کتاب هاي پر مصرف در سال تحصيلي 94-95

ع‍ن‍وان‌

س‍رش‍ن‍اس‍ه‌

رده‌ ب‍ن‍دي‌

ت‍ع‍داد دف‍ع‍ات‌ استفاده

ح‍س‍اب‌ دي‍ف‍ران‍س‍ي‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌

ت‍وم‍اس‌،ج‍ورج‌ب‍ري‍ن‍ت‍ون‌

‎Q‎A‎۳‎۰‎۳‎/‎ت‎۹‎ح‎۵‎۱‎۳‎۸‎۹

۲۰۱

م‍ع‍ادلات‌ دي‍ف‍ران‍س‍ي‍ل‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا

س‍ي‍م‍ون‍ز،ج‍رج‌

‎Q‎A‎۳‎۷‎۱‎/‎س‎۹‎م‎۶‎۱‎۳‎۸‎۶

۱۳۸

ت‍ش‍ري‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍س‍اب‌ دي‍ف‍ران‍س‍ي‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ت‍وم‍اس‌

زه‍ره‌ون‍د،ح‍م‍ي‍د

‎Q‎A‎۳‎۰‎۳‎/‎ز‎۹‎۲‎ت‎۵‎۱‎۳‎۸‎۸

۱۲۰

اق‍ل‍ي‍م‌ و م‍ع‍م‍اري‌

ک‍س‍م‍اي‍ي‌،م‍رت‍ض‍ي‌

‎N‎A‎۲‎۵‎۴‎۱‎/‎ک‎۵‎الف‎۷‎۱‎۳‎۸‎۲

۱۱۱

طراح‍ي‌ س‍ازه‌ه‍اي‌ ف‍ولادي‌

ازه‍ري‌،م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

‎T‎A‎۶‎۸‎۴‎/‎الف‎۴‎ط‎۴‎۱‎۳‎۸‎۷

۱۰۶

طراح‍ي‌ دي‍ج‍ي‍ت‍ال‌ (م‍دار م‍ن‍طق‍ي‌)

م‍ان‍و،م‍وري‍س‌

‎T‎K‎۷‎۸‎۸‎۸‎/‎۴‎/‎م‎۲‎ط‎۴‎۱‎۳‎۸‎۶

۸۹

ن‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ اي‍ران‌: ک‍روک‍ي‌ ه‍اي‍ي‌ از م‍ع‍م‍اري‌ روس‍ت‍ائ‍ي‌ و م‍ن‍اظر اي‍ران‌

س‍ي‍ح‍ون‌،ه‍وش‍ن‍گ‌

‎N‎C‎۳‎۲‎۳‎/‎س‎۹‎ن‎۸‎۱‎۳‎۶‎۶

۸۷

راه‍ن‍م‍ا و م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍س‍اب‌ دي‍ف‍ران‍س‍ي‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ ج‍رج‌ ت‍وم‍اس‌ و راس‌ ف‍

ل‍طف‍ي‌،طاه‍ر

‎Q‎A‎۳‎۰‎۳‎/‎ل‎۶‎ر‎۲‎۳‎۱‎۳‎۸‎۳

۸۶

اطلاع‍ات‌ م‍ع‍م‍اري‌ ن‍وي‍ف‍رت‌

ن‍وي‍ف‍رت‌،ارن‍س‍ت‌

‎N‎A‎۲‎۵‎۱‎۰‎/‎ن‎۹‎الف‎۶‎۱‎۳‎۸‎۳

۸۶

م‍ب‍ان‍ي‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ي‍ک‌

م‍ي‍رع‍ش‍ق‍ي‌،ع‍ل‍ي‌

‎T‎K‎۷‎۸‎۱‎۵‎/‎م‎۹‎م‎۲‎۱‎۳‎۸‎۶

۸۵

طراح‍ي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍اي‌ ب‍ت‍ن‌  م‍س‍ل‍ح‌: ب‍رم‍ب‍ن‍اي‌ آئ‍ي‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ت‍ن‌ اي‍ران‌(آب‍ا)

طاح‍ون‍ي‌،ش‍اپ‍ور

‎T‎A‎۶‎۸‎۱‎/‎ط‎۴‎ط‎۲‎۱‎۳‎۸‎۶

۸۳

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ س‍ازه‌ه‍ا (روش‌ ک‍لاس‍ي‍ک‌ و م‍ات‍ري‍س‍ي‌)

اخ‍وان‌ل‍ي‍ل‌آب‍ادي‌،م‍ح‍م‍درض‍ا

‎T‎A‎۶‎۴‎۵‎/‎الف‎۳‎ت‎۳‎۱‎۳‎۸‎۵

۷۷

ت‍ک‍ن‍ي‍ک‍ه‍اي‌ ران‍دو در م‍ع‍م‍اري‌

ل‍ي‍ن‌،م‍اي‍ک‌

‎N‎A‎۲‎۷‎۸‎۰‎/‎ل‎۹‎ت‎۸‎۱‎۳‎۸‎۴

۷۴

چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ع‍م‍اران‍ه‌ طراح‍ي‌ ک‍ن‍ي‍م‌

طاي‍ف‍ه‌،اح‍س‍ان‌

‎N‎C‎۷‎۳‎۰‎/‎ط‎۲‎چ‎۸‎۱‎۳‎۸‎۷

۷۱

م‍ع‍م‍اري‌: ف‍رم‌، ف‍ض‍ا و ن‍ظم‌

چ‍ي‍ن‍گ‌،ف‍ران‍ک‌

‎N‎A‎۲‎۷‎۶‎۰‎/‎چ‎۹‎م‎۶‎۱‎۳‎۸‎۹

۷۰

دي‍ت‍ي‍ل‌ ه‍اي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ي‌ و روش‍ه‍اي‌ اج‍راي‌ آن‌

اس‍ف‍ن‍دي‍اري‌،م‍زدک‌

‎T‎H‎۲‎۰‎۲‎۵‎/‎الف‎۵‎د‎۹‎۱‎۳‎۸‎۸

۷۰

ه‍ي‍درول‍ي‍ک‌ ک‍ان‍ال‍ه‍اي‌ ب‍از

ح‍س‍ي‍ن‍ي‌،م‍ح‍م‍ود

‎T‎۱‎۷‎۵‎/‎ح‎۵‎ه‎۹‎۱‎۳‎۷‎۸

۶۹

م‍ب‍ان‍ي‌ ف‍ي‍زي‍ک‌

ه‍ال‍ي‍دي‌،دي‍وي‍د

‎Q‎C‎۲‎۱‎/‎۲‎/‎ه‎۲‎م‎۲‎۱‎۳‎۷‎۵

۶۵

ش‍اه‍ک‍اره‍اي‌ م‍ع‍م‍اري‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ج‍ه‍ان‌ در ق‍رن‌ ب‍ي‍س‍ت‍م‌: پ‍لان‌، م‍ق‍طع‌ و ن‍م‍ا

دي‍وي‍س‌،ک‍ال‍ي‍ن‌

‎N‎A‎۷‎۱‎۲‎۶‎/‎د‎۹‎۴‎ش‎۲‎۱‎۳‎۹‎۰

۶۵

ب‍ارگ‍ذاري‌ س‍ازه‌ه‍ا ب‍ر اس‍اس‌ آخ‍ري‍ن‌ وي‍راي‍ش‌ آي‍ي‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ارگ‍ذاري‌ اي‍ران‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا

ج‍لال‌ب‍د،م‍ح‍م‍د

‎T‎A‎۶‎۵‎۴‎/‎ج‎۹‎ب‎۲‎۱‎۳‎۸‎۹

۶۴

س‍ازه‌ ه‍اي‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌

م‍س‍ت‍وف‍ي‌ن‍ژاد،داود

‎T‎A‎۶‎۸‎۳‎/‎۲‎/‎م‎۵‎س‎۲‎۲‎۱‎۳‎۸‎۷

۶۴

ح‍س‍اب‌ دي‍ف‍ران‍س‍ي‍ل‌ وان‍ت‍گ‍رال‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌

ت‍وم‍اس‌،ج‍ورج‌ب‍ري‍ن‍ت‍ن‌

‎Q‎A‎۳‎۰‎۳‎/‎ت‎۹‎ح‎۵‎۱‎۳‎۸‎۲

۶۲

اس‍ت‍ان‍دارده‍اي‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ع‍م‍اري‌ داخ‍ل‍ي‌ و طراح‍ي‌ ف‍ض‍ا

دي‌ک‍ي‍ارا،ج‍وزف‌

‎N‎A‎۲‎۷‎۶‎۰‎/‎د‎۹‎الف‎۵‎۱‎۳‎۸‎۷

۵۷

ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌: م‍ه‍ارت‌ ف‍ن‍ي‌ درج‍ه‌ ۱و ۲

ج‍رج‍ان‍ي‌،ع‍ب‍ي‍دال‍ل‍ه‌

‎N‎A‎۲‎۷‎۶‎۰‎/‎ج‎۴‎ن‎۶‎۸‎۱‎۳‎۸‎۸

۵۶

ح‍س‍اب‌ دي‍ف‍ران‍س‍ي‍ل‌ وان‍ت‍گ‍رال‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌

ت‍وم‍اس‌،ج‍رج‌ب‍ري‍ن‍ت‍ن‌

‎Q‎A‎۳‎۰‎۳‎/‎ت‎۹‎ح‎۵‎۱‎۳‎۷‎۲

۵۶

آش‍ن‍اي‍ي‌ ب‍ام‍ع‍م‍اري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌ ((س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍اي‌ درون‌ ش‍ه‍ري‌ و ب‍رون‌ ش‍ه‍ري‌))

پ‍ي‍رن‍ي‍ا،م‍ح‍م‍دک‍ري‍م‌

‎N‎A‎۱‎۴‎۸‎۰‎/‎پ‎۹‎۲‎آ‎۵‎۱‎۳‎۸‎۴

۵۵

آف‍ري‍ن‍ش‌ ن‍ظري‍ه‌ م‍ع‍م‍اري‌: ن‍ق‍ش‌ ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اري‌ در طراح‍ي‌ م‍ح‍ي‍ط

ل‍ن‍گ‌،ج‍ان‌

‎N‎A‎۲‎۷‎۵‎۰‎/‎ل‎۹‎آ‎۷‎۱‎۳‎۸‎۱

۵۵

س‍ازه‌ ه‍اي‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ACI 318-05 [ اي‌ س‍ي‌ آي‌ س‍ي‍ص‍د و ه‍ج‍ده‌ ص‍ف‍ر پ‍ن‍ج‌ ]

م‍س‍ت‍وف‍ي‌ن‍ژاد،داود

‎T‎A‎۶‎۸‎۳‎/‎۲‎/‎م‎۵‎س‎۲‎۴‎۱‎۳‎۸‎۷

۵۵

اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ زل‍زل‍ه‌

ب‍رگ‍ي‌،خ‍س‍رو

‎Q‎E‎۵‎۳‎۴‎/‎۲‎/‎ب‎۴‎الف‎۶‎۱‎۳‎۸‎۹

۵۴

راه‍ن‍م‍ا و م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ي‍زي‍ک‌ ه‍ال‍ي‍دي‌

ل‍طف‍ي‌،طاه‍ر

‎Q‎C‎۲‎۱‎/‎۲‎/‎ل‎۶‎ر‎۲‎۱‎۳‎۸‎۷

۵۴

ري‍اض‍ي‍ات‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دي‍ري‍ت‌

ن‍ي‍ک‍وک‍ار،م‍س‍ع‍ود

‎Q‎A‎۳‎۷‎/‎۲‎/‎ن‎۹‎۴‎ر‎۸‎۱‎۳‎۸‎۵

۵۱

ت‍ش‍ري‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ س‍ازه‌ه‍ا (۱)

رح‍م‍ت‍ي‌،اح‍م‍د

‎T‎A‎۶‎۴‎۵‎/‎ر‎۳‎ت‎۵‎۲‎۱‎۳‎۸‎۷

۵۰

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍اي‍ش‌ م‍ع‍م‍اري‌ م‍س‍ج‍د گ‍ذش‍ت‍ه‌، ح‍ال‌، آي‍ن‍ده‌

ه‍م‍اي‍ش‌م‍ع‍م‍اري‌م‍س‍ج‍د(ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌:۱۳۷۶:اص‍

‎N‎A‎۴‎۶‎۷‎۰‎/‎ه‎۸‎م‎۳‎۱‎۳‎۷‎۸

۴۹

م‍س‍اج‍د ج‍ام‍ع‌

ح‍اج‍ي‌ق‍اس‍م‍ي‌،ک‍ام‍ب‍ي‍ز

‎N‎A‎۱‎۴‎۸‎۰‎/‎ح‎۲‎م‎۵‎۵‎۱‎۳‎۸‎۳

۴۸

م‍ق‍دم‍ه‌ اي‌ ب‍ر ن‍ظري‍ه‌ زب‍ان‌ ه‍ا و م‍اش‍ي‍ن‌ ه‍ا

ل‍ي‍ن‍ت‍س‌،پ‍ي‍ت‍ر

‎Q‎A‎۲‎۶‎۷‎/‎۳‎/‎ل‎۹‎م‎۷‎۱‎۳‎۹‎۱

۴۸

ت‍ادائ‍و آن‍دو

ف‍وروي‍ام‍ا،م‍اس‍ائ‍و،۱۹۴۷

‎N‎A‎۱‎۵‎۵‎۹‎/‎ف‎۹‎ت‎۲‎۱‎۳‎۸‎۴

۴۷

آم‍وزش‌ ک‍روک‍ي‌

ص‍دي‍ق‌،م‍رت‍ض‍ي‌

‎N‎A‎۷‎۴‎۳‎۳‎/‎۵‎/‎ص‎۴‎آ‎۸‎۱‎۳‎۸‎۵

۴۷

آم‍وزش‌ SQL Server 2008 [اس‌ ک‍ي‍و ال‌ س‍رور۲۰۰۰ ]

دي‍وس‍ان‌،راب‍ي‍ن‌

‎Q‎A‎۷‎۶‎/‎۹‎/‎د‎۹‎آ‎۸‎۱‎۳‎۸‎۸

۴۶

ب‍ررس‍ي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ه‍اي‌ ق‍درت‌

س‍ع‍ادت‌،ه‍ادي‌

‎T‎K‎۱‎۰‎۰‎/‎س‎۷‎ب‎۴‎۱‎۳‎۸‎۰

۴۴

اس‍ت‍ات‍ي‍ک‌

م‍ري‍ام‌،ج‍ي‍م‍ز

‎T‎A‎۳‎۵‎۱‎/‎م‎۴‎الف‎۵‎۱‎۱‎۳‎۸‎۶

۴۳

پ‍روژه‌ ه‍اي‌ ه‍ت‍ل‌

س‍رم‍دن‍ه‍ري‌،ام‍ي‍ر

‎N‎A‎۷‎۸‎۰‎۰‎/‎س‎۴‎پ‎۴‎۱‎۳‎۸‎۸

۴۳

س‍ب‍ک‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‍ي‌

پ‍ي‍رن‍ي‍ا،م‍ح‍م‍دک‍ري‍م‌

‎N‎A‎۱‎۴‎۸‎۰‎/‎پ‎۹‎س‎۲‎۱‎۳‎۸‎۰

۴۲

دي‍ت‍ي‍ل‍ه‍اي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ي‌ : ش‍ام‍ل‌ ۱۲۱۳ [ ه‍زار و دوي‍س‍ت‌ و س‍ي‍زده‌] دي‍ت‍ي‍ل‌ اج‍راي‍ي‌

ک‍ب‍اري‌،س‍ي‍اوش‌

‎T‎H‎۲‎۰‎۲‎۵‎/‎ک‎۲‎د‎۹‎۱‎۳‎۸‎۱

۴۲

ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وي‍س‍ي‌ ب‍ه‌زب‍ان‌ C[س‍ي‌] (م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌)

ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ي‌،ع‍ي‍ن‌ال‍ل‍ه‌

‎Q‎A‎۷‎۶‎/‎۷‎۳‎/‎ج‎۷‎۴‎ب‎۴‎۱‎۳‎۸‎۳

۴۲

ب‍ن‍اه‍اي‌ ب‍ازار

ح‍اج‍ي‌ق‍اس‍م‍ي‌،ک‍ام‍ب‍ي‍ز،وي‍راس‍ت‍ار

‎N‎A‎۱‎۴‎۸‎۰‎/‎ح‎۲‎ب‎۹‎۲‎۱‎۳‎۸‎۳

۴۱

ري‍اض‍ي‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ س‍ري‍ه‍ا، ان‍ت‍گ‍رال‍ه‍ا و ت‍ب‍دي‍لات‌ ف‍وري‍ه‌ م‍ع‍ادلات‌ ب‍ا م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍زئ‍ي‌ ت‍

ش‍ي‍دف‍ر،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

‎Q‎A‎۴‎۰‎۱‎/‎ش‎۹‎ر‎۹‎۱‎۳‎۸‎۵

۴۱

اص‍ول‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‌ ل‍ن‍ي‍ن‍ج‍ر

ل‍ن‍ي‍ن‍گ‍ر،آل‍ب‍رت‌

‎Q‎D‎۴‎۱‎۵‎/‎ل‎۹‎الف‎۶‎۱‎۳‎۸‎۹

۴۱

س‍ي‍س‍ت‍م‌ه‍اي‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍طي‌

م‍ت‍دي‍ن‌،م‍ح‍م‍درض‍ا

‎T‎J‎۲‎۲‎۰‎/‎م‎۲‎س‎۹‎۱‎۳‎۹‎۰

۴۱

خ‍لاق‍ي‍ت‌ در ف‍رآي‍ن‍د طراح‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ ۲

خ‍ي‍اب‍ان‍ي‍ان‌،ع‍ل‍ي‌

‎N‎A‎۲‎۷‎۵‎۰‎/‎خ‎۹‎خ‎۸‎۱‎۳‎۸‎۹

۴۰

م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍ددي‌

ن‍ي‍ک‍وک‍ار،م‍س‍ع‍ود

‎Q‎A‎۲‎۹‎۷‎/‎ن‎۹‎م‎۳‎۱‎۳‎۸‎۲

۳۹

ل‍وک‍ورب‍وزي‍ه‌: ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ف‍رم‌

ب‍ي‍ک‍ر،ج‍ف‍ري‌ه‍وارد

‎N‎A‎۱‎۰‎۵‎۳‎/‎ب‎۹‎ل‎۹‎۱‎۳‎۸‎۶

۳۹

م‍رم‍ت‌ ش‍ه‍ري‌: ت‍ع‍اري‍ف‌، ن‍ظري‍ه‌ه‍ا، ت‍ج‍ارب‌، م‍ن‍ش‍وره‍ا و ق‍طع‌ن‍ام‍ه‌ه‍اي‌ ج‍ه‍ان‍ي‌، روش‍ه‍ا و

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌،م‍ح‍س‍ن‌

‎N‎A‎۹‎۰‎۵‎۳‎/‎ح‎۲‎م‎۴‎۱‎۳‎۸‎۱

۳۸

پ‍ژوه‍ش‌ ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ي‌: ب‍رن‍ام‍ه‌ري‍زي‌ خ‍طي‌ و ک‍ارب‍رده‍اي‌ آن‌

م‍ه‍رگ‍ان‌،م‍ح‍م‍درض‍ا

‎T‎۵‎۷‎/‎۶‎/‎م‎۹‎پ‎۴‎۱‎۳‎۸‎۷

۳۸

م‍ع‍م‍اري‌: ف‍رم‌، ف‍ض‍ا و ن‍ظم‌

چ‍ي‍ن‍گ‌،ف‍ران‍ک‌

‎N‎A‎۲‎۷‎۶‎۰‎/‎چ‎۹‎۳‎م‎۶‎۱‎۳‎۸‎۶

۳۸

س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍اي‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌

ق‍ل‍ي‌زاده‌،ب‍ه‍روز

‎Q‎A‎۳‎۹‎/‎۲‎/‎ق‎۸‎س‎۲‎۱‎۳‎۸‎۰

۳۷

پ‍روژه‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

س‍رم‍دن‍ه‍ري‌،ام‍ي‍ر

‎N‎A‎۷‎۱‎۱‎۵‎/‎س‎۴‎پ‎۴‎۱‎۳‎۸‎۷

۳۷

اطلاع‍ات‌ م‍ع‍م‍اري‌ ن‍وي‍ف‍رت‌ ب‍ر اس‍اس‌ ض‍واب‍ط و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍اي‌ اي‍ران‌

ن‍وي‍ف‍رت‌،ارن‍س‍ت‌

‎N‎A‎۲‎۵‎۱‎۰‎/‎ن‎۹‎الف‎۶‎۲‎۱‎۳‎۹‎۰

۳۶

ح‍ل‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ه‍اي‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دم‍ه‌اي‌ ب‍ر ن‍ظري‍ه‌ زب‍ان‌ ه‍ا و م‍اش‍ي‍ن‌ ه‍ا پ‍ي‍ت‍ر ل‍ي‍ن‍ز

ري‍اح‍ي‌،ع‍ل‍ي‌

‎Q‎A‎۲‎۶‎۷‎/‎۳‎/‎ر‎۹‎ح‎۸‎۱‎۳‎۹‎۰

۳۶

ت‍اري‍خ‌ ش‍ک‍ل‌ ش‍ه‍ر ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌

م‍وري‍س‌،آن‍ت‍ون‍ي‌ادوي‍ن‌ج‍ي‍م‍ز

‎H‎T‎۱‎۶‎۶‎/‎م‎۸‎ت‎۲‎۱‎۳‎۸‎۵

۳۶

ت‍ش‍ري‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍اي‍ل‌ ف‍ي‍زي‍ک‌ ه‍ال‍ي‍دي‌ ج‍ل‍د س‍وم‌ (ال‍ک‍ت‍ري‍س‍ي‍ت‍ه‌ و م‍غ‍ن‍اطي‍س‌)

ق‍اس‍م‍ي‌،ح‍م‍ي‍د

‎Q‎C‎۲‎۱‎/‎۲‎/‎ق‎۲‎ت‎۵‎۱‎۳‎۸‎۶

۳۶

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ي‍ن‌ ه‍م‍اي‍ش‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ م‍س‍اج‍د اف‍ق‌ آي‍ن‍ده‌

ه‍م‍اي‍ش‌ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌م‍ع‍م‍اري‌م‍س‍ج‍د(دوم‍ي‍ن‌

‎N‎A‎۴‎۶‎۷‎۰‎/‎ه‎۸‎م‎۳‎۱‎۳‎۸‎۰

۳۶

م‍ق‍دم‍ه‌اي‌ ب‍ر ن‍ظري‍ه‌ي‌  زب‍ان‌ ه‍ا و م‍اش‍ي‍ن‌ ه‍ا

ل‍ي‍ن‍ت‍س‌،پ‍ي‍ت‍ر

‎Q‎A‎۲‎۶‎۷‎/‎۳‎/‎ل‎۹‎م‎۷‎۳‎۱‎۳‎۸‎۷

۳۶

م‍اري‍و ب‍وت‍ا

ج‍ودي‍و،ف‍ي‍ل‍ي‍پ‌

‎N‎A‎۱‎۳‎۵‎۳‎/‎ج‎۹‎م‎۲‎۱‎۳‎۸‎۸

۳۶

ت‍ش‍ري‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍اي‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌

ق‍ل‍ي‌زاده‌،ب‍ه‍روز

‎Q‎A‎۳‎۹‎/‎۲‎/‎ق‎۲‎ت‎۲‎۱‎۳‎۸‎۷

۳۵

دي‍ن‍ام‍ي‍ک‌ س‍ازه‌ ه‍ا

ب‍رگ‍ي‌،خ‍س‍رو

‎T‎A‎۶‎۵‎۴‎/‎ب‎۴‎د‎۹‎۱‎۳‎۶‎۹

۳۵

 ۹۹۹[ن‍ه‍ص‍د و ن‍ود و ن‍ه‌] پ‍لان‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ در زم‍ي‍ن‌ ه‍اي‌ م‍ح‍دود ب‍راس‍اس‌ ض‍واب‍ط و م‍ق‍رر

س‍ي‍دص‍در،اب‍وال‍ق‍اس‍م‌

‎N‎A‎۷‎۴‎۲‎۱‎/‎س‎۹‎۲‎ن‎۹‎۱‎۳‎۸‎۶

۳۵

اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ =Principles of geotechnical engineering

داس‌،ب‍راج‍ا

‎T‎A‎۷‎۱‎۰‎/‎د‎۲‎الف‎۶‎۱‎۳‎۸‎۹

۳۵

م‍ع‍م‍اري‌ م‍س‍اج‍د م‍درن‌ و م‍ع‍اص‍رآس‍ي‍ا، اروپ‍ا، آم‍ري‍ک‍ا، آف‍ري‍ق‍ا و اق‍ي‍ان‍وس‍ي‍ه‌

پ‍ورج‍ع‍ف‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا

‎N‎A‎۴‎۶‎۷‎۰‎/‎پ‎۹‎م‎۶‎۱‎۳‎۹‎۰

۳۴

ري‍اض‍ي‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍ه‌

ک‍روي‍ت‌س‍ي‍گ‌،اروي‍ن‌

‎Q‎A‎۴‎۰‎۱‎/‎ک‎۴‎ر‎۹‎۱‎۱‎۳‎۶‎۹

۳۴

م‍س‍اج‍د

ح‍اج‍ي‌ق‍اس‍م‍ي‌،ک‍ام‍ب‍ي‍ز

‎N‎A‎۱‎۴‎۸‎۰‎/‎ح‎۲‎گ‎۹‎۱‎۳‎۸‎۲

۳۴

ل‍وي‍ي‌ ک‍ان‌: ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ آث‍ار، ان‍دي‍ش‍ه‌ه‍ا و دي‍دگ‍اه‌ه‍اي‌ ف‍ل‍س‍ف‍ي‌

ج‍ورگ‍ولا،روم‍ال‍دو

‎م‎ ‎N‎A‎۷‎۳‎۷‎/‎ج‎۹‎ل‎۹‎۱‎۳‎۸‎۴

۳۴

ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌: ره‍ي‍اف‍ت‍ي‌ ن‍وي‍ن‌

راس‍ل‌،اس‍ت‍وارت‌ج‍ان‍ات‍ان‌

‎Q‎۳‎۳‎۵‎/‎ر‎۲‎۲‎ه‎۹‎۱‎۳‎۸‎۵

۳۴

م‍ب‍ان‍ي‌ ف‍ي‍زي‍ک‌

ه‍ال‍ي‍دي‌،دي‍وي‍د

‎Q‎C‎۲‎۱‎/‎۲‎/‎ه‎۲‎۲‎م‎۲‎۱‎۳‎۸‎۳

۳۴

اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍اي‌ وي‍ژه‌ در ICU - CCU و دي‍ال‍ي‍ز

ن‍ي‍ک‍روان‌م‍ن‍ف‍رد،م‍لاح‍ت‌

‎R‎T‎۱‎۲‎۰‎/‎ن‎۹‎۲‎الف‎۶‎۱‎۳‎۸‎۷

۳۴

از زم‍ان‌ و م‍ع‍م‍اري‌

م‍زي‍ن‍ي‌،م‍ن‍وچ‍ه‍ر

‎N‎A‎۶‎۸‎۰‎/‎م‎۴‎الف‎۴‎۱‎۳‎۷‎۶

۳۴

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ک‍روک‍ي‌ در م‍ع‍م‍اري‌

آذري‌،ام‍ي‍د

‎N‎A‎۲‎۷‎۵‎۰‎/‎آ‎۴‎آ‎۸‎۱‎۳‎۸‎۶

۳۳

اطلاع‍ات‌ م‍ع‍م‍اري‌ ن‍وي‍ف‍رت‌ = Architects Data 2011

ن‍وي‍ف‍رت‌،ارن‍س‍ت‌

‎N‎A‎۲‎۵‎۱‎۰‎/‎ن‎۹‎الف‎۶‎۴‎۱‎۳‎۹‎۰

۳۲

ن‍ق‍د آث‍اري‌ از م‍ع‍م‍اري‌ م‍ع‍اص‍ر اي‍ران‌

 

‎N‎A‎۱‎۴‎۸‎۵‎/‎ن‎۷‎۱‎۳‎۸‎۶

۳۲

راه‍ن‍م‍ا و م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍س‍اب‌ دي‍ف‍ران‍س‍ي‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ ب‍ا ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌

ن‍ظري‌،م‍ح‍م‍د

‎Q‎A‎۳‎۰‎۳‎/‎ل‎۶‎۳‎ر‎۲‎۱‎۳‎۸‎۴

۳۱

زي‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ س‍ل‍ول‍ي‌ و م‍ول‍ک‍ول‍ي‌

م‍ج‍د،اح‍م‍د

‎Q‎H‎۵‎۸‎۱‎/‎۲‎/‎م‎۳‎ز‎۹‎۱‎۳‎۸‎۳

۳۱

ف‍ض‍ا، زم‍ان‌،م‍ع‍م‍اري‌: رش‍د ي‍ک‌ س‍ن‍ت‌ ج‍دي‍د

گ‍ي‍دئ‍ي‍ن‌،زي‍گ‍ف‍ري‍د

‎N‎A‎۲‎۰‎۳‎/‎گ‎۹‎ف‎۶‎۱‎۳‎۸‎۳

۳۰

ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زي‌ ک‍ارب‍ري‌ اراض‍ي‌ ش‍ه‍ري‌

زي‍اري‌،ک‍رام‍ت‌ال‍ل‍ه‌

‎N‎A‎۹‎۰‎۳‎۱‎/‎ز‎۹‎ب‎۴‎۱‎۳‎۸‎۱

۳۰

روش‌ ه‍اي‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ درم‍ع‍م‍اري‌

گ‍روت‌،ل‍ي‍ن‍دا

‎N‎A‎۲‎۰‎۰‎۰‎/‎گ‎۴‎ر‎۹‎۱‎۳‎۸‎۴

۳۰

دوازده‌ درس‌ م‍رم‍ت‌

م‍ح‍ب‌ع‍ل‍ي‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌

‎N‎A‎۱‎۰‎۹‎/‎م‎۳‎د‎۹‎۱‎۳‎۷‎۴

۳۰

ران‍دو (م‍ص‍ورس‍ازي‌)

گ‍ي‍ل‌،راب‍رت‌

‎N‎C‎۹‎۰‎۵‎/‎گ‎۹‎ر‎۲‎۱‎۳‎۷‎۶

۳۰

ش‍ي‍م‍ي‌ آل‍ي‌

ول‍ه‍ارد،پ‍ي‍ت‍ر

‎Q‎D‎۲‎۵‎۱‎/‎۲‎/‎و‎۸‎ش‎۹‎۱‎۳‎۸‎۴

۲۹

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ و ت‍ش‍ري‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ طراح‍ي‌ س‍ازه‌ ه‍اي‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍اي‌ آي‍ي‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ت‍ن‌ اي‍ر

 

‎T‎A‎۶‎۸‎۳‎/‎ت‎۳‎۱‎۳‎۸‎۱

۲۹

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ PHP [پ‍ي‌ اچ‌ پ‍ي‌]

ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ي‌،ع‍ي‍ن‌ال‍ل‍ه‌

‎Q‎A‎۷‎۶‎/‎۷‎۶‎/‎ج‎۷‎آ‎۸‎۵‎۱‎۳‎۸‎۳

۲۹

طراح‍ي‌ ش‍ه‍ره‍ا

ب‍ي‍ک‍ن‌،ادم‍ون‍د

‎N‎A‎۹‎۰‎۵‎۰‎/‎ب‎۹‎ط‎۴‎۱‎۳‎۸‎۶

۲۹

درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور س‍ي‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ وي‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د ک‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر ک‍ل‍ي‍ه‌ گ‍راي‍ش‌

م‍ق‍س‍م‍ي‌،ح‍م‍ي‍درض‍ا

‎L‎B‎۲‎۳‎۵‎۳‎/‎م‎۷‎۳‎د‎۳‎۸‎۱‎۳‎۸‎۹

۲۹

ت‍ک‍ن‍ي‍ک‍ه‍اي‌ ران‍دو در م‍ع‍م‍اري‌: طراح‍ي‌ ب‍ا اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌

ل‍ي‍ن‌،م‍اي‍ک‌

‎N‎A‎۲‎۷‎۰‎۸‎/‎ل‎۹‎ت‎۸‎۱‎۳‎۸‎۶

۲۹

م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‌، اج‍راي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ا م‍ص‍ال‍ح‌ س‍ن‍ت‍ي‌

زم‍رش‍ي‍دي‌،ح‍س‍ي‍ن‌

‎N‎A‎۱‎۴‎۸‎۰‎/‎ز‎۸‎م‎۶‎۱‎۳‎۸‎۱

۲۸

دوره‌ م‍ق‍دم‍ات‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌: درس‍ه‍اي‍ي‌ از ع‍ق‍ود م‍ع‍ي‍ن‌ ب‍راي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍

ک‍ات‍وزي‍ان‌،ن‍اص‍ر

‎K‎M‎H‎۵‎۰‎۰‎/‎ک‎۲‎د‎۹‎۱‎۳‎۸‎۴

۲۸

راه‍ن‍م‍اي‌ طراح‍ي‌ ش‍ه‍ري‌

 

‎N‎A‎۹‎۰‎۳‎۱‎/‎ر‎۲‎۵‎۱‎۳‎۸‎۴

۲۸

ت‍ش‍ري‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍اي‍ل‌ م‍ع‍ادلات‌ دي‍ف‍ران‍س‍ي‍ل‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا وي‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‍رش‍ت‍ه‌ ه‍اي‌

ق‍ي‍ام‍ت‌،رض‍ا

‎Q‎A‎۳‎۷‎۱‎/‎ق‎۹‎ت‎۵‎۱‎۳‎۸‎۸

۲۸

ش‍رح‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ث‍ن‍وي‌ م‍ع‍ن‍وي‌

زم‍ان‍ي‌،ک‍ري‍م‌

‎P‎I‎R‎۵‎۳‎۰‎۱‎/‎ز‎۸‎ش‎۴‎۱‎۳‎۷‎۳

۲۷

روش‍ه‍اي‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌

م‍وس‍وي‌،م‍ل‍ي‍ح‍ه‌ال‍س‍ادات‌

‎R‎T‎۷‎۱‎/‎م‎۸‎ر‎۹‎۱‎۳‎۸‎۴

۲۷

ت‍ش‍ري‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ طراح‍ي‌ دي‍ج‍ي‍ت‍ال‌ "م‍دار م‍ن‍طق‍ي‌" م‍وري‍س‌ م‍ان‍و

ي‍ع‍ق‍وب‍ي‌ف‍ر،م‍ح‍م‍د

‎T‎K‎۷‎۸‎۸‎۸‎/‎۴‎/‎ي‎۷‎ت‎۵‎۱‎۳‎۸‎۳

۲۷

ه‍ن‍ر در گ‍ذر زم‍ان‌

گ‍اردن‍ر،ه‍ل‍ن‌

‎N‎۵‎۳‎۰‎۰‎/‎گ‎۲‎ه‎۹‎۱‎۳‎۸‎۱

۲۷

ح‍س‌ وح‍دت‌: س‍ن‍ت‌ ع‍رف‍ان‍ي‌ در م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‍ي‌

اردلان‌،ن‍ادر

‎N‎A‎۱‎۴‎۸‎۳‎/‎الف‎۴‎ح‎۵‎۱‎۳‎۸‎۰

۲۷

اق‍ل‍ي‍م‌ و م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‌

ش‍اطري‍ان‌،رض‍ا

‎N‎A‎۲‎۵‎۴‎۱‎/‎ش‎۲‎الف‎۷‎۱‎۳‎۸‎۷

۲۷

ف‍ض‍اي‌ ش‍ه‍ري‌

ک‍ري‍ر،راب‌

‎N‎A‎۹‎۰‎۵‎۳‎/‎ک‎۴‎ف‎۶‎۱‎۳‎۷‎۵

۲۶

راه‍ن‍م‍اي‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌

ب‍ي‍ر،ف‍ردي‍ن‍ان‍دپ‍ي‍ر

‎T‎A‎۴‎۰‎۵‎/‎ب‎۹‎ر‎۲‎۱‎۳‎۸‎۴

۲۶

ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌: ق‍واع‍د ع‍م‍وم‍ي‌ ق‍رارداده‍ا

ک‍ات‍وزي‍ان‌،ن‍اص‍ر

‎K‎M‎H‎۵‎۰‎۰‎/‎ک‎۲‎ ‎ح‎۷‎۱‎۳‎۸‎۰

۲۶

م‍ق‍دم‍ه‌اي‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ درع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌

ح‍اف‍ظن‍ي‍ا،م‍ح‍م‍درض‍ا

‎A‎Z‎۱‎۰‎۱‎/‎ح‎۲‎ ‎م‎۸‎۱‎۳‎۸‎۶

۲۶

م‍ع‍م‍اري‌ ک‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر

م‍ان‍و،ام‌.م‍وري‍س‌

‎Q‎A‎۷‎۶‎/‎۹‎/‎م‎۲‎م‎۶‎۱‎۳‎۷‎۸

۲۶

اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ (وي‍راي‍ش‌ پ‍ن‍ج‍م‌): م‍ک‍ان‍ي‍ک‌ خ‍اک‌

داس‌،ب‍راج‍ا

‎T‎A‎۷‎۱‎۰‎/‎د‎۲‎الف‎۶‎۱‎۳‎۸‎۴

۲۶

ت‍ش‍ري‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ع‍ادلات‌ دي‍ف‍ران‍س‍ي‍ل‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا س‍ي‍م‍ون‍ز

خ‍داک‍رم‍ي‌،ب‍ه‍زاد

‎Q‎A‎۳‎۷‎۱‎/‎خ‎۴‎ت‎۵‎۱‎۳‎۷‎۹

۲۶

از ش‍ار ت‍ا ش‍ه‍ر: ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ از م‍ف‍ه‍وم‌ ش‍ه‍ر و س‍ي‍م‍اي‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ آن‌ ت‍ف‍ک‍ر و ت‍اث‍

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌،م‍ح‍س‍ن‌

‎H‎T‎۳‎۸‎۴‎/‎الف‎۹‎ح‎۲‎۱‎۳‎۹‎۰

۲۶

س‍ي‍گ‍ن‍ال‌ ه‍ا و س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍ا

اوپ‍ن‍ه‍اي‍م‌،آل‍ن‌

‎Q‎A‎۴‎۰‎۲‎/‎الف‎۸‎۳‎س‎۹‎۱‎۳‎۸‎۳

۲۶

م‍غ‍زواع‍ص‍اب‌

ب‍رون‍ر

‎R‎T‎۴‎۱‎/‎ب‎۳‎م‎۶‎۱‎۳‎۹‎۰

۲۵

ان‍دي‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ي‌

س‍ب‍ح‍ان‍ي‌ت‍ب‍ري‍ز،ج‍ع‍ف‍ر

‎B‎P‎۲‎۰‎۰‎/‎۳‎/‎س‎۲‎الف‎۸‎۱‎۳‎۹‎۰

۲۵

طراح‍ان‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ي‌ ان‍دي‍ش‍ن‍د :اب‍ه‍ام‌ زداي‍ي‌ از ف‍راي‍ن‍د طراح‍ي‌

لاوس‍ون‌،ب‍راي‍ان‌

‎N‎K‎۷‎۴‎۵‎/‎۴‎/‎ل‎۲‎ط‎۴‎۱‎۳‎۸‎۹

۲۵

س‍ي‍م‍اي‌ ش‍ه‍ر

ل‍ي‍ن‍چ‌،ک‍وي‍ن‌

‎N‎A‎۹‎۱‎۰‎۸‎/‎ل‎۹‎س‎۹‎۱‎۳‎۸‎۵

۲۵

طراح‍ي‌ ف‍ض‍اي‌ ش‍ه‍ري‌: ن‍گ‍رش‍ي‌ ب‍ر ف‍رآي‍ن‍ده‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ - م‍ک‍ان‍ي‌

م‍دن‍ي‌پ‍ور،ع‍ل‍ي‌

‎N‎A‎۹‎۰‎۵‎۳‎/‎م‎۴‎۲‎ط‎۴‎۱‎۳‎۸‎۷

۲۵

ن‍ورم‍ن‌ ف‍اس‍ت‍ر

ب‍ن‍دت‍ي‌،آل‍دو

‎N‎A‎۹‎۹‎۷‎/‎ن‎۹‎ن‎۹‎۱‎۳‎۸‎۳

۲۵

آش‍ن‍اي‍ي‌ ب‍ا م‍ع‍م‍اري‌ ج‍ه‍ان‌

زارع‍ي‌،م‍ح‍م‍داب‍راه‍ي‍م‌

‎N‎A‎۲‎۰‎۰‎/‎ز‎۲‎آ‎۵‎۱‎۳‎۸‎۴

۲۵

راه‍ن‍م‍اي‌ ک‍ام‍ل‌ و ت‍ش‍ري‍ح‌ م‍س‍اي‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ پ‍ي‌

داس‌،ب‍راج‍ا

‎T‎A‎۷‎۱‎۰‎/‎د‎۲‎ر‎۲‎۱‎۳‎۸‎۷

۲۵

ن‍وي‍ف‍رت‌ آرش‍ي‍ت‍ک‍ت‌ دات‍ا: اطلاع‍ات‌ م‍ع‍م‍اري‌

ن‍وي‍ف‍رت‌،ارن‍س‍ت‌

‎N‎A‎۲‎۵‎۱‎۰‎/‎ن‎۹‎ن‎۹‎۱‎۳‎۷‎۱

۲۴

ج‍ي‍م‍ز اس‍ت‍رل‍ي‍ن‍گ‌، م‍اي‍ک‍ل‌ وي‍ل‍ف‍ورد وش‍رک‍أ: س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا وپ‍روژه‌ ه‍ا۱۹۷۵-۱۹۹۲

وي‍ل‍ف‍ورد،م‍اي‍ک‍ل‌

‎N‎A‎۹‎۶‎۸‎/‎و‎۹‎ج‎۹‎۱‎۳‎۷‎۷

۲۴

ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌

ام‍ام‍ي‌،ح‍س‍ن‌

‎K‎M‎H‎۵‎۰‎۰‎/‎الف‎۸‎ح‎۷‎۱‎۳‎۸‎۸

۲۴

ج‍ب‍ر خ‍طي‌ ع‍ددي‌ و ک‍ارب‍رده‍ا

دات‍ا،ب‍ي‍س‍وان‍ات‌

‎Q‎A‎۱‎۸‎۴‎/‎د‎۲‎ج‎۲‎۱‎۳‎۸‎۸

۲۴

ب‍ارگ‍ذاري‌ و س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍اي‌ ب‍ارب‍ر

م‍س‍ت‍وف‍ي‌ن‍ژاد،داود

‎T‎A‎۴‎۱‎۷‎/‎۷‎/‎م‎۵‎ب‎۲‎۱‎۳‎۸‎۶

۲۴

ت‍ش‍ري‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍اي‍ل‌ ف‍ي‍زي‍ک‌ ه‍ال‍ي‍دي‌

زه‍ره‌ون‍د،ح‍م‍ي‍د

‎Q‎C‎۲‎۱‎/‎۲‎/‎ز‎۹‎ت‎۵‎۱‎۳‎۷‎۸

۲۴

ش‍ه‍رس‍ازي‌ م‍ع‍اص‍ر: از ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ه‍ا ت‍ا م‍ن‍ش‍ور آت‍ن‌

اوس‍ت‍روف‍س‍ک‍ي‌،وات‍س‍لاف‌

‎N‎A‎۹‎۰‎۹‎۵‎/‎الف‎۹‎ش‎۹‎۱‎۳‎۷‎۱

۲۴

م‍دي‍ري‍ت‌ ت‍ول‍ي‍د (رش‍ت‍ه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ي‌)

ک‍اظم‍ي‌،ب‍اب‍ک‌

‎L‎C‎۵‎۸‎۰‎۸‎/‎ک‎۲‎م‎۴‎۱‎۳‎۸‎۱

۲۴

ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ و خ‍ون‌

اس‍م‍ل‍ت‍زر،س‍وزان‌

‎R‎T‎۴‎۱‎/‎الف‎۵‎ق‎۸‎۱‎۳‎۸‎۶

۲۴

ري‍اض‍ي‌ (۷) [ ه‍ف‍ت‌ ]

ن‍ي‍ک‍وک‍ار،م‍س‍ع‍ود

‎Q‎A‎۳‎۷‎/‎۲‎/‎ن‎۹‎۵‎ر‎۹‎۱‎۳‎۸‎۵

۲۴

پ‍لان‌ گ‍راف‍ي‍ک‌

دي‍وي‍س‌،دي‍وي‍د

‎N‎A‎۲‎۷‎۰‎۰‎/‎د‎۹‎پ‎۸‎۱‎۳‎۸‎۶

۲۴

ام‍ام‍زاده‌ ه‍ا و م‍ق‍اب‍ر

ح‍اج‍ي‌ق‍اس‍م‍ي‌،ک‍ام‍ب‍ي‍ز،وي‍راس‍ت‍ار

‎N‎A‎۱‎۴‎۸‎۰‎/‎ح‎۲‎الف‎۸‎۱‎۳‎۸‎۹

۲۴

ح‍ل‌ ت‍ش‍ري‍ح‍ي‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ي‍زي‍ک‌ ه‍ال‍ي‍دي‌ ج‍ل‍د س‍وم‌ (ال‍ک‍ت‍ري‍س‍ي‍ت‍ه‌ و م‍غ‍ن‍اطي‍س‌)

ي‍دال‍ل‍ه‌ن‍ي‍اق‍ل‍زم‌،م‍ج‍ي‍د،۱۳۵۵

‎Q‎C‎۲‎۱‎/‎۲‎/‎ي‎۴‎ح‎۸‎۱‎۳‎۸‎۷

۲۳

خ‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ ي‍زد

ح‍اج‍ي‌ق‍اس‍م‍ي‌،ک‍ام‍ب‍ي‍ز،وي‍راس‍ت‍ار

‎N‎A‎۱‎۴‎۸‎۰‎/‎ح‎۲‎خ‎۲‎۱‎۳‎۸‎۳

۲۳

م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌

ب‍ي‍ر،ف‍ردي‍ن‍ان‍دپ‍ي‍ر،

‎T‎A‎۴‎۰‎۵‎/‎ب‎۹‎م‎۷‎۱‎۳‎۸‎۶

۲۳

ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ي‍س‍ت‍م‍ه‍اي‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍طي‌

ب‍ه‍ن‍ام‌،س‍ي‍ام‍ک‌

‎T‎J‎۲‎۱‎۳‎/‎ب‎۹‎ح‎۸‎۱‎۳‎۸‎۰

۲۳

اص‍ول‌ و روش‍ه‍اي‌ طراح‍ي‌ ش‍ه‍ري‌ و ف‍ض‍اه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ در اي‍ران‌

ت‍وس‍ل‍ي‌،م‍ح‍م‍ود

‎N‎A‎۹‎۲‎۴‎۷‎/‎ت‎۹‎الف‎۶‎۱‎۳‎۷‎۶

۲۳

ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زي‌ ک‍ارب‍ري‌ اراض‍ي‌ ش‍ه‍ري‌

پ‍ورم‍ح‍م‍دي‌،م‍ح‍م‍درض‍ا

‎H‎T‎۱‎۶‎۹‎/‎پ‎۹‎ب‎۴‎۱‎۳‎۸‎۲

۲۳

اج‍زاء س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

ک‍ب‍اري‌،س‍ي‍اوش‌

‎T‎H‎۱‎۴‎۵‎/‎ک‎۲‎الف‎۳‎۱‎۳‎۸‎۶

۲۳

م‍ح‍ي‍ط ه‍اي‌ پ‍اس‍خ‍ده‌: ک‍ت‍اب‍ي‌ راه‍ن‍م‍ا ب‍راي‌ طراح‍ان‌

 

‎N‎A‎۹‎۰‎۳‎۱‎/‎م‎۳‎۱‎۳‎۸‎۲

۲۳

دي‍ن‍ام‍ي‍ک‌

م‍ري‍ام‌،ج‍ي‍م‍زل‍ي‍ت‍رپ‌

‎T‎A‎۳‎۵‎۲‎/‎م‎۴‎د‎۹‎۳‎۱‎۳‎۸‎۶

۲۳

ت‍ش‍ري‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ک‍ان‍ي‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ف‍ول‍ز

ق‍اس‍م‍ي‌،ح‍م‍ي‍د

‎Q‎A‎۸‎۰‎۷‎/‎ق‎۲‎ت‎۵‎۲‎۱‎۳‎۸‎۵

۲۳

ب‍ارگ‍ذاري‌ س‍ازه‌ ه‍ا:ب‍راس‍اس‌ م‍ب‍ح‍ث‌ ش‍ش‍م‌ از م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و آي‍ي‍ن‌ ن‍ام‍ه‌۸۰۰

م‍س‍ت‍وف‍ي‌ن‍ژاد،داود

‎T‎A‎۶‎۵‎۴‎/‎م‎۵‎ب‎۲‎۴‎۱‎۳‎۸‎۸

۲۳

روس‍ازي‌ راه‌

طب‍اطب‍ائ‍ي‌،ام‍ي‍رم‍ح‍م‍د

‎T‎E‎۲‎۵‎۰‎/‎ط‎۲‎ر‎۹‎۱‎۳‎۹‎۰

۲۳

گ‍راف‍ي‍ک‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ س‍اي‍ت‌

ص‍دي‍ق‌،م‍رت‍ض‍ي‌

‎N‎A‎۲‎۷‎۵‎۰‎/‎ص‎۴‎گ‎۴‎۱‎۳‎۸‎۹

۲۳

ران‍دو و ت‍رس‍ي‍م‌ رن‍گ‍ي‌: ف‍ن‍ون‌ ارائ‍ه‌ ب‍راي‌ م‍ع‍م‍اران‌، طراح‍ان‌ داخ‍ل‍ي‌، م‍ع‍م‍اران‌ م‍ن‍ظ

دوي‍ل‌،م‍اي‍ک‍ل‌

‎N‎C‎۸‎۹‎۲‎/‎د‎۹‎ر‎۲‎۱‎۳‎۸‎۵

۲۲

م‍ب‍ان‍ي‌ ن‍ظري‌ و ف‍راي‍ن‍د طراح‍ي‌ ش‍ه‍ري‌

پ‍اک‍زاد،ج‍ه‍ان‍ش‍اه‌

‎N‎A‎۹‎۲‎۴‎۷‎/‎پ‎۲‎م‎۲‎۱‎۳‎۸‎۵

۲۲

زاه‍ا ح‍دي‍د

طاه‍ري‌،ال‍ه‍ه‌

‎N‎A‎۱‎۹‎۹‎۷‎/‎ط‎۲‎ز‎۲‎۱‎۳‎۸‎۸

۲۲

راه‍س‍ازي‌: طرح‌ ه‍ن‍دس‍ي‌ راه‌

ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌،ح‍م‍ي‍د

‎T‎E‎۲‎۱‎۰‎/‎ب‎۹‎ر‎۲‎۱‎۳‎۸‎۹

۲۲

دت‍اي‍ل‌ ه‍ا (ج‍زئ‍ي‍ات‌ اج‍رائ‍ي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌)

خ‍داوردي‌ج‍ع‍ف‍ري‌،ن‍اص‍ر

‎N‎A‎۲‎۸‎۴‎۰‎/‎خ‎۴‎د‎۲‎۱‎۳‎۷‎۵

۲۲

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ت‍اري‍خ‌ م‍ع‍م‍اري‌ و ش‍ه‍رس‍ازي‌ اي‍ران‌ ارگ‌ ب‍م‌ - ک‍رم‍ان‌

 

‎N‎A‎۱‎۴‎۸‎۰‎/‎م‎۳‎۱‎۳‎۷‎۴

۲۲

م‍اري‍وب‍وت‍ا (پ‍روژه‌ ه‍ا و آث‍ار)

پ‍ي‍ت‍س‍ي‌،ام‍ي‍ل‍ي‍و

‎م‎ ‎N‎A‎۱‎۳‎۵‎۳‎/‎پ‎۹‎م‎۲‎۱‎۳‎۸‎۳

۲۲

طراح‍ي‌ س‍ازه‌ه‍اي‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌

طاح‍ون‍ي‌،ش‍اپ‍ور

‎T‎A‎۴‎۴‎۴‎/‎ط‎۲‎ط‎۴‎۲‎۱‎۳‎۷‎۰

۲۲

طراح‍ي‌ س‍ازه‌ه‍اي‌ ف‍ولادي‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍اي‌ آي‍ي‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ولاد اي‍ران‌ (م‍ب‍ح‍ث‌ ۱۰ از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍

طاح‍ون‍ي‌،ش‍اپ‍ور

‎T‎A‎۶‎۸‎۴‎/‎ط‎۲‎ط‎۴‎۲‎۱‎۳‎۸‎۳

۲۲

ل‍وي‍ي‌ ک‍ان‌

رزا،ج‍وزف‌

‎N‎A‎۷‎۳‎۷‎/‎ل‎۹‎ر‎۴‎۱‎۳‎۸‎۸

۲۲

ت‍ج‍زي‍ه‌ وت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ون‍ق‍د ش‍اه‍ک‍اره‍اي‌ م‍ع‍م‍اري‌

ک‍لارک‌،راج‍ر

‎N‎A‎۲‎۵‎۰‎/‎ک‎۸‎ت‎۳‎۱‎۳‎۸‎۴

۲۱

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

طال‍ب‍ي‍ان‌،ن‍ي‍م‍ا

‎N‎A‎۲‎۷‎۵‎۰‎/‎ط‎۱‎۶‎م‎۳‎۱‎۳‎۸‎۹

۲۱

م‍ي‍ک‍روب‍ي‍ول‍وژي‌ ع‍م‍وم‍ي‌

ول‍ک‌،وس‍ل‍ي‌

‎Q‎R‎۴‎۱‎/‎۲‎/‎و‎۸‎م‎۹‎۱‎۳‎۸‎۳

۲۱

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ و طراح‍ي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍اي‌ ف‍ولادي‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍اي‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌

ه‍ادي‍زاده‌ب‍زاز،م‍ه‍دي‌

‎T‎A‎۶‎۴‎۷‎/‎ه‎۲‎ت‎۳‎۱‎۳‎۸‎۶

۲۱

راه‍ن‍م‍اي‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ا ح‍ل‌ ک‍ل‍ي‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ک‍ان‍ي‍ک‌ س‍ي‍الات‌

ش‍ي‍م‍ز،اي‍روي‍ن‍گ‌

‎T‎A‎۳‎۵‎۷‎/‎ش‎۹‎۳‎ر‎۲‎[‎بيتا‎]

۲۱

ري‍اض‍ي‍ات‌ پ‍ي‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌

ن‍ي‍ک‍وک‍ار،م‍س‍ع‍ود

‎Q‎A‎۱‎۳‎۹‎/‎ن‎۹‎۳‎ر‎۹‎۱‎۳‎۹‎۱

۲۱

ح‍ل‌ ت‍ش‍ري‍ح‍ي‌ ت‍م‍ام‌ م‍س‍ائ‍ل‌ "ک‍ت‍اب‌ م‍ع‍م‍اري‌ ک‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر" (م‍وري‍س‌ م‍ان‍و) ب‍ي‍ش‌ از ۳۳۵ [س‍

س‍ي‍درض‍ي‌،ح‍س‍ن‌

‎Q‎A‎۷‎۶‎/‎۹‎/‎س‎۹‎ح‎۸‎۱‎۳‎۸‎۲

۲۱

م‍ف‍اه‍ي‍م‌ پ‍اي‍ه‌ در م‍ع‍م‍اري‌: ک‍ت‍اب‌ واژگ‍ان‌ ف‍رم‌ه‍اي‌ م‍ع‍م‍اري‌

واي‍ت‌،ادوارد

‎N‎A‎۶‎۸‎۰‎/‎و‎۲‎م‎۷‎۱‎۳‎۸‎۲

۲۱

ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وي‍س‍ي‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌++C[س‍ي‌++]

ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ي‌،ع‍ي‍ن‌ال‍ل‍ه‌

‎Q‎A‎۷‎۶‎/‎۷‎۳‎/‎ج‎۷‎۳‎ب‎۴‎۱‎۳‎۸‎۳

۲۱

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ .NETش‍ارپ‌ C [س‍ي‌ ش‍ارپ‌ دات‌ ن‍ت‌ ]

ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ي‌،ع‍ي‍ن‌ال‍ل‍ه‌

‎Q‎A‎۷‎۶‎/‎۷‎۳‎/‎ج‎۷‎آ‎۸‎۱‎۱‎۳‎۸‎۴

۲۱

آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‍ان‍ي‍ک‌ خ‍اک‌

اف‍لاک‍ي‌،اس‍م‍اع‍ي‍ل‌

‎T‎A‎۷‎۱‎۰‎/‎الف‎۷‎آ‎۴‎۱‎۳‎۸‎۹

۲۱

راه‍ن‍م‍اي‌ م‍س‍ائ‍ل‌ دي‍ن‍ام‍ي‍ک‌ م‍ري‍ام‌ (ف‍ص‍ل‌ ه‍اي‌ ۱ ت‍ا۴ )

اف‍ض‍ل‍ي‌،م‍ح‍م‍درض‍ا

‎T‎A‎۳‎۵‎۲‎/‎الف‎۶‎ر‎۲‎۱‎۳‎۸‎۷

۲۱

ت‍ن‍ظي‍م‌ ش‍راي‍ط م‍ح‍ي‍طي‌

م‍ح‍م‍ودي‌،ک‍ورش‌

‎T‎H‎۶‎۰‎۱‎۰‎/‎م‎۳‎ت‎۹‎۱‎۳‎۸‎۴

۲۱

ت‍ش‍ري‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ق‍دم‍ه‌اي‌ ب‍ر ن‍ظري‍ه‌ زب‍ان‌ ه‍ا و م‍اش‍ي‍ن‌ ه‍ا پ‍ي‍ت‍ر ل‍ي‍ن‍ز

ن‍اص‍ري‌،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

‎Q‎A‎۲‎۶‎۷‎/‎۳‎/‎ن‎۲‎ت‎۵‎۱‎۳‎۸‎۹

۲۰

زي‍ب‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در م‍ع‍م‍اري‌

گ‍روت‍ر،ي‍ورگ‌ک‍ورت‌

‎N‎A‎۲‎۵‎۰‎۰‎/‎گ‎۴‎ز‎۹‎۱‎۳‎۷‎۵

۲۰

ک‍ل‍ي‍در

دول‍ت‌آب‍ادي‌،م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۹

‎P‎I‎R‎۸‎۰‎۴‎۷‎/‎د‎۹‎ک‎۸‎۱‎۳‎۶‎۳

۲۰

م‍ب‍ان‍ي‌ طراح‍ي‌ ش‍ه‍ري‌

ه‍دم‍ن‌،ري‍چ‍ارد

‎N‎A‎۹‎۰‎۳‎۱‎/‎ه‎۴‎م‎۲‎۲‎۱‎۳‎۷‎۳

۲۰

م‍اش‍ي‍ن‍ه‍اي‌ ال‍ک‍ت‍ري‍ک‍ي‌ (ت‍ئ‍وري‌، ع‍م‍ل‍ک‍رد و ک‍ارب‍رد)

ب‍ي‍م‌ب‍ه‍ارا،پ‍ي‌اس‌.

‎T‎K‎۲‎۰‎۰‎۰‎/‎ب‎۹‎م‎۲‎۱‎۳‎۸‎۰

۲۰

ران‍دو و طراح‍ي‌ ب‍ا ق‍ل‍م‌ و م‍رک‍ب‌

گ‍ي‍ل‌،راب‍رت‌

‎N‎C‎۹‎۰‎۵‎/‎گ‎۹‎ر‎۲‎۱‎۳‎۸‎۲

۲۰

درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ خ‍لاص‍ه‌ دروس‌ ش‍ام‍ل‌ داخ‍ل‍ي‌ - ج‍راح‍ي‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌، ب‍ه‍داش‍

اس‍دي‌ن‍وق‍اب‍ي‌،اح‍م‍دع‍ل‍ي‌

‎R‎T‎۵‎۱‎/‎الف‎۵‎د‎۴‎۱‎۳‎۸‎۱

۲۰

ت‍ش‍ري‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ي‍زي‍ک‌ دي‍وي‍د ه‍ال‍ي‍دي‌، راب‍رت‌ رزن‍ي‍ک‌، ک‍ن‍ت‌ اس‌. ک‍ري‍ن‌

پ‍اک‍زاد،ح‍م‍ي‍درض‍ا

‎Q‎C‎۲‎۱‎/‎۲‎/‎پ‎۲‎ت‎۵‎۱‎۳‎۸‎۳

۲۰

درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور پ‍اي‍گ‍اه‌ داده‌ه‍ا: ش‍ام‍ل‌ ت‍ش‍ري‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ درس‌ پ‍اي‍گ‍اه‌ داده‌ ه‍ا طب‍ق‌ س‍ر ف‍

م‍ق‍س‍م‍ي‌،ح‍م‍ي‍درض‍ا

‎Q‎A‎۷‎۶‎/‎۹‎/‎م‎۷‎د‎۴‎۱‎۳‎۸‎۲

۲۰

ري‍اض‍ي‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍ه‌

ک‍روي‍ت‌س‍ي‍ک‌،اروي‍ن‌

‎Q‎A‎۴‎۰‎۱‎/‎ک‎۴‎ر‎۹‎۴‎۱‎۳‎۷‎۷

۲۰

راه‍ن‍م‍اي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از AUTOCAD 2007 [ات‍وک‍د۲۰۰۷ ]

م‍ح‍م‍ودي‌،ع‍ل‍ي‌

‎T‎A‎۳‎۴‎۵‎/‎۵‎/‎م‎۳‎ر‎۲‎۱‎۳‎۸‎۵

۲۰

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .