پديدآورنده

عنوان

محل انتشار

ناشر

سال انتشار

ه‍ال‍ف‍ورد، پ‍ات‍ري‍ک‌Holford, Patrick

 ۲۵[ب‍ي‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‌] ک‍ل‍ي‍د آرام‍ش‌ و غ‍ل‍ب‍ه‌ ب‍ر اس‍ت‍رس‌

ت‍ه‍ران‌

ن‍ق‍ش‌ س‍ي‍م‍رغ‌

۱۳۹۴

اش‍رف‍ي‌، ع‍ل‍ي‌ اح‍م‍د

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وي‍ري‌ [ Windows 10وي‍ن‍دوز۱۰ ] ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ن‍ک‍ات‌ ک‍ارب‍ردي‌ ک‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌ زاده‌، رض‍ا

آم‍وزش‌ ج‍ام‍ع‌ طراح‍ي‌ و ت‍ول‍ي‍د ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار [ Unigraphics NX7ي‍ون‍ي‌ گ‍راف‍ي‍ک‌ ان‌.اي‍ک‍س‌۷ ]

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

ح‍س‍ي‍ن‍ق‍ل‍ي‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود

آم‍وزش‌ ع‍ل‍م‍ي‌ ، ک‍ارب‍ردي‌ و ت‍ص‍وي‍ري‌ م‍ي‍ک‍روت‍ي‍ک‌

ت‍ه‍ران‌

ن‍اق‍وس‌

۱۳۹۴

م‍ح‍م‍ودي‌، ع‍ل‍ي‌، ۱۳۵۴ -

آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردي‌ [ Auto CAD 2016ات‍وک‍د۲۰۱۶ ]

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

دول‍ت‌ آب‍ادي‌، ع‍ل‍ي‍رض‍ا

آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردي‌ [ Proteusپ‍روت‍ئ‍وس‌] در طراح‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍داره‍اي‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ي‍ک‌

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

ح‍ي‍دري‌ م‍ق‍دم‌، ق‍اس‍م‌

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ات‍وک‍د۲۰۱۵

ت‍ه‍ران‌

ادب‍س‍ت‍ان‌

۱۳۹۴

ان‍ص‍اري‌ ق‍م‍ي‌، ن‍اص‍رال‍دي‍ن‌

آي‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ گ‍ل‍پ‍اي‍گ‍ان‍ي‌ ف‍روغ‌ ف‍ق‍اه‍ت‌

ت‍ه‍ران‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌

۱۳۷۳

ت‍ق‍ي‌ زاده‌، اب‍راه‍ي‍م‌

آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ در اخ‍ت‍لاف‍ات‌ ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا ب‍ررس‍ي‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ک‍ار م‍ص‍وب‌ ۱۳۹۱/۱۱/۷ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ م‍دن‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

ال‍ه‍ي‌ م‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا

آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ک‍ي‍ف‍ري‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

ج‍وان‍م‍رد، ب‍ه‍روز

آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ک‍ي‍ف‍ري‌

ت‍ه‍ران‌

ج‍اودان‍ه‌

۱۳۹۴

م‍ح‍ج‍وب‌ م‍ق‍دس‌، س‍ع‍ي‍د

ارت‍ع‍اش‍ات‌ م‍ک‍ان‍ي‍ک‍ي‌

اص‍ف‍ه‍ان‌

س‍پ‍اه‍ان‌

۱۳۹۴

ق‍ن‍ب‍ري‍ان‌ ق‍اس‍م‌ آب‍ادي‌ ،ف‍رن‍وش‌

ارزي‍اب‍ي‌ ع‍م‍ل‍ک‍رددان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ ت‍ع‍ال‍ي‌ س‍ازم‍ان‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ي‌ ه‍م‍دان‌

 

۱۳۹۴

س‍ي‍ک‍وس‌، ل‍س‍ل‍ي‌Sikos, Lesile

اس‍ت‍ان‍دارده‍اي‌ طراح‍ي‌ وب‌ ب‍ر اس‍اس‌ XML,HTML,CSS3

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ي‍ل‍ي‍پ‌Kotler, Philip

اص‍ول‌ ب‍ازاري‍اب‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

ادب‍س‍ت‍ان‌

۱۳۹۴

ل‍و، ک‍ورت‌

اک‍س‍ت‍روژن‌: ف‍رآي‍ن‍ده‍ا، م‍اش‍ي‍ن‌ ه‍ا و ق‍ال‍ب‌ ه‍ا

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دک‍ت‍ر م‍ق‍ص‍ودي‌

۱۳۹۴

ل‍و، ک‍ورت‌

اک‍س‍ت‍روژن‌: ف‍رآي‍ن‍ده‍ا، م‍اش‍ي‍ن‌ ه‍ا و ق‍ال‍ب‌ ه‍ا

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دک‍ت‍ر م‍ق‍ص‍ودي‌

۱۳۹۴

ه‍اپ‍ت‌، رن‍دي‌Haupt, Randy

ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ه‍اي‌ ژن‍ت‍ي‍ک‌ در ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطي‍س‌

ت‍ه‍ران‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ش‍ه‍ر ري‌

۱۳۹۳

ک‍م‍پ‍س‌، ک‍ري‍س‍ت‍ي‍ن‌

اي‍ده‌ ه‍اي‌ خ‍لاق‍ان‍ه‌ در طراح‍ي‌ ات‍اق‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌

ت‍ه‍ران‌

ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

ه‍ال‍ن‍س‍ن‌، س‍ون‍دHollensen, Svend

ب‍ازاري‍اب‍ي‌ ج‍ه‍ان‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

ب‍ه‌ آوران‌

۱۳۹۴

ش‍ي‍ر م‍ح‍م‍دي‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌

ب‍ازي‌ س‍ازي‌ [ Game Makerگ‍ي‍م‌ م‍ي‍ک‍ر]

ه‍م‍دان‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ه‍م‍دان‌

۱۳۹۴

ح‍ي‍دري‌ روح‌ ال‍ل‍ه‌

ب‍ررس‍ي‌ آي‍ات‌ ق‍رآن‍ي‌ پ‍ي‍رام‍ون‌ وص‍ي‍ت‌ و ت‍طب‍ي‍ق‌ آن‌ ب‍ا ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ه‍م‍دان‌

 

۱۳۹۳-۱۳۹۴

ج‍ع‍ف‍ري‌ ي‍وس‍ف‌

ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اخ‍ب‍ار اي‍ن‍ت‍رن‍ت‍ي‌ ب‍ر س‍ود س‍ه‍ام‌ و ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍اي‌ ع‍ص‍ب‍ي‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ ه‍م‍دان‌

 

۱۳۹۴

ه‍م‍دان‍ي‌ م‍رض‍ي‍ه‌

ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ي‌ ب‍ا ب‍ازده‌ غ‍ي‍ر ع‍ادي‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍دازه‌ ش‍رک‍ت‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ ه‍م‍دان‌

 

۱۳۹۴

آئ‍ي‍ن‍ي‌ ،ب‍ه‍روز

ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ت‍اث‍ي‍رس‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ک‍ري‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍رع‍م‍ل‍ک‍ردس‍ازم‍ان‍ي‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ي‌ ه‍م‍دان‌

 

۱۳۹۴

گ‍رام‍ي‌ ن‍ژاد، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌

ب‍ن‍اي‌ س‍ف‍ت‌ ک‍ار درج‍ه‌ ۲ و ۳

ت‍ه‍ران‌

آي‍لار

۱۳۹۴

م‍ح‍م‍ودي‌، ع‍ل‍ي‌

ب‍ه‍ت‍ري‍ن‌ روش‌ ه‍اي‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا وي‍روس‌ ه‍اي‌ ک‍ام‍پ‍ي‍وت‍ري‌

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

م‍لائ‍ک‍ه‌ پ‍ور ش‍وش‍ت‍ري‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌

ب‍ي‍م‍ه‌ م‍س‍وول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ي‍س‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

 

ب‍ي‍ول‍وژي‌ س‍ل‍ول‍ي‌ و م‍ول‍ک‍ول‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

ي‍اد ع‍ارف‌

۱۳۹۴

س‍رم‍دن‍ه‍ري‌، ام‍ي‍ر

پ‍روف‍ي‍ل‌ ه‍اي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ي‌ ج‍داول‌ اش‍ت‍ال‌

ت‍ه‍ران‌

س‍ي‍م‍اي‌ دان‍ش‌

۱۳۹۴

خ‍س‍روي‌ اع‍ظم‌

پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ش‍اد ک‍ام‍ي‌ ب‍راس‍اس‌ رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ -م‍ي‍زان‌ درآم‍د و م‍ي‍زان‌ ت‍ح‍ص‍ي‍لات‌ در ب‍ي‍ن‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ اداره‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌ درس‍ال‌۱۳۹۳-۱۳۹۴

دان‍ش‍گ‍اه‌ ازاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ه‍م‍دان‌

 

ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۳

آژ ول‍ي‌

ت‍اث‍ي‍ر ت‍رازن‍ام‍ه‌ م‍ت‍ورم‌ ب‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ واق‍ع‍ي‌ س‍ود و س‍ودپ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ش‍ده‌ ه‍ر س‍ه‍م‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ ه‍م‍دان‌

 

۱۳۹۴

ن‍ج‍ف‍ي‌ ک‍ي‍ا، ام‍ي‍د

ت‍ش‍ري‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ اس‍ت‍ات‍ي‍ک‌ (م‍ک‍ان‍ي‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌) م‍ري‍ام‌ و ک‍راي‍گ‌

ت‍ه‍ران‌

ع‍ل‍م‍ي‍ران‌

۱۳۹۴

خ‍وش‌ ب‍ي‍ن‌ خ‍وش‌ ن‍ظر، م‍ح‍م‍د رض‍ا

ت‍ش‍ري‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ب‍ان‍ي‌ ف‍ي‍زي‍ک‌ دي‍وي‍د ه‍ال‍ي‍دي‌ - راب‍رت‌ رزن‍ي‍ک‌ - ي‍رل‌ واک‍ر

ت‍ه‍ران‌

ن‍ي‍از دان‍ش‌

۱۳۹۴

ل‍وخ‍م‍ان‌، ک‍لاوس‌Lochmann, Klaus

ج‍داول‌، ف‍رم‍ول‌ ه‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍اي‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ س‍اخ‍ت‌ و ت‍ول‍ي‍د

ت‍ه‍ران‌

طراح‌

۱۳۹۴

س‍رم‍دن‍ه‍ري‌، ام‍ي‍ر

ج‍زئ‍ي‍ات‌ م‍ع‍م‍اري‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍اي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ روز

۱۳۹۴

ع‍زي‍زي‌، ام‍ي‍ر م‍ه‍دي‌

ح‍ق‍وق‌ ک‍ي‍ف‍ري‌ ج‍راي‍م‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

ح‍س‍ي‍ن‍ي‌ زن‍ج‍ان‍ي‌، ع‍زال‍دي‍ن‌

ح‍ک‍م‍ت‌ ف‍اطم‍ي‌ (ت‍ل‍خ‍ي‍ص‌ ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ زه‍را ع‍ل‍ي‍ه‍اال‍س‍لام‌)

ق‍م‌

ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ي‍ه‌ ق‍م‌)

۱۳۹۴

خ‍ي‍رال‍ل‍ه‍ي‌ ،ه‍وش‍ن‍گ‌

ح‍ل‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ط وک‍ارب‍رد ه‍ا

ه‍م‍دان‌

ک‍رش‍م‍ه‌، دان‍ش‍ج‍و

۱۳۹۴

ل‍ودي‍ش‌، ه‍اروي‌Lodish, Harvey

خ‍لاص‍ه‌ زي‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ س‍ل‍ول‍ي‌ م‍ول‍ک‍ول‍ي‌ ل‍ودي‍ش‌ ۲۰۱۳ [وي‍راي‍ش‌ ه‍ف‍ت‍م‌]

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

پ‍رم‍ي‍ن‍وف‌، اول‍گ‌ ن‍ي‍ک‍الاي‍وي‍چ‌Perminov, Oleg Nikolaevich

خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از[ Turbo Pascal 7ت‍ورب‍و پ‍اس‍ک‍ال‌۷ ]

ت‍ه‍ران‌

ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌

۱۳۷۶

م‍ق‍س‍م‍ي‌، ح‍م‍ي‍د رض‍ا

درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور س‍ري‍ع‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ ه‍ا وي‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ن‍اپ‍ي‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر

ت‍ه‍ران‌

گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍اي‍ه‌

۱۳۹۴

م‍ق‍س‍م‍ي‌، ح‍م‍ي‍د رض‍ا

درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور س‍ري‍ع‌ م‍ف‍اه‍ي‍م‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ وي‍ژه‌ي‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ن‍اپ‍ي‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر ش‍ام‍ل‌ خ‍لاص‍ه‌ س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رداد ف‍ه‍ي‍م‍ي‌، س‍ي‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌ ...

ت‍ه‍ران‌

گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍اي‍ه‌

۱۳۹۴

اب‍اذري‌ ف‍وم‍ش‍ي‌، م‍ن‍ص‍ور

راه‍ن‍م‍اي‌ ن‍گ‍ارش‌ ح‍ق‍وق‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

ک‍اوش‍ي‍ار

۱۳۹۴

ال‌ ک‍ج‍ب‍اف‌، ح‍س‍ي‍ن‌

روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍ل‍م‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍ر پ‍اي‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍وي‍س‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

ج‍ن‍گ‍ل‌

۱۳۸۹

ک‍رم‍ع‍ل‍ي‌، غ‍لام‍رض‍ا

ري‍اض‍ي‍ات‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ۱ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍راي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ن‍ي‌، م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍اي‍ه‌

ت‍ه‍ران‌

ج‍ه‍ش‌

۱۳۹۴

ک‍رم‍ع‍ل‍ي‌، غ‍لام‍رض‍ا

ري‍اض‍ي‍ات‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ۲ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍راي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ن‍ي‌، م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍اي‍ه‌

ت‍ه‍ران‌

ج‍ه‍ش‌

۱۳۹۴

ج‍رد، ل‍ي‍ن‌Jord, Lynn

ژن‍ت‍ي‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ي‌ ج‍رد

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

اس‍ت‍رخ‍ان‌، ت‍ام‌Strachan, Tom

ژن‍ت‍ي‍ک‌ م‍ول‍ک‍ول‍ي‌ ان‍س‍ان‍ي‌ اس‍ت‍راخ‍ان‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

م‍ح‍م‍د پ‍ور ج‍اغ‍رق‌، س‍ع‍ي‍د

ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ ب‍ا HFSS در ح‍وزه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ب‍رق‌ - م‍خ‍اب‍رات‌ (م‍ي‍دان‌ و ام‍واج‌)

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

ب‍اق‍ري‌، ب‍ه‍روز

ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ع‍م‍ران‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار [ Abaqus آب‍اک‍وس‌]

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

ب‍اق‍ري‌، ب‍ه‍روز

ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ م‍ک‍ان‍ي‍ک‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار [ Abaqus آب‍اک‍وس‌]

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

ک‍لان‍ت‍ري‌، داود

ش‍ن‍اخ‍ت‌ و طراح‍ي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍اي‌ ه‍ي‍درول‍ي‍ک‌

ت‍ه‍ران‌

ن‍اق‍وس‌

۱۳۹۴

ص‍ف‍اري‌، ح‍ام‍د

طراح‍ي‌ س‍ازه‌ ه‍اي‌ ف‍ولادي‌ ب‍ر اس‍اس‌ ۲۰۱۰ [ AISCاي‌ آي‌ اس‌ س‍ي‌] م‍ب‍ح‍ث‌ ده‍م‌

ت‍ه‍ران‌

س‍ي‍م‍اي‌ دان‍ش‌

۱۳۹۴

ورن‍س‌، ک‍ي‌Vernes, Kae

طراح‍ي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ م‍ددي‍ري‍ت‌ م‍ح‍ت‍وا ب‍ا  PHP و [ jQueryپ‍ي‌ اچ‌ پ‍ي‌ و ج‍ي‌ ک‍واري‌]

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

ذوق‍ي‌، ح‍س‍ن‌

طرح‌ ه‍ن‍دس‍ي‌ راه‌ ب‍ر اس‍اس‌ آي‍ي‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ طرح‌ ه‍ن‍دس‍ي‌ راه‌ ه‍اي‌ اي‍ران‌  ن‍ش‍ري‍ه‌۴۱۵

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

ولاي‍ت‍ي‌، ع‍ل‍ي‌ اک‍ب‍ر

ع‍لام‍ه‌ س‍ي‍د م‍ح‍م‍د ح‍س‍ي‍ن‌ طب‍اطب‍اي‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

ام‍ي‍رک‍ب‍ي‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍اي‌ ج‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۹۰

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ دادگ‍اه‍ه‍اي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ و ان‍ق‍لاب‌ در ام‍ور م‍دن‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ي‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍ان‍ون‌ ام‍ور ح‍س‍ب‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍ان‍ون‌ ب‍ي‍م‍ه‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

 

ق‍ان‍ون‌ ث‍ب‍ت‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍ان‍ون‌ ش‍وراه‍اي‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍ان‍ون‌ ش‍ه‍رداري‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍ان‍ون‌ ص‍دور چ‍ک‌ م‍ص‍وب‌ ۱۶ ت‍ي‍رم‍اه‌ ۱۳۵۵ ب‍ا اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ۱۳۷۳/۸/۱۱  و۱۳۸۲/۶/۲

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍ان‍ون‌ ک‍ار ب‍ه‌ ان‍ض‍ام‌  ق‍ان‍ون‌ ب‍ي‍م‍ه‌ ک‍ارب‍ردي‌ و آي‍ي‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ اج‍راي‍ي‌ آن‌ ، آي‍ي‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍اره‍اي‌ س‍خ‍ت‌ و زي‍ان‌ آور ، ق‍ان‍ون‌ اج‍راي‌ طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ در ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ا ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ درب‍اره‌ ح‍داق‍ل‌ م‍زد س‍ال‌۱۳۹۴

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ي‍ات‌ ه‍اي‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ ک‍ل‍ي‍ات‌ - ح‍دود - ق‍ص‍اص‌ - دي‍ات‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۲

 

ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ ج‍راي‍م‌ ن‍ي‍روه‍اي‌ م‍س‍ل‍ح‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

 

ق‍ان‍ون‌ م‍دي‍ري‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ش‍وري‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ و آي‍ي‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ م‍رب‍وطه‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

زي‍دان‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ري‍م‌

ق‍ص‍اص‌ و دي‍ات‌ در دي‍ن‌ اس‍لام‌: م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

 

ق‍وان‍ي‍ن‌ ک‍ارب‍ردي‌ ک‍ي‍ف‍ري‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ ق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ک‍ي‍ف‍ري‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۳

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ي‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ي‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ق‍ان‍ون‌ دي‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور، ق‍ان‍ون‌ وص‍ول‌ ب‍رخ‍ي‌ از درآم‍ده‍اي‌ دول‍ت‌ ، آي‍ي‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ع‍ام‍لات‌ دول‍ت‍ي‌ ، ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وطه‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ش‍وراه‍اي‌ اس‍لام‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

ج‍ه‍ان‍گ‍ي‍ري‌، ع‍ل‍ي‍رض‍ا

م‍اش‍ي‍ن‌ ه‍اي‌ ال‍ک‍ت‍ري‍ک‍ي‌ [ ACاي‌ س‍ي‌] گ‍ردان‌

ه‍م‍دان‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ه‍م‍دان‌

۱۳۹۴

اس‍م‍اع‍ي‍ل‌ پ‍ور، م‍ن‍ص‍ور

م‍ب‍اح‍ث‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍ه‌ در ي‍ادگ‍ي‍ري‌ ت‍ق‍وي‍ت‍ي‌

ه‍م‍دان‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ه‍م‍دان‌

۱۳۹۳

اس‍م‍اع‍ي‍ل‌ پ‍ور، م‍ن‍ص‍ور

م‍ب‍ان‍ي‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ ت‍ق‍وي‍ت‍ي‌

ه‍م‍دان‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ه‍م‍دان‌

۱۳۹۳

 

م‍ت‍م‍م‌ م‍ع‍ادلات‌ دي‍ف‍ران‍س‍ي‍ل‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ ه‍ا ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ال‍ي‍ف‍ي‌ دک‍ت‍ر ک‍راي‍ه‌ چ‍ي‍ان‌

ت‍ه‍ران‌

س‍پ‍اه‍ان‌

۱۳۹۴

اب‍رق‍وي‍ي‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آزم‍ون‌ ه‍اي‌ دک‍ت‍راي‌ ب‍ي‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌ داروي‍ي‌ از س‍ال‌ ۸۶ ت‍ا ۹۴ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍لا ت‍ش‍ري‍ح‍ي‌ و ک‍ارب‍ردي‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

خ‍ون‍س‍اري‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ دک‍ت‍راي‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ک‍س‌ از س‍ال‌ ۸۷ ت‍ا۹۴

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌، ع‍م‍ران‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ دک‍ت‍راي‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ ف‍ارم‍اک‍وگ‍ن‍وزي‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

 

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د رادي‍ول‍وژي‌ و ح‍ف‍اظت‌ پ‍رت‍وي‌  از س‍ال‌ ۸۷ ت‍ا۹۴

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

خ‍رازي‌ ن‍ژاد، اب‍راه‍ي‍م‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د آن‍ات‍وم‍ي‌ از س‍ال‌ ۸۴ ت‍ا۹۴

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

 

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د ف‍ي‍زي‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ي‌ از س‍ال‌ ۸۶ ت‍ا ۹۴ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍لا ت‍ش‍ري‍ح‍ي‌ و ک‍ارب‍ردي‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

پ‍ي‍روز ن‍ي‍ا، ن‍ازن‍ي‍ن‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ از س‍ال‌ ۸۶ ت‍ا ۹۴ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍لا ت‍ش‍ري‍ح‍ي‌ و ک‍ارب‍ردي‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

طلائ‍ي‌، ب‍ه‍روز

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د و دک‍ت‍ري‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ از س‍ال‌ ۸۵ ت‍ا ۹۴ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍لا ت‍ش‍ري‍ح‍ي‌ و ک‍ارب‍ردي‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

اس‍دي‌، م‍ح‍س‍ن‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍ات‍ول‍وژي‌ از س‍ال‌ ۸۵ ت‍ا ۹۴ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍لا ت‍ش‍ري‍ح‍ي‌ و ک‍ارب‍ردي‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

ي‍وس‍ف‍ي‌، ن‍ادر,گ‍ردآورن‍ده‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د و دک‍ت‍راي‌ ج‍م‍ع‌ آوري‌ ف‍اض‍لاب‌ از س‍ال‌ ۸۸ ت‍ا ۹۴ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍لا ت‍ش‍ري‍ح‍ي‌ و ک‍ارب‍ردي‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

ي‍وس‍ف‍ي‌، ن‍ادر,گ‍ردآورن‍ده‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د و دک‍ت‍راي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍واد زائ‍د ج‍ام‍د از س‍ال‌ ۸۸ ت‍ا ۹۴ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍لا ت‍ش‍ري‍ح‍ي‌ و ک‍ارب‍ردي‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

ي‍وس‍ف‍ي‌، ن‍ادر,گ‍ردآورن‍ده‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د و دک‍ت‍راي‌ م‍ک‍ان‍ي‍ک‌ س‍ي‍الات‌ از س‍ال‌ ۸۸ ت‍ا ۹۴ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍لا ت‍ش‍ري‍ح‍ي‌ و ک‍ارب‍ردي‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

ف‍ک‍ري‌ ن‍وده‌، م‍ي‍ن‍ا,گ‍ردآورن‍ده‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‌ از س‍ال‌ ۸۸ ت‍ا ۹۴ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ش‍ري‍ح‍ي‌ و ت‍ک‍م‍ي‍ل‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

ي‍وس‍ف‍ي‌، ن‍ادر

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د و دک‍ت‍راي‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ و ت‍وزي‍ع‌ آب‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

م‍ت‍ق‍ي‌ ن‍ژاد، م‍ج‍ي‍د,گ‍ردآورن‍ده‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د و دک‍ت‍راي‌ ف‍ارم‍اک‍ول‍وژي‌ از س‍ال‌ ۸۸ ت‍ا ۹۴  ب‍ا پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍لا ت‍ش‍ري‍ح‍ي‌ و ک‍ارب‍ردي‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

م‍ب‍ارک‍ي‍ان‌، ع‍ب‍اس‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ اراض‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

 

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍ازآف‍ري‍ن‍ي‌ ش‍ه‍ري‌ پ‍اي‍دار: ق‍وان‍ي‍ن‌، آي‍ي‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، ب‍خ‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ه‍س‍ازي‌ ن‍وس‍ازي‌ و ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ ب‍اف‍ت‌ ه‍اي‌ ه‍دف‌

ت‍ه‍ران‌

س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ب‍ه‍س‍ازي‌ ش‍ه‍ري‌

۱۳۹۴

ب‍ل‍غ‍اري‌، م‍ح‍م‍د

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍رران‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ و ران‍ن‍دگ‍ي‌ ام‍ور ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و ت‍راف‍ي‍ک‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

ق‍ه‍رم‍ان‍ي‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ وک‍ال‍ت‌

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

ع‍رف‍ان‍ي‌، م‍ح‍م‍ود

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ م‍ح‍ش‍اي‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ اي‍ران‌

ت‍ه‍ران‌

ج‍ن‍گ‍ل‌

۱۳۹۴

اس‍م‍اع‍ي‍ل‌ زاده‌ اب‍رده‌، م‍ه‍دي‌

م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردي‌ [  ADAMSاي‌ دي‌ اي‌ ام‌ اس‌]

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

خ‍س‍روي‌، س‍م‍ان‍ه‌

م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردي‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ در ش‍ي‍ت‌ ب‍ن‍دي‌ م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ه‍ران‌

ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

چ‍ري‍ل‌، ش‍راک‌Cheryl, Shrock

م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردي‌ و ت‍م‍ري‍ن‍ي‌ ات‍وک‍د ۲۰۱۶ م‍ق‍دم‍ات‍ي‌ - پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍ه‌

ت‍ه‍ران‌

ب‍ي‍ش‍ه‌

۱۳۹۴

اول‍س‍ون‌، م‍ي‍ک‍ائ‍ي‍ل‌

م‍رج‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ ک‍لاس‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وي‍س‍ي‌  [ #C س‍ي‌ پ‍لاس‌ ]

ت‍ه‍ران‌

ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

اول‍س‍ون‌، م‍ي‍ک‍ائ‍ي‍ل‌

م‍رج‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ ک‍لاس‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وي‍س‍ي‌  [ PHP پ‍ي‌ اچ‌ پ‍ي‌ ]

ت‍ه‍ران‌

ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

اول‍س‍ون‌، م‍ي‍ک‍ائ‍ي‍ل‌

م‍رج‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ ک‍لاس‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وي‍س‍ي‌ [ JAVA ج‍اوا ]

ت‍ه‍ران‌

ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

اول‍س‍ون‌، م‍ي‍ک‍ائ‍ل‌

م‍رج‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ ک‍لاس‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وي‍س‍ي‌ [ Cssس‍ي‌ اس‌ اس‌]

ت‍ه‍ران‌

ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

پ‍ارس‍اي‍ي‌ ، اف‍ش‍ي‍ن‌

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ م‍ق‍دار س‍خ‍ت‍ي‌ آل‍ي‍اژ دردم‍اه‍اي‌ ب‍الا ون‍رخ‌ ک‍رن‍ش‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ي‌ واح‍ده‍م‍دان‌

 

۱۳۹۴

س‍ي‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌

م‍ف‍اه‍ي‍م‌ پ‍اي‍گ‍اه‌ داده‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ح‍ل‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ف‍ص‍ل‌ ۱۲ ت‍ا۲۲

ت‍ه‍ران‌

ن‍اق‍وس‌

۱۳۹۴

ع‍ق‍ي‍ق‍ي‌ روان‌ ،س‍ع‍ي‍د

م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ اس‍ت‍رس‌ اض‍طراب‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ وس‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ وال‍دي‍ن‌  دان‍ش‌ آم‍وزان‌ آه‍س‍ت‍ه‌ گ‍ام‌ آم‍وزش‌ پ‍ذي‍ر ووال‍دي‍ن‌ ک‍ودک‍ان‌ ع‍ادي‌۱۲ ت‍ا ۷ س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ رزن‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ه‍م‍دان‌

 

۱۳۹۴

ق‍اس‍م‍ي‌ ون‍د ع‍ب‍دال‍ه‌

م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ ب‍ص‍ري‌ وح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ ک‍لام‍ي‌ وراب‍طه‌ ي‌ آن‌ ب‍اع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ه‍اي‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آوج‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌۱۳۹۳-۱۳۹۴

دان‍ش‍گ‍اه‌ ازاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ه‍م‍دان‌

 

پ‍اي‍ي‍ز۹۳

اي‍ران‌. ق‍وان‍ي‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

م‍ن‍ش‍ور س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د

ت‍ه‍ران‌

م‍ج‍د

۱۳۹۴

ذوق‍ي‌، ح‍س‍ن‌

م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ت‍راف‍ي‍ک‌: ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ک‍ارب‍ردي‌

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

اخ‍وان‌ س‍پ‍ه‍ي‌، ع‍ب‍اس‌

م‍ي‍ک‍روب‍ي‍ول‍وژي‌ خ‍اک‌

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

م‍ي‍رزاي‍ي‌، ع‍ل‍ي‌ اص‍غ‍ر، ۱۳۶۲ -

ن‍رم‌ اف‍زاره‍اي‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ آب‌

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ک‍ي‍ان‌

۱۳۹۴

م‍ص‍ب‍اح‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ي‌،۱۳۱۳ -

ن‍گ‍اه‍ي‌ گ‍ذرا ب‍ه‌ ب‍س‍ي‍ج‌ و ب‍س‍ي‍ج‍ي‌

ق‍م‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ي‌ و پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ (ره‌)

۱۳۹۴

ع‍زي‍زي‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌، ۱۳۶۲ -

ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ون‍ه‍اي‌ ب‍رگ‍زارش‍ده‌ و ت‍ض‍م‍ي‍ن‍ي‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ي‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ دروس‌ ع‍م‍وم‍ي‌ و ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌

ت‍ه‍ران‌

ن‍ش‍ر واژگ‍ان‌

۱۳۹۴

س‍ل‍طان‍ي‌، ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ون‌ ه‍اي‌ ت‍ض‍م‍ي‍ن‍ي‌ ب‍رگ‍زار ش‍ده‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ي‌ رش‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ع‍م‍ران‌ (ک‍ل‍ي‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ا)

ت‍ه‍ران‌

روي‍اي‌ س‍ب‍ز

۱۳۹۴

س‍ل‍طان‍ي‌، ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ون‌ ه‍اي‌ ت‍ض‍م‍ي‍ن‍ي‌ و ب‍رگ‍زار ش‍ده‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ي‌ رش‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ م‍ک‍ان‍ي‍ک‌ (ک‍ل‍ي‍ه‌ گ‍راي‍ش‌ ه‍ا۹

ت‍ه‍ران‌

روي‍اي‌ س‍ب‍ز

۱۳۹۴

ت‍راب‌ اب‍طح‍ي‌، م‍ي‍لاد

ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ون‌ ه‍اي‌ ت‍ض‍م‍ي‍ن‍ي‌ و ب‍رگ‍زار ش‍ده‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ي‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

ت‍ه‍ران‌

روي‍اي‌ س‍ب‍ز

۱۳۹۴

م‍ات‍ي‍س‍ن‌، اس‍ت‍ي‍ون‌

واژگ‍ان‌ ض‍روري‌ ب‍راي‌ آزم‍ون‌ ت‍اف‍ل‌

ت‍ه‍ران‌

ارش‍د س‍پ‍اه‍ان‌

۱۳۹۴

 

وي‍روس‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ پ‍زش‍ک‍ي‌ (ک‍ل‍ي‍ات‌ + س‍ي‍س‍ت‍م‍ات‍ي‍ک‌)

ت‍ه‍ران‌

اطم‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۹۴

ورچ‍ل‍ي‍س‌، ک‍ارل‍وVercellis, Carlo

ه‍وش‌ ت‍ج‍اري‌: داده‌ ک‍اوي‌ و ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازي‌ ب‍راي‌ ت‍ص‍م‍ي‍م‌ گ‍ي‍ري‌

ت‍ه‍ران‌

ان‍ت‍ش‍ارت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ام‍ي‍رک‍ب‍ي‍ر

۱۳۹۲

 

 

 

 

 

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .