ليست پايان نامه هاي مقطع تحصيلات تکميلي معماري تا خرداد 1395

اين ليست بر اساس عناوين، الفبايي شده و هر 6 ماه يکبار به روز رساني مي شود

تنها پايان نامه اي مقاطع کارشناسي ارشد اين ليست موجود است و مقطع کارشناسي وجين شده و موجود نمي باشد.

 

رشته تحصيلي

عنوان

پديد آورنده

استاد راهنما

سال تحصيل

مقطع تحصيلي

شماره راهنما

م‍ع‍م‍اري‌

آرام‍ش‌ در ت‍لاطم‌ ص‍ي‍دگ‍اه‌ و ت‍ف‍رج‍گ‍اه‌

پ‍ورج‍ع‍ف‍ري‌، م‍ه‍س‍ا

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 298

م‍ع‍م‍اري‌

آرام‍ش‌ در ک‍ن‍ار دي‍گ‍ران‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ت‍پ‍ه‌ م‍ص‍ل‍ي‌

غ‍ف‍ارزاده‌، م‍ه‍رن‍وش‌

م‍ددي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 519

م‍ع‍م‍اري‌

آرم‍ان‌ ه‍اي‌ ک‍ودک‍ان‍ه‌

دزف‍ول‍ي‌ ،ع‍طي‍ه‌

ب‍ش‍ي‍ري‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 195

م‍ع‍م‍اري‌

آروي‍ن‌ م‍ع‍م‍اري‌ ن‍و

ف‍روزان‌ ن‍ي‍ا، لادن‌

رض‍ا دان‍ش‍م‍ي‍ر

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 92

م‍ع‍م‍اري‌

آس‍اي‍ش‍گ‍اه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

اردش‍ي‍ر ،ش‍ي‍م‍ا

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 468

م‍ع‍م‍اري‌

آک‍ادم‍ي‌ ال‍م‍پ‍ي‍ک‌

ن‍ي‍ک‌ م‍ه‍ر،وح‍ي‍د

م‍وس‍وي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 714

م‍ع‍م‍اري‌

آم‍وزش‌ چ‍ي‍س‍ت‌(م‍درس‍ه‌ م‍ت‍وس‍طه‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ س‍م‍ا ب‍ا م‍ب‍ان‍ي‌ ن‍ظري‌ پ‍راگ‍م‍ات‍ي‍س‍م‌ -ح‍رک‍ت‌)۳ ج‍ل‍دي‌

رئ‍وف‍ي‌ ،م‍ح‍م‍دم‍ه‍دي‌

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 456

م‍ع‍م‍اري‌

آوردگ‍اه‌ ان‍دي‍ش‍ه‌

خ‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ،م‍ن‍ا

س‍ي‍ام‍ک‌ ج‍ولاي‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 671

م‍ع‍م‍اري‌

آي‍ي‍ن‍ه‌ ج‍م‍ال‌: م‍رک‍ز ح‍م‍اي‍ت‌ از زن‍ان‌ خ‍ي‍اب‍ان‍ي‌

گ‍چ‍ي‌، پ‍روان‍ه‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 157

م‍ع‍م‍اري‌

ائ‍ت‍لاف‌ ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اري‌ و م‍ع‍م‍اري‌

م‍ح‍م‍دي‍ان‌ م‍ن‍ص‍ور ،ح‍م‍ي‍د رض‍ا

م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 476

م‍ع‍م‍اري‌

اح‍ي‍ا ب‍اف‍ت‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ ، زم‍ي‍ن‍ه‌ س‍از گ‍ف‍ت‍گ‍وي‌ ت‍م‍دن‌ ه‍ا

پ‍ور ح‍ق‍ان‍ي‌ ، م‍س‍ع‍ود

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 4

م‍ع‍م‍اري‌

اح‍ي‍اي‌ ع‍م‍ل‍ک‍رده‍اي‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ در ب‍اف‍ت‌ ق‍دي‍م‌ ب‍ازار ت‍وپ‍خ‍ان‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ف‍رازم‍ن‍د، پ‍ژم‍ان‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 339

م‍ع‍م‍اري‌

ادي‍س‍ه‌ ک‍ول‍ي‍ه‍ا ه‍م‍ن‍وا ب‍ا ض‍رب‍اه‍ن‍گ‌ ه‍س‍ت‍ي‌

ح‍م‍ي‍دي‌ م‍ق‍دم‌، ع‍ل‍ي‌

ب‍ه‍رام‌ ش‍ي‍ردل‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 99

م‍ع‍م‍اري‌

ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وي‌ ح‍رک‍ت‌ وپ‍وي‍اي‍ي‌ درطراح‍ي‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ س‍ف‍ال‌

گ‍وران‌،ش‍ي‍ري‍ن‌

م‍ح‍م‍درض‍اع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1064

م‍ع‍م‍اري‌

ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وي‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ي‌ ف‍ض‍اي‍ي‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذي‍رب‍ه‌ م‍ن‍ظورپ‍اس‍خ‍گ‍وي‍ي‌ ن‍ي‍ازه‍اي‌ م‍ت‍ف‍اوت‌

ع‍ل‍ي‌ رض‍ا ،زن‍گ‍ن‍ه‌

ع‍ل‍ي‌ رض‍ا م‍ددي‌

۹۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1338

م‍ع‍م‍اري‌

ارت‍ق‍اي‌ پ‍اي‍داري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ درف‍ض‍اه‍اي‌ ع‍م‍وم‍ي‌

م‍ح‍رري‌ زاده‌ ،ن‍دا

م‍ح‍م‍ود م‍ع‍ي‍ن‍ي‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1302

م‍ع‍م‍اري‌

ارزش‍ه‍اي‌ م‍ان‍دگ‍ار درق‍ال‍ب‌ م‍وزه‌ ج‍ن‍گ‌

ل‍ق‍م‍ان‍ي‌ ،آذي‍ن‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍ددي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 478

م‍ع‍م‍اري‌

از پ‍ن‍دار ت‍ا پ‍دي‍دار: ده‍ک‍ده‌ اک‍ول‍وژي‌

رزازي‌، ح‍ام‍د

ع‍ب‍دال‍رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 81

م‍ع‍م‍اري‌

از ت‍ق‍اب‍ل‌ ت‍ا ت‍ع‍ام‍ل‌: دري‍اف‍ت‌ پ‍ي‍رام‍ون‌ ام‍ام‍زاده‌ ح‍س‍ي‍ن‌ ه‍م‍دان‌ (م‍ي‍دان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌

ش‍اه‌ م‍ح‍م‍دي‌، ب‍ه‍ن‍از

رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 89

م‍ع‍م‍اري‌

از س‍اي‍ه‌ ه‍ا ت‍ا پ‍رده‌: در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍رک‍ز ف‍ي‍ل‍م‌ س‍ازي‌ غ‍ي‍رح‍رف‍ه‌ اي‌

ش‍ي‍ران‍ي‍ان‌، س‍وداب‍ه‌

م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ي‌ پ‍ارس‍ا

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 158

م‍ع‍م‍اري‌

از ف‍رم‌ ت‍ا دف‍رم‍ي‍ش‍ن‌ راب‍طه‌ ي‌ ف‍رم‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد در ب‍از ت‍ع‍ري‍ف‌ ف‍رم‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌

م‍ي‍رگ‍ذار ل‍ن‍گ‍رودي‌ س‍ي‍ده‌ ص‍دي‍ق‍ه‌

س‍ي‍د ي‍ح‍ي‍ي‌ اس‍لام‍ي‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1264

م‍ع‍م‍اري‌

از ن‍زول‌ ت‍ا ع‍روج‌: طراح‍ي‌ م‍وزه‌ م‍رگ‌

ج‍لال‍ي‍ان‌، س‍ارا

ح‍س‍ي‍ن‌ س‍ل‍طان‌ زاده‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 128

م‍ع‍م‍اري‌

ازه‍م‍دان‌ ت‍ا ه‍گ‍م‍ت‍ان‍ه‌

م‍وم‍ن‍ي‌ ، ع‍ل‍ي‍رض‍ا

م‍ص‍طف‍ي‌ ک‍ي‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 194

م‍ع‍م‍اري‌

اس‍ت‍ادي‍وم‌ ف‍وت‍ب‍ال‌

پ‍ي‍رداوري‌ ،م‍ح‍م‍د

م‍ددي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 567

م‍ع‍م‍اري‌

اس‍ت‍ادي‍وم‌ ف‍وت‍ب‍ال‌

طاه‍اي‍ي‌ ،ي‍اس‍ي‍ن‌

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 861

م‍ع‍م‍اري‌

اس‍ت‍ادي‍وم‌ ف‍وت‍ب‍ال‌

گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دي‌ ،ک‍اوان‌

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 908

م‍ع‍م‍اري‌

اغ‍ت‍ش‍اش‌ در م‍ع‍م‍اري‌: م‍رک‍ز ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ي‍زي‍ک‌

ب‍اق‍ي‌ زاده‌، رض‍ا

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 217

م‍ع‍م‍اري‌

اف‍ق‌ ان‍ت‍ظار: در ق‍ال‍ب‌ م‍رک‍ز پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر و ف‍ن‌ آوري‌ و ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ آن‌

پ‍ن‍اه‍ي‌، رون‍اک‌

اح‍م‍د ب‍در طال‍ع‍ي‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 93

م‍ع‍م‍اري‌

اق‍ام‍ت‍گ‍اه‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ي‌

ن‍ج‍ف‍ي‌، ن‍ي‍م‍ا

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 512

م‍ع‍م‍اري‌

اق‍ام‍ت‍گ‍اه‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ي‌

ش‍ام‍ح‍م‍دي‌ ،رض‍ا

ف‍ره‍ادک‍اروان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 895

م‍ع‍م‍اري‌

اق‍ام‍ت‌ م‍وق‍ت‌ درب‍اغ‌ اي‍ران‍ي‌

ب‍ص‍ي‍ري‌ ،ح‍ام‍د

ح‍ش‍م‍ت‌ م‍ت‍دي‍ن‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 489

م‍ع‍م‍اري‌

اگ‍روت‍وري‍س‍م‌ ره‍ي‍اف‍ت‍ي‌ ب‍ه‌ س‍وي‌ م‍ع‍م‍اري‌ پ‍اي‍دار زي‍س‍ت‌ م‍ح‍ي‍طي‌ (م‍رک‍ز گ‍ردش‍گ‍ري‌ ک‍ش‍اورزي‌ رام‍س‍ر)

ح‍ش‍م‍ت‍ي‌ ف‍رد ف‍اطم‍ه‌

م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1248

م‍ع‍م‍اري‌

ان‍ت‍زاع‌ ه‍ن‍دس‍ي‌ وت‍اث‍ي‍رروان‍ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ آن‍ب‍رادراک‌ ب‍ص‍ري‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍س‍ج‍د ج‍ن‍ت‌ آب‍اد ت‍ه‍ران‌

آزادي‌ م‍ق‍دم‌ ،ف‍اطم‍ه‌

س‍ع‍ي‍دع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1318

م‍ع‍م‍اري‌

ان‍ج‍م‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ي‍ات‌

ون‍دائ‍ي‌ ،م‍ري‍م‌

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 330

م‍ع‍م‍اري‌

ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ل‍ي‌ م‍ف‍اخ‍ر اي‍ران‌

ب‍ه‍رام‍ي‌، پ‍ي‍ام‌

م‍ح‍س‍ن‌ پ‍دي‍دار

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 47

م‍ع‍م‍اري‌

ان‍دي‍ش‍ه‌ ب‍اطن‌ درص‍ورت‌ ظاه‍رم‍رک‍زپ‍ژوه‍ش‌ ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ي‌

ن‍ي‍ک‌ ن‍ژاد،ج‍م‍ال‌

غ‍لام‍رض‍ااس‍لام‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 930

م‍ع‍م‍اري‌

ان‍دي‍ش‍ه‌ ه‍م‍زاد ف‍ض‍ا

اس‍لام‍ي‍ان‌ ،اف‍س‍ان‍ه‌

ه‍م‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 147

م‍ع‍م‍اري‌

ان‍س‍ت‍ي‍وخ‍ان‍ه‌ ه‍اک‍ي‌ اي‍ران‌

ک‍م‍ت‍ي‌ ،ح‍م‍ي‍د

س‍ع‍ي‍د ي‍اس‍ي‍ن‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1000

ش‍ه‍رس‍ازي‌

ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذي‍ري‌ درق‍ال‍ب‌ م‍رک‍ز گ‍رده‍م‍اي‍ي‌

ش‍ري‍ف‍ي‌ ،ص‍دف‌

ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 869

م‍ع‍م‍اري‌

ان‍ق‍لاب‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‍ک‍ي‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ه‍م‍دان‌

طي‍ب‍ي‌ ،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌

ح‍س‍ي‍ن‌ ش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1013

م‍ع‍م‍اري‌

ان‍گ‍اره‌ م‍ان‍ا: در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌، ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ گ‍ن‍ج‌ ن‍ام‍ه‌

ع‍ل‍ي‌ ب‍اب‍اي‍ي‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ج‍ودت‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 181

م‍ع‍م‍اري‌

اورام‍ان‌ (م‍رک‍زورزش‍ه‍اي‌ زم‍س‍ت‍ان‍ي‌ غ‍رب‌ اي‍ران‌ )

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌ ،آرش‌

ب‍اق‍رح‍س‍ي‍ن‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1026

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ خ‍لاق‍ي‍ت‌

اف‍لاک‍ي‍ان‌،ام‍ي‍ن‍ه‌

دژدار

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1162

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌

ال‍وان‍ي‍ان‌ ،ن‍س‍ري‍ن‌

م‍ددي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 369

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌

پ‍درام‍ي‌ ،م‍زدک‌

م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 807

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌

گ‍م‍ار،ش‍ي‍م‍ا

م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 816

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌

ف‍رازم‍ن‍د،پ‍وري‍ا

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 831

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌

ع‍ظي‍م‍ي‌ ،م‍ج‍ي‍د

ج‍وادن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 886

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌

ح‍اج‍ي‌ ب‍اب‍ائ‍ي‌ ،اس‍م‍اع‍ي‍ل‌

س‍ل‍ي‍م‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 969

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ ه‍م‍دان‌

ع‍اش‍ورل‍و،ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌

ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 680

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ ه‍م‍دان‌

ج‍لال‍ي‍ان‌ ،م‍ه‍دي‌

 

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1008

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ ه‍م‍دان‌

ه‍اش‍م‍ي‌ ،ف‍اطم‍ه‌

م‍ددي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1020

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ ه‍م‍دان‌

م‍ولاي‍ي‌،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1161

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ ه‍م‍دان‌:ح‍رک‍ت‌

ش‍ه‍ب‍ازي‌ ف‍ر،رض‍ا

ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 720

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ ه‍م‍دان‌: ف‍رم‌، ع‍م‍ل‍ک‍رد، زي‍ب‍اي‍ي‌

ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌، رض‍ا

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 84

م‍ع‍م‍اري‌

اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ م‍رک‍زي‌ و آم‍وزش‍گ‍اه‌ آت‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ي‌ ه‍م‍دان‌: ح‍رک‍ت‌، پ‍وي‍اي‍ي‌، س‍رع‍ت‌

ن‍وروزي‍ان‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 215

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اران‌ خ‍ورش‍ي‍د

ع‍ل‍ي‌ پ‍ور ،س‍ارا

ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 312

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ازآف‍ري‍ن‍ي‌ ت‍ف‍ک‍ري‌ در ک‍ال‍ب‍د ق‍دي‍م‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍وزش‍ي‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌

ش‍ع‍اع‍ي‌، س‍ول‍م‍از

س‍ع‍ي‍د پ‍ي‍ري‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‍ي‌

NA 282

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍از آف‍ري‍ن‍ي‌ ه‍وي‍ت‌ اي‍ران‍ي‌ اس‍لام‍ي‌ ب‍ا ت‍ک‍ي‍ه‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ي‍م‌ ع‍م‍ي‍ق‌ ن‍ه‍ف‍ت‍ه‌ در ه‍ن‍دس‍ه‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ در ه‍م‍دان‌

چ‍ه‍اردول‍ي‌ ه‍ادي‌

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1295

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ازار ب‍ي‌ زم‍ان‌

ق‍رب‍ان‍ي‌، ج‍واد

ح‍س‍ي‍ن‌ س‍ل‍طان‌ زاده‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 46

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ازار: ت‍داوم‌ ه‍ي‍اه‍وي‌ ي‍ک‌ ش‍ه‍ر ب‍ررس‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ن‍ظام‌ ف‍ض‍اي‍ي‌ وس‍اخ‍ت‍اري‌ ب‍ازار در ش‍ه‍ر اي‍ران‍ي‌

م‍س‍گ‍ري‍ان‌، م‍ح‍دث‍ه‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 603

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ازارف‍ره‍ن‍گ‌

س‍اک‍ي‌ ،س‍ج‍اد

ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 667

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ازش‍ن‍اس‍ي‌ چ‍ل‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ و م‍وزه‌ ادب‍ي‍ات‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ي‍خ‌ ص‍ف‍ي‌ ال‍دي‍ن‌ اردب‍ي‍ل‍ي‌: آي‍ي‍ن‌ م‍س‍ت‍ان‌

ن‍اص‍ري‌، ب‍اب‍ک‌

س‍ي‍اوش‌ ت‍ي‍م‍وري‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 334

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ازطراح‍ي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ل‍ن‍دم‍رت‍ب‍ه‌ دره‍م‍دان‌

طاه‍ري‌ م‍ي‍ن‍ا،م‍ح‍م‍دطاه‍ر

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 843

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ازن‍گ‍ري‌ م‍ف‍ه‍وم‌ س‍ي‍ن‍م‍اب‍اروي‍ک‍ردم‍ع‍م‍اري‌ م‍ن‍ع‍طف‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌ ت‍ج‍اري‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌ زاده‌،س‍ه‍ا

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1192

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ازن‍م‍ائ‍ي‌ ان‍گ‍اره‌ ه‍اي‌ پ‍ن‍ه‍ان‌ در م‍ح‍ي‍ط ( در ق‍ال‍ب‌ س‍ک‍ون‍ت‍گ‍اه‌ م‍وق‍ت‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ي‌ )

م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍دي‌ م‍ع‍م‍ار ، زه‍ره‌

ه‍م‍ا اي‍ران‍ي‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 40

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ازن‍م‍اي‍ي‌ ارزش‍ه‍اي‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ م‍ع‍م‍اري‌

اک‍ب‍ري‍ان‌ ،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 243

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اش‍گ‍اه‌ س‍وارک‍اري‌

ش‍وش‍ت‍ري‌ ،ف‍اطم‍ه‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 988

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ ان‍دي‍ش‍ه‌

آذري‌، م‍ه‍دي‍س‌

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 505

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ اي‍ران‍ي‌ درق‍ال‍ب‌م‍وزه‌ م‍ع‍م‍اري‌

ش‍ه‍ب‍ازي‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 687

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ ج‍وان‍ي‌ خ‍ان‍ه‌ ج‍وان‍ان‌ رش‍ت‌

زادي‍وس‍ف‍ي‌ م‍اس‍ول‍ه‌، آزاده‌

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 121

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ ح‍م‍اس‍ه‌، طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آرام‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ي‌

م‍م‍ان‍ي‌ ، ح‍م‍ي‍د

س‍ل‍ص‍ان‍زاده‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 30

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ رس‍ت‍اک‌: طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍وزش‍ي‌، پ‍رورش‍ي‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ک‍ودک‍ان‌

م‍ه‍دوي‌،ل‍ي‍لا

ح‍س‍ي‍ن‌ س‍ل‍طان‌ زاده‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 82

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ ص‍خ‍ره‍ا(م‍رک‍زآم‍وزش‍ه‍اي‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ ک‍وه‍ن‍وردي‌ وس‍ن‍گ‍ن‍وردي‌ )

غ‍لام‍ي‌ ج‍لال‌،م‍س‍ع‍ود

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1063

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌ ل‍رس‍ت‍ان‌

م‍ي‍ر ،ل‍ي‍لا

 

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 241

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ ق‍اض‍ي‌

داودي‌ ،ال‍ب‍رز

ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 469

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ ق‍رآن‍ي‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ ق‍رآن‌ ک‍ري‍م‌

ن‍ورال‍ل‍ه‌ زاده‌، ن‍رگ‍س‌

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 277

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ ک‍ت‍اب‌

رض‍اي‍ي‌،زه‍ره‌

زب‍رج‍دي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1050

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ م‍اورا (پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ذه‍ن‍ي‌)

ي‍وس‍ف‍ي‌ پ‍روي‍ن‌ ،پ‍روان‍ه‌

ه‍م‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 167

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ م‍درس‍ه‌

م‍ج‍ي‍دي‌ ،س‍ح‍ر

م‍ح‍م‍دم‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1178

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ م‍وزه‌ ارگ‌ ص‍ف‍وي‌

ي‍گ‍ان‍ه‌ ،ن‍ف‍ي‍س‍ه‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 142

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ م‍وزه‌ پ‍ارس‍ي‌

ض‍ي‍اءف‍ر،م‍ح‍م‍د

ب‍ه‍زا دم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 853

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ م‍وزه‌ خ‍اطرت‌

ب‍رک‍ي‌ ون‍دي‌ ،ب‍ه‍ن‍ام‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 477

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ م‍وزه‌ ف‍رش‌ ( ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذي‍ري‌ در م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‍ي‌ )

ج‍ع‍ف‍ري‌ م‍ب‍ي‍ن‌ ، ش‍اه‍رخ‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 26

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ م‍وزه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ره‍گ‍م‍ت‍ان‍ه‌

ن‍وري‍ان‌ ،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 232

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ م‍وزه‌ گ‍ي‍اه‍ش‍ن‍اس‍ي‌ ب‍ا روي‍ک‍رد اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍رژي‌ ه‍اي‌ ت‍ج‍دي‍د پ‍ذي‍ر

ش‍ي‍رک‍ول‌ ف‍اطم‍ه‌

ب‍ه‍روز ج‍ان‍ي‌ پ‍ور

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1252

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اغ‌ ه‍ن‍ر

ق‍ن‍ب‍رطل‍ب‌ ،ح‍ام‍د

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 686

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍رپ‍اي‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌، ب‍ه‌ س‍وي‌ آي‍ن‍ده‌: طرح‍اح‍ي‍ا ب‍اف‍ت‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ م‍ج‍اور م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌ و م‍ي‍دان‌ ک‍ه‍ن‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا ه‍دف‌ ارت‍ق‍ا ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ک‍ون‍ت‌

ت‍ش‍ک‍ري‌، م‍ه‍رو

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 48

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ وم‍ع‍م‍اري‌ (طراح‍ي‌ ف‍ض‍اي‌ ات‍ص‍ال‌ س‍اي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍پ‍ع‌ م‍ص‍ل‍ي‌ ب‍ا ب‍اف‍ت‌ ش‍ه‍ر)در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ چ‍ن‍د م‍ن‍ظوره‌

م‍ي‍دان‍چ‍ي‌،زه‍را

م‍ح‍م‍د س‍ع‍ي‍د اي‍زدي‌

ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1226

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍رس‍اخ‍ت‍ارک‍ال‍ب‍دي‌ ب‍ررف‍ت‍ارف‍ض‍اي‍ي‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍ران‌ ب‍اروي‍ک‍رددوران‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ح‍ي‍ط

م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‍ي‌ ،ن‍دا

م‍ح‍م‍دم‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۹۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1337

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ در اي‍ج‍اد ح‍س‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ک‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ر اه‍واز

ش‍اه‍رخ‌،س‍ي‍ده‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌

م‍ه‍رداد ک‍ري‍م‍ي‌ م‍ش‍اور

۱۳۹۲-۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 288

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍رع‍م‍ل‍ک‍ردع‍ن‍اص‍رح‍ف‍اظت‍ي‌ م‍ح‍ي‍ط ب‍رش‍ک‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ ف‍رم‌ وع‍م‍ل‍ک‍رددرم‍ع‍م‍اري‌

زاي‍دي‌ خ‍ي‍اوي‌،س‍م‍ي‍ه‌

م‍ي‍رزاک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1187

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ب‍ه‌ راه‍ک‍اره‍اي‌ طراح‍ي‌ از م‍ن‍ظر س‍ن‍ت‌ گ‍راي‍ان‌ (در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍س‍ج‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد واح‍د ه‍م‍دان‌)

م‍وم‍ن‍ي‌،س‍ج‍اد

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۹۲-۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 293

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ک‍ارگ‍اه‌ ب‍ر طراح‍ي‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ رازي‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ن‍ي‍ک‌ پ‍ور ه‍م‍اي‍ون‌

ح‍س‍ن‌ س‍ج‍اد زاده‌

ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1279

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‌ پ‍ذي‍ري‌ ف‍ض‍اه‍اي‌ خ‍واب‍گ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌ ب‍ا ن‍ي‍ازه‍اي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌

س‍ام‍ان‍ي‍ان‌،م‍ن‍ص‍وره‌

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍ر م‍ق‍دم‌

۱۳۹۲-۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 287

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ج‍ن‍س‍ي‍ت‌ و ت‍ف‍اوت‌ ه‍اي‌ آن‌ در ادراک‌ ف‍ض‍اي‌ ک‍ال‍ب‍دي‌

ق‍م‍ري‌ اخ‍لاص‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1263

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ادراک‌ م‍ح‍ي‍ط ک‍ال‍ب‍دي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍رال‍گ‍وه‍اي‌ ج‍اري‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ درش‍ه‍ره‍م‍دان‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍وزه‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ه‍م‍دان‌

م‍ه‍ري‌ ،م‍ري‍م‌

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍ر م‍ق‍دم‌

۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1336

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ام‍ک‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ ح‍س‌ ت‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ م‍ک‍ان‌ درم‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌

م‍ي‍ه‍م‍ي‌ ،پ‍ون‍ه‌

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍رم‍ق‍دم‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1309

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ح‍س‌ م‍ک‍ان‌ در م‍س‍اج‍د م‍ع‍اص‍ر طرح‌ س‍ن‍ت‍ي‌ و ن‍و ب‍ا طراح‍ي‌ در ق‍ال‍ب‌ طرح‌ ن‍و

ع‍ب‍اس‍ي‍ان‌ ه‍م‍دان‍ي‌ ف‍ه‍ي‍م‍ه‌

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍رم‍ق‍دم‌

زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1298

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ خ‍رد اق‍ل‍ي‍م‌ م‍ح‍ل‍ي‌ ب‍ر رون‍د طراح‍ي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ (در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ خ‍واب‍گ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍لاي‍ر )

ش‍م‍س‍ي‌ م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1297

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ال‍گ‍وي‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ م‍ردم‌ و ف‍ض‍اه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ح‍س‍ي‍ن‍ي‌ ع‍ل‍ي‌

م‍ن‍وچ‍ه‍ر ف‍روت‍ن‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1266

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ س‍اخ‍ت‍ار ارگ‍ان‍ي‍ک‌ و طب‍ي‍ع‍ي‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ف‍ص‍ل‌ م‍ش‍ت‍رک‌ م‍ع‍م‍اري‌ و م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ازن‍ب‍ود م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ در م‍ع‍م‍اري‌

ح‍س‍ي‍ن‍ي‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد

م‍ج‍ي‍د ع‍دال‍ت‍خ‍واه‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1085

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ اج‍راي‌ م‍ع‍م‍اري‌ ارگ‍ان‍ي‍ک‌ دره‍ت‍ل‌ س‍اح‍ل‍ي‌ ل‍ن‍گ‍رود

پ‍ورغ‍ف‍ورن‍ادم‌ ل‍ن‍گ‍رودي‌ ،اي‍م‍ان‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 968

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ ت‍ب‍دي‍ل‌ م‍ح‍ي‍ط ي‍ادگ‍ي‍ري‌ ب‍ه‌ ي‍ک‌ م‍رک‍ز اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ف‍ع‍ال‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ دب‍س‍ت‍ان‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ و پ‍س‍ران‍ه‌ م‍ح‍ل‍ه‌ ق‍اش‍ق‌ ت‍راش‍ان‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌

رض‍وان‍ي‍ان‌،ش‍ي‍ري‍ن‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۹۲-۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 286

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ ک‍اراي‍ي‌ ب‍ازارچ‍ه‌ ف‍ردوس‍ي‌ س‍ن‍ن‍دج‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ي‍ک‌ ف‍ض‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ج‍اري‌

ت‍رج‍م‍ان‌،آذي‍ن‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1133

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ع‍ن‍اص‍ر رم‍ز گ‍ون‍ه‌ در س‍اخ‍ت‍ار اص‍ل‍ي‌ م‍س‍اج‍د اي‍ران‌: م‍رک‍ز م‍ذه‍ب‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ع‍لام‍ه‌ ح‍اج‌ زاه‍د ض‍ي‍اي‍ي‌ پ‍اوه‌

ض‍ي‍اي‍ي‌، ن‍اج‍ي‌ پ‍ژم‍ان‌

ت‍راب‍ي‍ان‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 106

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ع‍ن‍اص‍ر ک‍ال‍ب‍دي‌ ه‍وي‍ت‌ س‍از س‍ن‍ت‍ي‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍ي‍لان‌

ي‍زدان‍ي‌ ،م‍ح‍م‍د

م‍ه‍رداد ک‍ري‍م‍ي‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1306

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ي‍ر گ‍ذار ب‍ر ت‍ص‍اوي‍ر ذه‍ن‍ي‌ م‍خ‍اطب‌ در اي‍ج‍اد ح‍س‌ م‍ک‍ت‍ن‌ در ب‍ازار ه‍اي‌ س‍ن‍ت‍ي‌ اي‍ران‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ام‍ن‍ي‍ن‌

ع‍س‍گ‍ري‌ م‍ح‍م‍د

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1255

م‍ه‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍زاي‍ش‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ک‍ان‌ در ف‍ض‍اي‌ ه‍اي‌ ب‍از

ق‍رب‍ان‍ي‌ ،وح‍ي‍د

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1318

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر م‍ع‍م‍اران‍ه‌ و ه‍ن‍ري‌ ب‍ر اي‍ج‍اد س‍ر زن‍دگ‍ي‌ در ف‍ض‍اه‍اي‌ م‍ي‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ري‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ و ت‍ج‍اري‌ م‍ح‍ل‍ه‌ س‍ر ت‍پ‍ول‍ه‌ س‍ن‍ن‍دج‌

ک‍ري‍م‍ي‌ ش‍اه‍رخ‌

 

پ‍اي‍ي‍ز۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1283

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ م‍درن‍ي‍س‍م‌ در م‍ع‍م‍اري‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ م‍ع‍اص‍ر ه‍م‍دان‌ ( ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردي‌ :آث‍ار م‍ع‍م‍اري‌ م‍ه‍ن‍دس‌ م‍ددي‌ ) در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ وي‍لاي‍ي‌

اي‍م‍ان‍ي‌ م‍ه‍ر،ه‍ادي‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍ددي‌

۱۳۹۲-۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 289

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ م‍ص‍ادي‍ق‌ وم‍ف‍اه‍ي‍م‌ ن‍ورورن‍گ‌ درم‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‍ي‌ ب‍ا اق‍ت‍ب‍اس‌ ازادب‍ي‍ات‌ ف‍ارس‍ي‌ وف‍ره‍ن‍گ‌ اي‍ران‍ي‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍رک‍زف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ق‍ب‍ره‌ ال‍ش‍ع‍راءت‍ب‍ري‍ز

ش‍ري‍ف‍ي‌،ش‍ق‍اي‍ق‌

اح‍م‍دم‍ي‍رزاک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1186

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ م‍ع‍ن‍اوم‍ف‍ه‍وم‌ خ‍ان‍ه‌ درت‍ف‍ک‍روان‍دي‍ش‍ه‌ اي‍ران‍ي‌ -اس‍لام‍ي‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ورم‍زي‍ار،م‍ري‍م‌

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۹۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1333

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ م‍ع‍ن‍اوم‍ف‍ه‍وم‌ ن‍وردرف‍ره‍ن‍گ‌ وم‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍درس‍ه‌ م‍ع‍م‍اري‌

ي‍اس‍رب‍ي‍دي‌ ،م‍ح‍م‍د

م‍ح‍م‍دم‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۹۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1331

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ف‍ض‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‌ درخ‍واب‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌

م‍ح‍م‍دي‌ ،س‍وده‌

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‌ گ‍رم‍ق‍دم‌

۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1322

م‍ع‍م‍اي‌

ب‍ررس‍ي‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ق‍ل‍م‍روپ‍اي‍ي‌ در ف‍ض‍ا ه‍اي‌ ب‍از و ن‍ي‍م‍ه‌ ب‍از خ‍ص‍وص‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ (در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ در ش‍ه‍ر ق‍م‌ )

ک‍اش‍ان‍ي‌ زه‍را

م‍ن‍وچ‍ه‍ر ف‍روت‍ن‌

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1247

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ق‍ل‍م‍روپ‍اي‍ي‌ در ف‍ض‍اه‍اي‌ ب‍از و ن‍ي‍م‍ه‌ ب‍از خ‍ص‍وص‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ (در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ در ش‍ه‍ر ق‍م‌)

ک‍اش‍ان‍ي‌ زه‍را

م‍ن‍وچ‍ه‍ر ف‍روت‍ن‌

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1247

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ طرح‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ درم‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ وح‍س‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ک‍ان‌ درب‍ي‍ن‌ س‍اک‍ن‍ي‍ن‌ ش‍ه‍رزن‍ج‍ان‌

ج‍ع‍ف‍ري‌ پ‍ور،ف‍ري‍د

م‍ن‍وچ‍ه‍رف‍روت‍ن‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1323

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ اق‍ل‍ي‍م‌، ان‍رژي‌ و ه‍وي‍ت‌ در طراح‍ي‌ م‍ح‍ي‍ط ان‍س‍ان‌ س‍اخ‍ت‌ ب‍ا روي‍ک‍رد م‍ع‍م‍اري‌ پ‍اي‍دار در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ س‍ي‍ت‍ي‌ س‍ن‍ت‍ر اراک‌

ف‍ض‍ل‍ي‌ م‍ه‍دي‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1267

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ ج‍دي‍دپ‍ي‍ش‌ س‍اخ‍ت‍گ‍ي‌ درب‍ه‍ب‍ودک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ح‍ام‍دم‍ن‍وچ‍ه‍ري‍ان‌،غ‍لام‍رض‍ا

 

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1135

 

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ طرح‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ در اي‍ج‍اد ح‍س‌ در خ‍ان‍ه‌ ب‍ودن‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ دره‌ م‍رادب‍ي‍گ‌ ه‍م‍دان‌)

آذري‌، م‍ه‍دي‍س‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

 

 

NA 1080

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ي‍زي‍ک‍ي‌ - م‍ع‍م‍اري‌ در م‍ح‍ي‍ط ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ ب‍ر ي‍اد گ‍ي‍ري‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ (در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ ي‍ک‌ م‍درس‍ه‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ پ‍س‍ران‍ه‌ در ه‍م‍دان‌)

م‍ي‍رزاي‍ي‌ ع‍ل‍ي‍رض‍ا

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1246

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ارب‍ردي‌ در ارت‍ق‍اء ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ام‍وزش‌ در ق‍ال‍ب‌ طرح‍ي‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌

ي‍وس‍ف‍ي‌،م‍ح‍م‍د رش‍ي‍د

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1225

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ ت‍اث‍ي‍رگ‍ذار(ف‍رم‌، ن‍ور، رن‍گ‌) در ارت‍ق‍اء ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ طراح‍ي‌ ان‍ي‍س‍ت‍ي‍ت‍و آم‍وزش‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ روان‌ پ‍زش‍ک‍ي‌

چ‍راغ‍ي‌، م‍ص‍طف‍ي‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1100

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ وف‍ي‍زي‍ک‍ي‌ م‍ح‍ي‍ط م‍ع‍م‍اري‌ درب‍روزورش‍داس‍ت‍ع‍داده‍اي‌ ف‍ردي‌

ال‍وان‍ي‍ان‌، ن‍س‍ري‍ن‌

س‍ع‍ي‍دع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 967

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍ي‍طي‌ و غ‍ي‍ر م‍ح‍ي‍طي‌ ف‍ض‍اه‍اي‌ ام‍وزش‍ي‌ در ب‍روز خ‍لاق‍ي‍ت‌ ک‍ودک‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ خ‍ان‍ه‌ ک‍ودک‌

اول‍ن‍ج‌ ف‍اطم‍ه‌

ام‍ي‍د دژدار

ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1288

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍ض‍اه‍اي‌ ب‍ازدرس‍اخ‍ت‍ارم‍ج‍ت‍م‍ع‌ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ي‍ازه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌

اب‍راه‍ي‍م‌م‍ظف‍ري‌،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

س‍ي‍اوش‌ ت‍ي‍م‍وري‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1184

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍ض‍اي‌ م‍ع‍م‍اري‌ در اي‍ج‍اد ت‍ج‍ل‍ي‍گ‍اه‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ان‍دي‍ش‍ه‌ ه‍اي‌ ع‍ل‍م‍ي‌

اح‍م‍دي‌، ف‍اطم‍ه‌

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1077

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ح‍ي‍ط ک‍ال‍ب‍دي‌ دراي‍ج‍ادح‍س‌ م‍ک‍ان‌

ف‍روغ‍ي‌ ،م‍ژگ‍ان‌

م‍ح‍م‍درض‍اع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1053

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ص‍ال‍ح‌ س‍ب‍ز و ان‍رژي‌ خ‍ورش‍ي‍دي‌ در م‍ع‍م‍اري‌ م‍ع‍اص‍ر در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍م‍اران‌ ج‍وان‌

م‍ل‍ک‍ي‌ زاده‌ ب‍ه‍ن‍وش‌

ح‍م‍ي‍درض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1287

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ع‍م‍اري‌ پ‍اي‍دار ب‍ا دي‍دگ‍اه‌ ح‍ف‍اظت‌ از م‍ح‍ي‍ط زي‍س‍ت‌ در ق‍ال‍ب‌ م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ آم‍وزش‍ي‌ ش‍ه‍ر س‍ن‍ن‍دج‌

ال‍ل‍ه‍م‍رادي‌،پ‍ري‍س‍ا

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1157

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ف‍اه‍ي‍م‌ و ع‍ن‍اص‍ر ه‍وي‍ت‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍ر م‍ع‍م‍اري‌ م‍ع‍اص‍ر در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ س‍ف‍ارت‍خ‍ان‍ه‌ اي‍ران‌ در ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌

ح‍س‍ي‍ن‍ي‌ ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1256

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ه‍ن‍دس‍ه‌ درش‍ک‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ ف‍ض‍اي‌ م‍رک‍زگ‍رده‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر

ک‍ري‍م‍ي‌ گ‍وغ‍ري‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1066

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ وارزي‍اب‍ي‌ ه‍وي‍ت‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ درب‍اف‍ت‍ه‍اي‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ (طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ خ‍دم‍ات‍ي‌ رف‍اه‍ي‌ درب‍اف‍ت‌ ق‍دي‍م‌ خ‍ي‍اب‍ان‌ م‍درس‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌)

ک‍اظم‍ي‌ ه‍اش‍م‍ي‌، م‍ه‍ران‍گ‍ي‍ز

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1141

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ وت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ روش‌ ه‍اي‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ دراق‍ل‍ي‍م‌ م‍ع‍ت‍دل‌ وم‍رطوب‌

رح‍ي‍م‍ي‌ ،م‍ه‍دي‌

آرش‌ م‍ه‍رگ‍ان‍ي‌

۱۳۹۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1300

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ررس‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ م‍ش‍ت‍رک‌ م‍ک‍ان‌ ه‍اي‌ م‍ق‍دس‌ درادي‍ان‌ اس‍لام‌ وه‍ن‍دوئ‍ي‍س‍م‌

ت‍وک‍ل‍ي‍ان‌ ،اع‍ظم‌

م‍ن‍وچ‍ه‍رف‍روت‍ن‌

۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1310

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍رس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ع‍م‍اري‌ ارگ‍ان‍ي‍ک‌ در طراح‍ي‌ م‍ح‍ي‍طه‍اي‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ب‍وم‌ گ‍ردان‌

ع‍ام‍ري‌،اب‍راه‍ي‍م‌

س‍ي‍روس‌ ب‍اور

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1158

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍زرگ‍ت‍ري‍ن‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

ک‍ري‍م‍ي‌ ،ال‍ه‍ه‌

اب‍ول‍ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 824

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ش‍ن‍و از ن‍ي‌...: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اري‌ ه‍م‍دان‌

ت‍راب‍ي‍ان‌، س‍ح‍ر

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 295

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ل‍ن‍دم‍رت‍ب‍ه‌ س‍ازي‌

ح‍س‍ي‍ن‌ آب‍ادي‌ ،ک‍م‍ي‍ل‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 664

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ن‍اي‍ان‌ ان‍گ‍اري‌ وه‍رم‍ن‍وت‍ي‍ک‌

گ‍ودرزي‌ ،ف‍ردي‍ن‌

م‍ح‍م‍دي‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 328

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ن‍اي‌ ي‍ادب‍ودع‍ارف‌ ق‍زوي‍ن‍ي‌

ه‍ن‍دي‌ ورک‍ان‍ه‌ ،م‍ح‍م‍د

س‍ل‍ي‍م‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 960

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ن‍اي‌ ي‍ادب‍ود ق‍رب‍ان‍ي‍ان‌ زل‍زل‍ه‌ رودب‍ار

ف‍ي‍اض‌ م‍ق‍دم‌، لال‍ه‌

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ رئ‍ي‍س‌ س‍م‍ي‍ع‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 341

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍وطي‍ق‍اي‌ پ‍ن‍اه‌: خ‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍ر وي‍ران‍ه‌ ه‍ا

رح‍ي‍م‌ ب‍خ‍ش‌، ف‍اطم‍ه‌

ح‍م‍ي‍درض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 379

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ه‍ب‍ود در پ‍رت‍و ن‍ور روز: طراح‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ پ‍اي‍دار ۲۴۰ [دوي‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ل‌] ت‍خ‍ت‍خ‍واب‍ي‌ ک‍ودک‍ان‌ ه‍م‍دان‌

ش‍ري‍ف‍ي‌، م‍ه‍دي‌

م‍ج‍ي‍د م‍ف‍ي‍دي‌ ش‍م‍ي‍ران‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 785

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ه‍س‍ازي‌ م‍ي‍دان‌ ب‍اب‍اطاه‍ر

دژدار، ام‍ي‍د

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۷۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 20

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍ان‌

ش‍ه‍ب‍ازي‍ان‌ ،م‍رت‍ض‍ي‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ج‍ودت‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 193

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌۱۲۰ ت‍خ‍ت‍خ‍واب‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌

ج‍وادي‌ ،آم‍ون‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 958

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌۵۰ ت‍خ‍ت‍خ‍واب‍ي‌

ق‍دي‍م‍ي‌ ،رض‍ا

طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 936

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آم‍وزش‍ي‌ ۱۰۰ [ص‍د] ت‍خ‍ت‍خ‍واب‍ي‌ ه‍م‍دان‌

ت‍رک‌، ف‍رزان‍ه‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 440

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آم‍وزش‍ي‌ ۹۶ ت‍خ‍ت‍خ‍واب‍ي‌ ه‍م‍دان‌

چ‍رم‌ ف‍روش‌ ،س‍م‍ان‍ه‌

م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 575

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آم‍وزش‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ ۱۸۰ [ص‍د و ه‍ش‍ت‍اد] ت‍خ‍ت‍خ‍واب‍ي‌

ک‍رب‍اس‍ي‌، م‍ح‍م‍د ام‍ي‍ن‌

ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 292

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍وزش‍ي‌ ۹۶ ت‍خ‍ت‍خ‍واب‍ي‌ ه‍م‍دان‌

اح‍م‍د ون‍د ،ن‍دا

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 570

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ب‍ي‍م‍اران‌ روان‍ي‌

ق‍وي‍دل‌ ،س‍ه‍ن‍د

ح‍س‍ي‍ن‌ ش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 931

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ زن‍ان‌ وزاي‍م‍ان‌

ج‍ع‍ف‍ري‌ خ‍واه‌ ،س‍رور

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 826

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ س‍وان‍ح‌ وس‍وخ‍ت‍گ‍ي‌

ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 329

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ۱۰۰ ت‍خ‍ت‍خ‍واب‍ي‌ ب‍اروي‍ک‍ردم‍ص‍رف‌ ان‍رژي‌

ع‍ب‍اس‍ي‌ ،ف‍اطم‍ه‌

ح‍م‍ي‍د ي‍زدان‍ي‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1313

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌

ح‍س‍ن‍ي‌، ع‍ل‍ي‌

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1101

م‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍ون‍ي‍ک‌

ق‍ان‍ع‍ي‌ ،وح‍ي‍ده‌

ش‍ه‍رام‌ گ‍ل‌ ام‍ي‍ن‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 485

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ارس‍ه‌ و گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌، غ‍لام‍رض‍ا

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 55

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ارک‌ ان‍رژي‌ ن‍و

ن‍ظري‌ زاده‌ ،ع‍ل‍ي‌

ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 454

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ارک‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ وف‍ن‍اوري‌

آئ‍ي‍ن‍ي‌ ،ف‍اطم‍ه‌

س‍ع‍ي‍د ي‍اس‍ي‍ن‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1049

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ارک‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌

س‍وادي‌ ش‍ي‍راز ،س‍ان‍از

ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 316

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ارک‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌ ه‍م‍دان‌

ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد، رض‍ا

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۷۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 11

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ (CULTURAL PARK)

ض‍م‍ي‍ري‌، م‍ه‍دي‌

داود ن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 585

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ارک‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ ت‍ب‍ري‍ز(ج‍ه‍ان‌ درپ‍وس‍ت‌ گ‍ردو)

ن‍وري‌ ون‍د،ش‍ي‍ري‍ن‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 933

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ارک‌ م‍وزه‌ ان‍رژي‌ ه‍اي‌ ن‍و

دزف‍ول‍ي‍ان‌ ،ف‍اطم‍ه‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 900

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ارک‌ م‍وزه‌ ت‍ه‍ران‌ ق‍دي‍م‌

ح‍اج‍ي‌ پ‍ور گ‍ل‍ش‍ن‍ي‌،م‍ري‍م‌

ح‍ش‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ م‍ت‍دي‍ن‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 134

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ارک‌ م‍وزه‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌

ب‍ه‍ن‍ام‍ي‌ ف‍ر، ف‍اطم‍ه‌

ع‍ل‍ي‌ رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 784

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ارک‍ه‍اي‌ ع‍ل‍م‍ي‌ درع‍ص‍رت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌

ه‍زارخ‍ان‍ي‌ ،م‍ح‍س‍ن‌

س‍ي‍اوش‌ ت‍ي‍م‍وري‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 871

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ال‍ي‍م‍س‍س‍ت‌ روي‍ا و خ‍اطره‌ ب‍ر ب‍س‍ت‍ر ت‍اري‍خ‌

اف‍ش‍اري‌، م‍ري‍م‌

ش‍ه‍رام‌ گ‍ل‌ ام‍ي‍ن‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‍ارش‍د

NA 776

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍اي‍اب‌ م‍ق‍دس‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - گ‍ردش‍گ‍ري‌ طاق‍ب‍س‍ت‍ان‌

ج‍وش‍ق‍ان‍ي‌، ن‍دا

ح‍س‍ي‍ن‌ س‍ل‍طان‍زاده‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 83

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍اي‍ان‍ام‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌

ع‍زي‍زي‌،ن‍ي‍ن‍ا

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1182

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍اي‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ي‌

رج‍ب‍ي‍ان‌ ،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 472

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍اي‍ان‍ه‌ م‍س‍اف‍رب‍ري‌

اح‍م‍دي‌ ،ک‍ل‍ث‍وم‌

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 858

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍اي‍ان‍ه‌ م‍س‍اف‍رب‍ري‌ ب‍رون‌ ش‍ه‍ري‌ س‍ن‍ن‍دج‌

س‍ل‍طان‍ي‍ان‌ ،ف‍رزاد

ام‍ي‍رس‍ل‍ي‍م‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 977

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍اي‍ان‍ه‌ م‍س‍اف‍رب‍ري‌ ب‍رون‌ ش‍ه‍ري‌ ه‍م‍دان‌

خ‍زاع‍ي‌ ،م‍ح‍م‍د

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 953

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍اي‍ان‍ه‌ م‍س‍اف‍رب‍ري‌ ش‍ه‍ري‌

دروي‍ش‌ زاده‌، ح‍دي‍ث‌

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1090

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍اي‍ان‍ه‌ م‍س‍اف‍رب‍ري‌ ه‍م‍دان‌ (م‍ع‍م‍اري‌ پ‍اي‍دار)

ي‍ع‍ق‍وب‍ي‌ ،م‍ري‍م‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 919

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍اي‍داري‌، پ‍وي‍اي‍ي‌، ت‍غ‍ي‍ي‍ر: ب‍اش‍گ‍اه‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ج‍وان‌

م‍ي‍راب‍ي‍ان‌، ف‍ائ‍ز

م‍ح‍م‍درض‍ا ج‍ودت‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 78

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍رده‌ خ‍ي‍ال‌: م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ن‍م‍اي‍ش‍ي‌

اف‍ت‍خ‍اري‌، آزاده‌

س‍ع‍ي‍د پ‍ي‍ري‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 287

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ردي‍س‌ س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌

ج‍ه‍ان‍ي‍ان‌،پ‍درام‌

رض‍ا ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1121

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍روژه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍روم‍ع‍م‍اري‌ واح‍ده‍م‍دان‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ي‍ري‍ان‌ ،ب‍اب‍ک‌

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1042

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍روژه‌ م‍رک‍ز خ‍ري‍د

اح‍م‍دي‌ ارف‍ع‌،م‍ه‍رداد

ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 709

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اي‍ده‌ ه‍اي‌ خ‍لاق‌

ع‍ي‍ن‍ي‌ ،پ‍ژم‍ان‌

رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 226

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ب‍ي‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌

ن‍س‍ري‍ن‌ دوس‍ت‌ ،ع‍ل‍ي‌ ح‍س‍ي‍ن‌

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 674

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ژ وه‍ش‍ک‍ده‌ م‍خ‍ت‍رع‍ي‍ن‌ و ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌

اف‍ش‍اري‌ ب‍ص‍ي‍ر ،ن‍ف‍ي‍س‍ه‌

ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 450

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ وم‍وزه‌ ع‍ل‍وم‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ ه‍م‍دان‌

ش‍ه‍ب‍ازي‌ ،زه‍را

ع‍ل‍ي‍رض‍ام‍ددي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 795

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ و ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ل‌ و گ‍ي‍اه‌

س‍م‍وات‍ي‌، ح‍م‍ي‍د رض‍ا

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 348

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ي‌ اي‍ران‌

ام‍ي‍ري‌ دي‍ب‍ا ،م‍ح‍م‍درض‍ا

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 546

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍ع‍م‍اري‌

رح‍ي‍م‍ي‌ م‍ش‍ک‍ي‍ن‌ ،م‍ري‍م‌

 

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 233

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ي‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ وم‍ه‍ن‍دس‍ي‌ زل‍زل‍ه‌

ش‍ه‍ب‍ازي‍ان‌ ،م‍ص‍طف‍ي‌

م‍ح‍م‍درض‍اع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 842

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اري‌

داوري‌، م‍رت‍ض‍ي‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 522

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ژوه‍ش‍ي‌ در ب‍اب‌ راب‍طه‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ طرح‌ آس‍اي‍ش‍گ‍اه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍ا دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ک‍ان‌

گ‍ودرزي‌،ن‍س‍ي‍م‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۹۲-۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 297

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ن‍اه‍گ‍اه‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ي‌

رس‍ول‍ي‌ ،ن‍ج‍م‍ه‌

ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 407

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍وي‍اي‍ي‌ در خ‍ان‍ه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

م‍ح‍م‍دي‌ ،ح‍ام‍د

ب‍ش‍ي‍ري‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 206

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ه‍ن‍ه‌ پ‍وي‍ا

ع‍ص‍اري‌ ،م‍ص‍طف‍ي‌

م‍ح‍م‍درض‍اج‍ودت‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 180

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ي‍چ‍ش‌ ازاد

س‍ل‍ي‍م‍ان‍ي‌ ،ش‍ي‍م‍ا

گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 557

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ي‍وس‍ت‍گ‍ي‌ ج‍ن‍ي‍ن‍ي‌ روش‍ي‌ ن‍و ج‍ه‍ت‌ ت‍ب‍دي‍ل‌ اي‍ده‌ ب‍ه‌ طرح‌ در طراح‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ (در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍وزه‌ چ‍ه‍ار ع‍ن‍ص‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ )

ن‍اص‍ري‍ه‌،دن‍ي‍ا

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۹۲-۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 294

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ي‍وس‍ت‍گ‍ي‌ در ب‍راب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍ر ( در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ )

وک‍ي‍ل‍ي‍ان‌، پ‍ون‍ه‌

ه‍م‍ا اي‍ران‍ي‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 31

م‍ع‍م‍اري‍

پ‍ي‍ون‍د م‍ي‍ان‌ ع‍ن‍اص‍ر طب‍ي‍ع‍ي‌ وم‍ص‍ن‍وع‌ در ع‍رص‍ه‌ رودخ‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ ش‍ه‍ري‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ پ‍ل‌ ب‍ازار

اذري‌،م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌

م‍ح‍م‍د س‍ع‍ي‍د اي‍زدي‌

پ‍اي‍ي‍ز۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1227

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ي‍ون‍د ن‍س‍ل‍ه‍ا

ک‍اظم‍ي‌، ب‍ي‍ت‍ا

اس‍م‍اع‍ي‍ل‌ طلاي‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 273

م‍ع‍م‍اري‌

پ‍ي‍ون‍د و ان‍ع‍طاف‌ در ب‍اف‍ت‌ ق‍دي‍م‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌ و ش‍ه‍رس‍ازي‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ج‍ب‍اري‌ م‍لاي‍ري‌، ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌

م‍ح‍م‍ود ت‍راب‍ي‍ان‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 129

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ئ‍ات‍رش‍ه‍ر

چ‍ش‍م‍ه‌ ق‍ص‍اب‍ان‍ي‌، م‍ري‍م‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 535

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ئ‍ات‍رش‍ه‍ر

م‍ح‍م‍دي‌ ،م‍ري‍م‌

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1007

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ئ‍ات‍ر ش‍ه‍ر

اف‍ش‍ار، ام‍ي‍ر

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1072

م‍ه‍م‍اري‌

ت‍ئ‍ات‍رش‍ه‍راراک‌ (م‍ع‍م‍اري‌ زن‍ده‌ )

ع‍رب‌ ،م‍ن‍ص‍وره‌

م‍ه‍دي‌ زب‍رج‍دي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1010

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ئ‍ات‍ر ش‍ه‍ر: ان‍س‍ان‌ ه‍زار چ‍ه‍ره‌

ف‍ره‍م‍ن‍دراد، م‍ح‍م‍د

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 299

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ئ‍ات‍رش‍ه‍رم‍لاي‍ر

غ‍ف‍اري‌ ،س‍ج‍اد

ن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 819

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ئ‍ات‍ر ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌

س‍ل‍ي‍م‍ي‌ س‍ت‍وده‌ ، ش‍ه‍رام‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 209

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ئ‍ات‍رش‍ه‍ره‍م‍دان‌

ع‍ب‍اس‍ي‌ م‍ت‍ي‍ن‌ ،س‍ي‍دم‍ي‍ث‍م‌

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 817

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍اث‍ي‍ر ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍ع‍اري‌ در طراح‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ ب‍روج‍رد

ام‍ي‍رس‍رداري‌، ي‍اس‍ر

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1105

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍اث‍ي‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌ درم‍ع‍م‍اري‌

ع‍س‍گ‍ري‌ ب‍ه‍روز ،ص‍ال‍ح‌

س‍ي‍د ب‍اق‍ر ح‍س‍ي‍ن‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 248

م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌

ت‍اث‍ي‍ر ف‍ض‍اه‍اي‌ ب‍از (ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍ي‍طي‌ ) ب‍را ي‍ادگ‍ي‍ري‌ و رف‍ت‍ار در م‍ح‍ي‍ط ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ (اب‍ت‍داي‍ي‌) (در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ ب‍اغ‌ م‍درس‍ه‌ م‍ح‍ل‍ه‌ س‍ع‍ي‍دي‍ه‌ )

ق‍دي‍م‍ي‌ رض‍ا

ک‍ي‍ان‍وش‌ س‍وزن‌ چ‍ي‌

ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1275

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍اث‍ي‍ر ف‍ض‍اي‌ م‍ع‍م‍اري‌ ب‍ر ش‍ي‍وه‌ زن‍دگ‍ي‌ و ش‍ک‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ ه‍وي‍ت‌ در م‍ع‍م‍اري‌ خ‍ان‍ه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍ا ت‍ش‍وي‍ق‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍رک‌ و پ‍وي‍اي‍ي‌

ک‍ش‍اورزي‌،م‍ح‍م‍د

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۹۳-۹۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 299

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍اث‍ي‍ر ق‍رارگ‍اه‍ه‍اري‌ رف‍ت‍اري‌ ج‍م‍ع‍ي‌ ب‍ر طراح‍ي‌ پ‍اي‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ م‍س‍اف‍ر ب‍ري‌ ب‍رون‌ ش‍ه‍ري‌

ذوال‍ف‍ق‍ارن‍س‍ب‌،ن‍ري‍م‍ان‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1154

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍اث‍ي‍رم‍ح‍ي‍ط ب‍رک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ م‍ع‍م‍اري‌

ي‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌، پ‍ري‍س‍ا

ن‍ص‍رت‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ش‍ي‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 913

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍اث‍ي‍ر م‍ع‍م‍اري‌ ه‍م‍س‍از ب‍ا اق‍ل‍ي‍م‌ ب‍ر ک‍ال‍ب‍د م‍ع‍م‍اري‌ م‍ع‍اص‍ر (در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍وزه‌ ج‍ن‍گ‌ گ‍ي‍لان‌ غ‍رب‌ )

پ‍رن‍دي‍ن‌ م‍ح‍م‍د

ف‍ره‍اد ک‍اروان‌

۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1294

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍اث‍ي‍ر و چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ف‍ض‍اه‍اي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ و ف‍راغ‍ت‍ي‌ (ب‍ه‌ م‍ث‍اب‍ه‌ ف‍ض‍اي‌ ش‍ه‍ري‌) ب‍ر خ‍اطره‌ ج‍م‍ع‍ي‌ و ت‍ع‍ام‍لات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در ق‍ال‍ب‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ آب‍ي‍در

وي‍س‍ان‍ي‌ س‍ن‍ج‍ر

ک‍ي‍ان‍وش‌ س‍وزن‍چ‍ي‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1255

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍اع‍رش‌

ع‍رب‌ پ‍ورس‍ل‍ي‍م‍ي‌ ،م‍ح‍دث‍ه‌

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 663

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍اک‍ردن‌ ت‍ف‍اوت‍ه‍ا دره‍م‌

ع‍زي‍زي‌ ،ک‍اوه‌

رض‍اب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 163

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الار ب‍ورس‌ ه‍م‍دان‌

ه‍م‍اي‍ي‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌،ف‍اطم‍ه‌

ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1160

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الارش‍وراي‌ ش‍ه‍ر

ش‍رف‍ي‌،ف‍رزان‍ه‌

رض‍ا ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1065

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الار ش‍ه‍ر

خ‍ي‍رخ‍واه‌، پ‍ردي‍س‌

س‍ع‍ي‍د پ‍ي‍ري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 428

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الارش‍ه‍ر(ک‍ث‍رت‌ دروح‍دت‌ )

ک‍م‍ري‌ ،ع‍ل‍ي‌ اک‍ب‍ر

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 893

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الار ش‍ه‍ر: ک‍ث‍رت‌ گ‍راي‍ي‌ در پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ي‍س‍م‌

ي‍ال‍پ‍ان‍ي‍ان‌، م‍ه‍زاد

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 305

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الارش‍ه‍رگ‍ن‍ج‍ن‍ام‍ه‌

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‍ان‌ س‍زاوار،م‍ري‍م‌

س‍ي‍ام‍ک‌ ج‍ولاي‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 672

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الارش‍ه‍ره‍گ‍م‍ت‍ان‍ه‌

م‍ح‍م‍دي‌ ،ي‍ون‍س‌

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1023

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الار ک‍ن‍س‍رت‌

ح‍م‍ي‍دي‌ م‍ن‍ظم‌ ،م‍ري‍م‌

ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1045

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الار گ‍رده‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر

ع‍ل‍ي‌ پ‍ور ،وح‍ي‍د

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 306

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الار م‍وس‍ي‍ق‍ي‌

ش‍اداب‍ي‌،آزاده‌

ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 729

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الار م‍وس‍ي‍ق‍ي‌

م‍ولاي‍ي‌،م‍ي‍ث‍م‌

ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 702

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الارم‍وس‍ي‍ق‍ي‌

ش‍ه‍اب‍ي‌ ،م‍ري‍م‌

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 951

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الار م‍وس‍ي‍ق‍ي‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌

پ‍وراب‍راه‍ي‍م‌، س‍ع‍ي‍د

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 381

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الار و آم‍وزش‍ک‍ده‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌

دان‍ش‍ور،ال‍ه‍ه‌

ج‍لال‍ي‍ان‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1156

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍الاروم‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌

اي‍روان‍ي‌ ،ن‍رگ‍س‌

م‍ح‍م‍درض‍اع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 789

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ب‍ل‍ورم‍ع‍م‍اري‌ ب‍راي‌ ک‍ودک‍ان‌

م‍ظاه‍ري‌ خ‍ورزن‍ي‌ ،ف‍رش‍ت‍ه‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 660

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ع‍ن‍ا و م‍ف‍ه‍وم‌ آم‍وزش‌ خ‍لاق‍ان‍ه‌ در م‍ع‍م‍اري‌ م‍دارس‌ م‍ع‍اص‍ر اي‍ران‌

زم‍ان‌ س‍ل‍طان‍ي‌ س‍ح‍ر

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1273

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ت‍اث‍ي‍رگ‍ذاري‌ آراي‌ ي‍وه‍ان‍ي‌ پ‍الاس‍م‍ادرش‍ک‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ ي‍ک‌ اث‍رم‍ع‍م‍اري‌

زم‍ان‍ي‌ راف‍ع‌ ،زي‍ن‍ب‌

ام‍ي‍ددزدار

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1331

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ وج‍ود ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ م‍ک‍ان‌ در ن‍ظري‍ه‌ م‍ع‍م‍اري‌ ب‍ر پ‍اي‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ح‍ک‍م‍ي‌ و طراح‍ي‌ م‍س‍ج‍د

رض‍اي‍ي‌، ح‍ام‍د

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 331

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ج‍ان‍س‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ در ه‍ن‍ره‍اي‌ ت‍ج‍س‍م‍ي‌: ج‍س‍ت‍ج‍وي‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ اص‍ول‌ پ‍اي‍ه‌اي‌ م‍ع‍م‍اري‌ م‍درن‌ در ن‍ق‍اش‍ي‌ ه‍م‌ ع‍ص‍ر آن‌

اس‍لام‌ پ‍ن‍اه‌ س‍ي‍دي‌، س‍پ‍ي‍ده‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 584

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ج‍رب‍ه‌ پ‍ي‍وس‍ت‍ه‌

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌ پ‍ور ،ح‍م‍ي‍د

ح‍ش‍م‍ت‌ م‍ت‍دي‍ن‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 480

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ج‍ل‍ي‌ ف‍ض‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ وع‍رف‍ان‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‍ي‌ درطراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍م‍س‌ ت‍ب‍ري‍زي‌

ج‍م‍ش‍ي‍دي‌ ،ف‍اطم‍ه‌

م‍ح‍م‍درح‍م‍ان‍ي‌

۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1308

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ج‍ل‍ي‍گ‍اه‌ ت‍لاق‍ي‌ ه‍ن‍ره‍ا

ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، ام‍ي‍د

رض‍اب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 50

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ج‍ل‍ي‍ل‍گ‍اه‌ م‍ع‍م‍اري‌

ح‍ض‍رت‍ي‌ ،ع‍ل‍ي‌

ح‍ش‍م‍ت‌ م‍ت‍دي‍ن‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 235

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ج‍ل‍ي‌ م‍ف‍ه‍وم‌ زي‍ب‍اي‍ي‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍وزه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر

ب‍اب‍ازاده‌،س‍ارا

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍ر م‍ق‍دم‌

۱۳۹۲-۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 295

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ج‍ل‍ي‌ م‍ف‍ه‍وم‌ س‍ک‍ون‍ت‌

ف‍ت‍وح‍ي‌ ،اح‍س‍ان‌

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 359

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ح‍ق‍ق‌ م‍ف‍ه‍وم‌ زن‍دگ‍ي‌ ج‍م‍ع‍ي‌ ب‍ا روي‍ک‍ردي‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍م‍لات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و ب‍ررس‍ي‌ م‍ف‍ه‍وم‌ س‍رزن‍دگ‍ي‌ در ف‍ض‍اه‍اي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ش‍ه‍ري‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اي‌ چ‍ن‍د ع‍م‍ل‍ک‍ردي‌

ف‍رازم‍ن‍د راح‍ل‍ه‌

م‍ه‍ش‍ي‍د ص‍ح‍ي‌ زاده‌

ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1289

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اري‌-رف‍ت‍ار گ‍ن‍ب‍د دو پ‍وس‍ت‍ه‌ در م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‍ي‌ در ق‍ال‍ب‌ ک‍ن‍س‍رت‌ ه‍ال‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ه‍م‍دان‌

ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‍ي‌ داراي‍ي‌،اح‍س‍ان‌

ن‍اص‍ر گ‍ل‍زاري‌

پ‍اي‍ي‍ز۱۳۹۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1223

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ف‍راک‍ت‍ال‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ت‍ج‍س‍م‍ي‌ م‍وت‍ي‍ف‌ ه‍اي‌ اي‍ران‍ي‌: م‍وزه‌ و پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ن‍گ‍ارگ‍ري‌ اي‍ران‍ي‌

ص‍ال‍ح‍ي‌، س‍ي‍ن‍ا

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 491

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍اه‍ي‍ت‌، ن‍ق‍ش‌ و ک‍ارب‍رد ق‍وان‍ي‍ن‌ ه‍ارم‍ون‍ي‌ در طراح‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ف‍ص‍ل‌ م‍ش‍ت‍رک‍ي‌ در م‍ع‍م‍اري‌ و م‍وس‍ي‍ق‍ي‌

ک‍ي‍اي‍ي‌ م‍ن‍ش‌ ع‍ل‍ي‌

م‍ح‍م‍د ع‍دال‍ت‍خ‍واه‌

۱۳۹۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1253

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ و ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌ در م‍ع‍م‍اري‌ و طراح‍ي‌ ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوري‌ ه‍اي‌ ن‍وي‍ن‌ در ش‍ه‍ر ت‍ب‍ري‍ز

ع‍ب‍دي‌ ع‍ل‍ي‌

ح‍س‍ن‌ س‍ت‍اري‌ س‍ارب‍ان‍ق‍ل‍ي‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1249

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ ف‍ض‍اي‍ي‌ پ‍ارک‌ ه‍اي‌ ف‍ن‍اوري‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍رک‍ز رش‍د ان‍دي‍ش‍ه‌ ه‍اي‌ م‍ع‍م‍اري‌ در ه‍م‍دان‌

ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ م‍ح‍م‍د

ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍ددي‌

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1242

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍خ‍ي‍ل‌ پ‍وي‍ا در ق‍ال‍ب‌ م‍رک‍ز ان‍دي‍ش‍ه‌ و آف‍ري‍ن‍ش‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ن‍م‍اي‍ش‍ي‌

ش‍ه‍ب‍ازي‌ پ‍ور، ن‍س‍ت‍رن‌

ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 377

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍خ‍ي‍ل‌ ش‍وران‍گ‍ي‍ز در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ ت‍ئ‍ات‍ر ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌

م‍ي‍راض‍ي‌، آرزو

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 429

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍داوم‌ ف‍ض‍اي‍ي‌ م‍ع‍ب‍ر

ب‍اب‍اي‍ي‌ م‍راد ،م‍ه‍ن‍از

ج‍ه‍ان‍ش‍اه‌ پ‍اک‍زاد

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 487

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍دوي‍ن‌ چ‍ارچ‍وب‌ م‍ح‍ي‍ط ک‍ال‍ب‍دي‌ ام‍ن‌ در ب‍اف‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ اص‍ول‌ روي‍ک‍رد CPTED در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

م‍وس‍وي‌ پ‍ور ف‍روغ‌ ال‍س‍ادات‌

م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍م‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1269

م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌

ت‍دوي‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ طراح‍ي‌ در ف‍رآي‍ن‍د ب‍اززن‍ده‌ س‍ازي‌ و ارت‍ق‍ا ک‍ي‍ف‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ش‍ص‍د دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍م‍دان‌

ع‍اب‍دي‌ س‍ي‍م‍ا

ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍ددي‌

ت‍اب‍س‍ت‍ن‌۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1275

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍رم‍ي‍ن‍ال‌ دري‍اي‍ي‌

م‍وي‍دي‌ ،م‍ص‍طف‍ي‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 540

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍رم‍ي‍ن‍ال‌ ف‍رودگ‍اه‌ ه‍م‍دان‌

م‍س‍اح‍ي‌، ش‍ه‍ره‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۴

 

NA 515

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍رم‍ي‍ن‍ال‌ م‍س‍اف‍رب‍ري‌ س‍ن‍ن‍دج‌

م‍ح‍م‍دم‍رادي‌، م‍ون‍ا

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 644

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍رم‍ي‍ن‍ال‌ م‍س‍اف‍رب‍ري‌ م‍ري‍وان‌

ص‍ال‍ح‍ي‌ ،ادري‍س‌

س‍ل‍ي‍م‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 950

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍رم‍ي‍ن‍ال‌ م‍س‍اف‍رب‍ري‌ ه‍م‍دان‌

م‍ن‍وچ‍ه‍رآب‍ادي‌ ،م‍ج‍ي‍د

ک‍اروان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1028

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍رم‍ي‍ن‍ال‌ ه‍م‍دان‌

ق‍اس‍م‍ي‌ ،ب‍ه‍اره‌

ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1114

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍رم‍ي‍ن‍ال‌ ه‍م‍دان‌

رض‍ي‌ ،س‍ي‍م‍ا

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1148

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍س‍ه‍ي‍ل‌ ت‍ع‍ام‍لات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍طل‍وب‌ از طري‍ق‌ ش‍ک‍ل‌ ده‍ي‌ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‍روه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‌ در ع‍رص‍ه‌ ه‍اي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ (در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ پ‍ان‍ص‍د واح‍دي‌ آرش‌)

ع‍ل‍وم‍ي‌ م‍ح‍ب‌، م‍س‍ع‍ود

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1099

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ض‍اده‍اي‌ پ‍وي‍ا- گ‍س‍ت‍رش‌ ن‍ات‍م‍ام‌

ع‍رب‍ي‌ ،ک‍ژال‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ج‍ودت‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 229

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ع‍ام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دراي‍ن‌ ه‍م‍ان‍ي‌

زرگ‍رزاده‌ دزف‍ول‍ي‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

ج‍ه‍ان‍ش‍اه‌ پ‍اک‍زاد

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 488

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ع‍ام‍ل‌ ف‍رم‌ وع‍م‍ل‍ک‍رددرب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌

س‍اک‍ي‌ ل‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ،آرش‌

س‍ع‍ي‍دي‍اس‍ي‍ن‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 966

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ع‍ام‍ل‌ م‍ع‍م‍اري‌ و ان‍رژي‌ ه‍اي‌ ن‍و(پ‍اي‍دار) : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ان‍رژي‌ ه‍اي‌ ن‍و

ق‍ي‍اس‍ون‍د

س‍ي‍روس‌ ب‍ارو

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 274

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ع‍ام‍ل‌ م‍ع‍م‍اري‌ ودول‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ي‍ک‌

ج‍ب‍اري‌ ،ح‍م‍ي‍درض‍ا

ح‍ش‍م‍ت‌ م‍ت‍دي‍ن‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 794

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ع‍داد س‍طوح‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ ح‍رف‍ه‌اي‌ = Professional Club Complex

ن‍ي‍ک‍وس‍خ‍ن‌ ، آرش‌

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 100

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ف‍رج‍گ‍اه‌ س‍اح‍ل‍ي‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌، ورزش‍ي‌ و اق‍ام‍ت‍ي‌ رودس‍ر

ج‍ع‍ف‍رخ‍واه‌، ام‍ي‍ر

م‍ه‍دي‌ رئ‍ي‍س‌ س‍م‍ي‍ع‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 343

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ق‍اب‍ل‌ ت‍وده‌ و ف‍ض‍ا: م‍رک‍ز ه‍م‌ ان‍دي‍ش‍ي‌ ن‍ق‍اش‍ان‌

ش‍ه‍ب‍ازي‌، م‍ه‌ ت‍ي‍ام‌

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 382

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌ و م‍ع‍م‍اري‌ : م‍رک‍ز ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ر م‍ع‍م‍اري‌ در ع‍ص‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌

ي‍وس‍ف‍ي‌ ن‍وي‍د، م‍ج‍ي‍د

س‍ي‍روس‌ ب‍ارو

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 275

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍ل‍ف‍ي‍ق‌ م‍ع‍م‍اري‌ ق‍دي‍م‌ وج‍دي‍د

ن‍رگ‍س‍ي‌ ،س‍ح‍ر

ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 662

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍م‍اش‍اگ‍ه‌ ت‍اري‍خ‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

طاه‍ري‌ س‍رم‍د ، ف‍ائ‍زه‌

ح‍س‍ي‍ن‌ س‍ل‍طان‌ زاده‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 148

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍م‍اش‍اگ‍ه‌ راز

ه‍م‍ت‍ي‌ ،ام‍ي‍ن‌

س‍ي‍روس‌ ب‍اور

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 471

م‍ع‍م‍اري‌

ت‍وال‍ي‌ زم‍ان‌ در ت‍داخ‍ل‌ دري‍ا و خ‍ش‍ک‍ي‌

اب‍راه‍ي‍م‍ي‌، ف‍رزان‍ه‌

ه‍م‍ا اي‍ران‍ي‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 123

م‍ع‍م‍اري‌

ج‍اودان‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ن‌ ب‍ن‍ا درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ل‍ي‌ م‍ع‍م‍اران‌

ب‍ادام‍ي‌ ،زه‍را

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 728

م‍ع‍م‍اري‌

ج‍ري‍ان‌ ه‍م‍س‍و:در ق‍ال‍ب‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ورزش‍ي‌ -ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ دري‍اي‍ي‌

م‍ي‍ر رض‍وي‌، س‍ارا

ه‍م‍ا اي‍ران‍ي‌ ب‍ه‍ي‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 101

م‍ع‍م‍اري‌

ج‍زي‍ره‌ اي‌ دردل‌ زم‍س‍ت‍ان‌

ش‍ري‍ع‍ت‍ي‌ ن‍ي‍ا ،راح‍ل‍ه‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 537

م‍ع‍م‍اري‌

ج‍س‍ت‍اري‌ در ف‍راس‍وي‌ ص‍ف‍ح‍ه‌: پ‍اي‍ان‍ه‌ م‍س‍اف‍ري‌ ف‍رودگ‍اه‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ه‍م‍دان‌

پ‍ورپ‍روان‍ه‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارد

NA 187

م‍ع‍م‍اري‌

ج‍س‍ت‍ج‍وي‌ ف‍ض‍اي‌ ن‍ا پ‍اي‍دار در خ‍ان‍ه‌ ي‌ ه‍ن‍ر ه‍اي‌ م‍ي‍را

م‍ي‍ر م‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ي‌ س‍ع‍ي‍د

 

پ‍اي‍ي‍ز۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1285

م‍ع‍م‍اري‌

ج‍س‍ت‍ج‍وي‌ ف‍ض‍اي‌ ن‍اپ‍اي‍دار در خ‍ان‍ه‌ ي‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ م‍ي‍را

م‍ي‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ي‌، س‍ع‍ي‍د

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ض‍اع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 49

م‍ع‍م‍اري‌

ج‍ش‍ن‌ ک‍وچ‍ک‌ رن‍گ‌

اول‍ن‍ج‌ ،ف‍اطم‍ه‌

ح‍م‍ي‍دم‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1009

م‍ع‍م‍اري‌

ج‍ن‍ب‍ش‌ ت‍ک‍اپ‍و آزادي‌: در ق‍ال‍ب‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ورزش‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ارم‌ ه‍م‍دان‌

م‍ب‍ره‍ن‌ ي‍ک‍ت‍اي‍ي‌، س‍اس‍ان‌

س‍رک‍ي‍س‌ س‍رک‍ي‍س‍ي‍ان‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 279

م‍ع‍م‍اري‌

ج‍ن‍ب‍ش‍ي‌ در س‍ک‍وت‌: طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ دس‍ت‍ج‍رد

س‍ل‍م‍ان‌ زاده‌، س‍ارا

طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 529

م‍ع‍م‍اري‌

ج‍ه‍ان‍ي‌ ب‍راي‌ ک‍ش‍ف‌ ازآن‌ ت‍و !

داراب‍ي‌ ،م‍ري‍م‌

ح‍م‍ي‍دم‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 978

م‍ع‍م‍اري‌

ح‍رک‍ت‌ پ‍اي‍دار: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ و م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ خ‍ودرو

پ‍ذي‍ره‌، م‍ج‍ي‍د

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ م‍ح‍م‍ودي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 461

م‍ع‍م‍اري‌

ح‍رک‍ت‌ (پ‍وي‍اي‍ي‌ )وس‍ک‍ون‌ درم‍ع‍م‍اري‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ ه‍ت‍ل‌۴ س‍ت‍اره‌

ک‍اظم‍ي‌ ،ن‍وش‍ي‍ن‌

م‍ري‍م‌ طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1031

م‍ع‍م‍اري‌

ح‍رک‍ت‌ درت‍ئ‍ات‍ر

زارع‍ي‌ ه‍ولاس‍و،ف‍ري‍د

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 841

م‍ع‍م‍اري‌

ح‍رک‍ت‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍روم‍ع‍م‍اري‌

ب‍ي‍ات‌ ،اردش‍ي‍ر

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 928

م‍ع‍م‍اري‌

ح‍رک‍ت‌ در م‍ع‍م‍اري‌ و ت‍ب‍ل‍ور آن‌ در پ‍اي‍ان‍ه‌ ات‍وب‍وس‍ران‍ي‌ ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌

ح‍س‍ن‌ خ‍ان‍ي‌، ج‍لال‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 372

م‍ع‍م‍اري‌

ح‍رک‍ت‌ در م‍ع‍م‍اري‌( ه‍ت‍ل‌ ارم‌)

ص‍دي‍ق‍ي‍ان‌، س‍م‍ي‍را

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 390

م‍ع‍م‍اري‌

ح‍رک‍ت‌ و پ‍وي‍اي‍ي‌ در م‍ع‍م‍اري‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ خ‍ان‍ه‌ ج‍وان‌

ن‍ظري‌، م‍ري‍م‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 509

م‍ع‍م‍اري‌

ح‍ص‍ول‌ خ‍ل‍وت‌ م‍ن‍اس‍ب‌ درس‍ک‍ون‍ت‍ه‍اي‌ ج‍م‍ع‍ي‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ خ‍واب‍گ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌

ص‍ب‍اغ‍ي‌ ،س‍م‍ي‍را

م‍ه‍رداد ک‍ري‍م‍ي‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1334

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍اک‌ ب‍ک‍ر: م‍رک‍ز گ‍رده‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر

ع‍س‍گ‍ري‌، ن‍س‍ري‍ن‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 286

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ال‍م‍پ‍ي‍اد در طراح‍ي‌ ف‍ض‍اه‍اي‌ م‍ي‍ن‍ي‌ م‍ال‌

ب‍رزگ‍ر، ف‍رن‍از

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 513

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ان‍ج‍م‍ن‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‍ان‌

روح‍ي‌ ن‍ي‍ا ،م‍ري‍م‌

م‍ددي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 368

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ان‍دي‍ش‍ه‌

ع‍طار ع‍ب‍اس‍ي‌، زه‍ره‌

اح‍م‍د ب‍درطال‍ع‍ي‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 85

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍راي‌ ک‍ودک‍ان‌ خ‍ي‍اب‍ان‍ي‌

خ‍س‍روي‌ م‍ه‍ر،م‍ه‍ري‌

رض‍اب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 264

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌اي‌ ب‍راي‌ ک‍ودک‍ان‌ خ‍ي‍اب‍ان‍ي‌

رن‍ج‍ب‍ران‌ ،س‍ه‍ي‍ل‌

ح‍س‍ي‍ن‌ ش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 937

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ اي‌ دي‍گ‍ر

ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 581

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ اي‍ران‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌، پ‍ژوه‍ش‍ي‌، گ‍ردش‍گ‍ري‌ ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍ر ت‍ج‍س‍م‌ ب‍خ‍ش‍ي‌ ه‍وي‍ت‌ اي‍ران‍ي‌

ن‍ص‍ي‍ري‌، پ‍ي‍ام‌

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 87

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ت‍ئ‍ات‍ر

آه‍ن‍ج‌، روش‍ن‍ک‌

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 592

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ت‍ئ‍ات‍ر در س‍اي‍ه‌ ح‍رک‍ت‌ و طب‍ي‍ع‍ت‌

اس‍لام‌ پ‍ور، م‍رم‍ر

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍ر م‍ق‍دم‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 733

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ت‍وري‍س‍ت‌

رس‍ول‍ي‌ ،م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 311

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ج‍وان‌

م‍ع‍زز، م‍ح‍م‍د

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 388

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ خ‍ي‍ال‌: م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ف‍ت‍ح‍ي‌، س‍م‍ي‍ه‌

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 284

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ دوم‌ در ه‍زاره‌ س‍وم‌

طول‍ق‍ي‌ م‍ق‍دم‌،ت‍ارا

رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 131

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ روي‍اه‍ا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ع‍ل‍وم‍ي‌ م‍ح‍ب‌، م‍س‍ع‍ود

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 524

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ روي‍اي‌ ک‍ودک‌

ب‍ي‍ات‌ ،م‍ري‍م‌

 

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 882

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

ت‍ق‍ي‌ زاده‌ چ‍ک‍وس‍ري‌، اع‍ظم‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 398

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

م‍روج‌، ه‍دي‌

ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1060

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ س‍ه‍راب‌

ارج‍م‍ن‍دي‌، ه‍ان‍ي‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 645

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ س‍ي‍ن‍م‍ا

واودي‌ ،م‍ح‍م‍د

طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 659

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ س‍ي‍ن‍م‍ا

ب‍ادام‍ي‌ ،اح‍س‍ان‌

س‍ي‍روس‌ ب‍اور

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 883

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍رون‍د

اح‍م‍د پ‍ور،ج‍ب‍ار

ح‍م‍ي‍د رض‍ان‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 632

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ف‍رش‌

ح‍م‍زه‌ ل‍و،ش‍ک‍وف‍ه‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 572

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌

اس‍م‍اع‍ي‍ل‍ي‌ ،ش‍ه‍پ‍ر

ح‍م‍ي‍درض‍ان‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 857

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌

ي‍وس‍ف‍ي‌ ،ک‍ت‍اي‍ون‌

رض‍ا ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 914

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ان‍رژي‌ پ‍اي‍دار

ح‍س‍ي‍ن‍ي‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍ج‍ي‍د م‍ف‍ي‍د ش‍م‍ي‍ران‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 342

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍وان‌

ف‍ات‍ح‍ي‌ ،ش‍ي‍ري‍ن‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 830

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وه‍ن‍ردرش‍ه‍ره‍م‍دان‌

اف‍ش‍اري‌ ب‍ص‍ي‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 925

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر ق‍وم‌ ک‍رد: م‍رک‍ز ت‍ع‍ام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ره‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌

ع‍ي‍س‍ي‌ ح‍ج‍ت‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 184

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍گ‍م‍ت‍ان‍ه‌

اف‍ش‍اري‌ ،م‍ه‍ن‍از

ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 633

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ک‍ودک‌

گ‍ودرزي‌ ،م‍ه‍س‍ا

م‍ح‍م‍د رض‍ا پ‍ور زرگ‍ر

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 165

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ گ‍راف‍ي‍ک‌

م‍وس‍وي‍ان‌، م‍ه‍دي‌

ام‍ي‍ر ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌

۱۳۸۵

 

NA 517

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ م‍ج‍س‍م‍ه‌

خ‍زاع‍ي‌ ،م‍ج‍ي‍د

س‍ي‍اوش‌ ت‍ي‍م‍وري‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 244

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ م‍ردم‌ ش‍ه‍ر

پ‍ورع‍ل‍ي‌ ،م‍ص‍طف‍ي‌

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 361

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ م‍ع‍م‍ار

ل‍ي‍ل‍ي‍ان‌،ال‍ه‍ام‌

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 103

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ م‍ع‍م‍ار

ص‍ي‍ادي‍ان‌،رض‍ا

اس‍م‍اع‍ي‍ل‌ طلاي‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 136

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ م‍ع‍م‍ار

رادم‍ن‍ش‌ ،م‍ه‍س‍ا

م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 675

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ م‍ع‍م‍ار

م‍ظاه‍ري‌، م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

رض‍ا ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1076

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ آئ‍ي‍ن‍ي‌ ک‍ردي‌

س‍ج‍ادي‌ ،س‍ي‍ده‌ آي‍دا

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1014

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ اي‍ران‌

اف‍ش‍اري‌،ع‍ل‍ي‌

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 705

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ اي‍ران‌

ق‍ن‍ب‍ري‌،ف‍اطم‍ه‌

ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 704

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ اي‍ران‌

م‍ازن‍دران‍ي‌ ،آرزو

م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 891

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ اي‍ران‌

آل‌ ع‍ل‍ي‌ ،س‍ي‍د ع‍ل‍ي‌

اس‍م‍اع‍ي‍ل‌ طلائ‍ي‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1167

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‍ن‌

م‍رادب‍ي‍گ‍ي‌، س‍ارا

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۶

 

NA 580

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ وح‍ش‌

م‍ه‍ري‌،م‍ري‍م‌

م‍ه‍دي‌ زب‍رج‍دي‍ان‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1171

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ه‍ن‍ر

ح‍س‍اب‍ي‌ ،ل‍ي‍لا

م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 676

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌

م‍اه‍ان‌ ،ام‍ي‍ن‌

گ‍ودرزي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 323

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌

ن‍ج‍ف‍ي‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 559

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌

ن‍ور م‍ح‍م‍دي‌،س‍اره‌

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 706

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ان‍ه‌ ي‍ک‌ ک‍اش‍ان‍ه‌ ن‍ي‍س‍ت‌: م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ب‍راي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

ب‍ن‍ان‍ي‌ راد، ب‍ه‍ن‍از

ن‍ص‍رت‍ال‍ل‍ه‌ ب‍ش‍ي‍ري‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 88

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ش‍ت‌ و خ‍ورش‍ي‍د: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ م‍ج‍اور ب‍ازار م‍درس‌(ک‍رک‍ان‍ش‍اه‌)

ک‍ارگ‍ر، س‍اراس‍ادات‌

ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 153

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ل‍ق‌ ف‍ض‍اي‍ي‌ م‍ع‍ن‍ادار در م‍ع‍م‍اري‌ ب‍ا روي‍ک‍رد ب‍ه‌ ان‍دي‍ش‍ه‌ ه‍اي‌ ج‍ان‌ ه‍ي‍داک‌

ب‍ره‍ان‍ي‌ ف‍ر س‍ح‍ر

س‍ي‍دج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1262

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍واب‍گ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ف‍ن‍ي‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ي‌ ه‍م‍دان‌

م‍ه‍رپ‍وي‍ا،رض‍ا

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1012

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍واب‍گ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌

م‍ح‍م‍دي‌،رض‍ا

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 700

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍واب‍گ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌

ق‍ره‌ ب‍اغ‍ي‌ ،رض‍ا

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 834

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍واب‍گ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌

ک‍ري‍م‍ي‌ ن‍ژاد،م‍ه‍دي‌

طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 984

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍واب‍گ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌

ص‍م‍دزاده‌ ،س‍ول‍م‍از

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 640

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍واب‍گ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ي‌ س‍ي‍ن‍ا

س‍اس‍ان‍ي‌، ف‍رن‍از

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 395

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍وازگ‍اه‌ ن‍ي‍اي‍ش‌ و ت‍ف‍رج‌

ع‍م‍اري‌ ، ن‍گ‍ي‍ن‌

ع‍ب‍دال‍رض‍ا اي‍ران‍ي‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 44

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍واض‍گ‍اه‌ دان‍ش‌: م‍راک‍ز ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ق‍زوي‍ن‌

غ‍ن‍چ‍ه‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 107

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍وان‍ش‍ي‌ ن‍وب‍ر ت‍ع‍ام‍ل‌ م‍ع‍م‍اري‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ اي‌ ب‍ا روي‍ک‍ردي‌ اک‍وت‍وري‍س‍م‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ خ‍رم‌ آب‍اد

ص‍ال‍ح‍ي‌ ادري‍س‌

ف‍ره‍اد ک‍اروان‌

زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۲

ک‍ارن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1292

م‍ع‍م‍اري‌

خ‍ي‍اب‍ان‌ ه‍ن‍ر

رح‍م‍ان‍ي‌ ق‍ان‍ع‌، ج‍ع‍ف‍ر

م‍ح‍س‍ن‍پ‍دي‍دار

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 68

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍س‍راي‌ ع‍ال‍ي‌ ه‍ن‍ر درام‍ات‍ي‍ک‌

ف‍لاح‌ ،ع‍ل‍ي‌ اص‍غ‍ر

م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 416

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ ب‍ي‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌

ه‍م‍ه‌ ک‍س‍ي‌ ،ب‍ه‍اره‌

ه‍م‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 144

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ دس‍ت‍ي‌ ه‍ن‍رس‍ف‍ال‌

م‍دي‍ري‌، م‍ژده‌

س‍ع‍ي‍دپ‍ي‍ري‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1147

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ طراح‍ي‌ وم‍ه‍ن‍دس‍ي‌ خ‍ودرو

م‍ه‍دوي‌ پ‍ارس‍ا، اک‍رم‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 496

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ح‍ي‍ط م‍ص‍ن‍وع‌

خ‍داي‍اري‌ ش‍اه‍ي‍ن‌

غ‍لام‍رض‍اطل‍س‍ي‍چ‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 199

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌

رض‍وان‍ي‌ م‍ج‍ي‍د، زه‍را

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 492

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌

رح‍ي‍م‍ي‌ ال‍وق‍ره‌، س‍م‍ان‍ه‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 548

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌

زن‍گ‍ن‍ه‌ م‍ه‍ر رض‍ا

ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 638

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ن‍دس‍ي‌، پ‍گ‍اه‌

س‍ع‍ي‍د پ‍ي‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 593

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌

غ‍رب‍ان‍ي‌ ،راح‍ل‍ه‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 976

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌

آج‍دان‍ي‌ دارک‍لات‍ه‌ ،زه‍را

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 993

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌

ب‍اب‍اي‍ي‌ ،ال‍ي‍اس‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1043

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌ اس‍لام‍ي‌

اح‍م‍دون‍د،طي‍ب‍ه‌

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 924

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌ م‍لاي‍ر

ک‍ري‍م‍ي‌ ازن‍دري‍ان‍ي‌ ،ح‍س‍ي‍ن‌

ج‍وادن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 840

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌ م‍لاي‍ر

م‍ع‍ارف‌ ون‍د،ع‍ل‍ي‌

ج‍وادن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 949

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر وم‍ع‍م‍اري‌

ت‍رک‌ ،ح‍س‍ي‍ن‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 549

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اري‌

م‍ح‍م‍دي‌، ف‍ي‍روزه‌

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 596

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ص‍ري‌، آرش‌

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 595

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اري‌

اخ‍وان‌، ع‍ل‍ي‌

اي‍رج‌ لاه‍وت‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 594

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍روم‍ع‍م‍اري‌

ه‍وش‍ن‍گ‍ي‌ ،ن‍گ‍ار

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 981

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍روم‍ع‍م‍اري‌

ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ي‌ زاده‌،پ‍ري‍س‍ا

رض‍ا ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1058

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اري‌: آرام‍ش‌ اب‍دي‌ و ه‍وي‍ت‌ ت‍اري‍خ‍ي‌

ن‍اص‍ري‌، م‍ج‍ي‍د

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 285

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اري‌ س‍اوه‌

گ‍ردان‌ ،ن‍ي‍ل‍وف‍ر

س‍ع‍ي‍د پ‍ي‍ري‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 406

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ دس‍ت‍ي‌ ه‍م‍دان‌: ت‍طور م‍ف‍ه‍وم‌ ف‍ض‍ا در م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‌...

م‍ع‍ي‍ن‍ي‌، م‍ح‍م‍ود

ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 110

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ع‍م‍اري‌ ه‍م‍دان‌

رس‍اي‍ي‌، گ‍ل‍س‍ا

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 516

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اري‌ س‍ن‍ن‍دج‌

ف‍ره‍اد ،ش‍راره‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۴

 

NA 262

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍رو م‍ع‍م‍اري‌ س‍ن‍ن‍دج‌

اس‍اس‍ي‌ ،وري‍ا

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 324

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر وم‍ع‍م‍اري‌ ه‍م‍دان‌

خ‍وان‍س‍اري‌، ف‍رن‍از

ه‍اش‍م‌ ه‍اش‍م‌ ن‍ژاد

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 64

م‍ع‍م‍اري‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ اس‍لام‍ي‌

ب‍ه‍رام‍ي‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ي‌

ام‍ي‍د دژدار

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 497

م‍ع‍م‍اري‌

درج‍س‍ت‍ج‍وي‌ ج‍ه‍ان‍ي‌ ف‍راس‍وي‌ زم‍ان‌

ف‍ي‍اض‌ م‍ق‍دم‌ ، ش‍ب‍ن‍م‌

س‍ي‍روس‌ ب‍اور

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 202

م‍ع‍م‍اري‌

در ج‍س‍ت‍ج‍وي‌ ف‍ض‍اي‌ س‍ي‍ال‌ در ق‍ال‍ب‌ ت‍ج‍ل‍ي‍گ‍اه‌ ان‍دي‍ش‍ه‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اري‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اري‌ ه‍م‍دان‌

ع‍ام‍ي‍ر، ب‍ه‍ن‍وش‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 774

م‍ع‍م‍اري‌

درن‍گ‌ در ب‍راب‍ر ث‍ق‍ل‌: م‍وزه‌ و م‍رک‍زدس‍ت‌ آورده‍اي‌ زي‍ب‍اي‍ي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ (اس‍ت‍ه‌ ت‍ي‍ک‌) آب‌ س‍اي‍ت‌ طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

م‍ق‍دس‍ي‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌

ح‍س‍ي‍ن‌ س‍ل‍طان‌ زاده‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 130

م‍ع‍م‍اري‌

دري‌ ازدره‍اي‌ ب‍ه‍ش‍ت‌

طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌، ل‍ي‍لا

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 56

م‍ع‍م‍اري‌

ده‍ک‍ده‌ ان‍رژي‌: م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ان‍رژي‌

ع‍ظي‍م‍ي‌، ع‍طي‍ه‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍ددي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 459

م‍ع‍م‍اري‌

ده‍ک‍ده‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ارم‌

ن‍ادري‌ ، ح‍س‍ي‍ن‌

ع‍ب‍دال‍رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 2

م‍ع‍م‍اري‌

ده‍ک‍ده‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ غ‍ار ع‍ل‍ي‍ص‍در ه‍م‍دان‌

ص‍ف‍ري‌، ل‍ي‍لا

ع‍ل‍ي‌ غ‍ف‍اري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 775

م‍ع‍اري‌

ده‍ک‍ده‌ زم‍ان‌

ب‍ه‍ن‍ام‌ رودس‍ري‌ ،ف‍اطم‍ه‌

م‍ت‍دي‍ن‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 254

م‍ع‍م‍اري‌

ده‍ک‍ده‌ س‍اح‍ل‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آس‍ت‍ارا

ح‍س‍ن‌ پ‍ور،ف‍روغ‌

طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 719

م‍ع‍م‍اري‌

ده‍ک‍ده‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ در ه‍م‍دان‌

ت‍س‍ل‍ي‍م‍ي‌، آرزو

ع‍ل‍ي‌ رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 783

م‍ع‍م‍اري‌

ده‍ک‍ده‌ س‍ب‍ز

م‍ه‍دوي‌ ام‍ي‍ن‌ ،ف‍اض‍ل‌

ام‍ي‍د دژدار

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1169

م‍ع‍م‍اري‌

دي‍ار ي‍ار -

ح‍اج‍وي‌ ،ف‍اطم‍ه‌

ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 639

م‍ع‍م‍اري‌

ذه‍ن‌ پ‍وي‍ا - ف‍ض‍اي‌ س‍ي‍ال‌

اح‍م‍دي‌ م‍س‍ع‍ود ،رض‍ا

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 251

م‍ع‍م‍اري‌

رص‍دخ‍ان‍ه‌ ي‌ ه‍م‍دان‌

زارع‍ي‌ ،ن‍ي‍ل‍وف‍ر

س‍ي‍ام‍ک‌ ج‍ولاي‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 631

م‍ع‍م‍اري‌

رق‍ص‌ رن‍گ‌ درم‍ع‍م‍اري‌ ( ه‍ت‍ل‌۴ س‍ت‍اره‌ )

زارع‍ي‌ ،س‍ج‍اد

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 909

م‍ع‍م‍اري‌

روان‍ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ح‍ي‍ط: م‍رک‍ز ارت‍ب‍اط و دي‍دار از ح‍ج‍اج‌

داراي‍ي‌، ن‍رگ‍س‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍ددي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 373

م‍ع‍م‍اري‌

روح‌ م‍ع‍م‍اري‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ ات‍ص‍ال‌ دي‍روز و ف‍ردا

گ‍رج‍ي‌ ن‍ي‍ا ،ع‍ادل‌

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 484

م‍ع‍م‍اري‌

روي‍ک‍رد ب‍از آف‍ري‍ن‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌-در اس‍ت‍ف‍اده‌ ي‌ م‍ج‍دد از س‍اي‍ت‍ه‍اي‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ي‌ خ‍دم‍ات‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ اي‌ (س‍اي‍ت‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍ل‍وي‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ )

ف‍خ‍ري‌ س‍ح‍ر

م‍ه‍ش‍ي‍د ص‍ح‍ي‌ زاده‌

ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1290

م‍ع‍م‍اري‌

روي‍ک‍رد ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ب‍ه‌ ان‍دي‍ش‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍ادائ‍و آن‍دو در ب‍ررس‍ي‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ب‍خ‍ش‍ي‌ ب‍ه‌ ف‍ض‍ادرق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍رک‍ز گ‍ف‍ت‍گ‍وي‌ ادي‍ان‌

م‍ظف‍ري‌ ،آزاده‌

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1317

م‍ع‍م‍اري‌

روي‍ک‍رد ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ب‍ه‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ب‍ازن‍م‍اي‍ي‌ ه‍وي‍ت‌ در ج‍ري‍ان‍ات‌ م‍ع‍م‍اري‌ م‍ع‍اص‍ر اي‍ران‌

اس‍م‍ع‍ي‍ل‍ي‌ آزاده‌

ام‍ي‍د دژدار

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1261

م‍ع‍م‍اري‌

روي‍ک‍رد ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ب‍ه‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍ور (طب‍ي‍ع‍ي‌ ي‍ا م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ )ب‍ر ش‍ک‍ل‌ ده‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ي‍ط ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌

س‍ع‍ي‍دي‌ ف‍رد م‍اري‍ا

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1280

م‍ع‍م‍اري‌

ره‍اي‍ي‌ م‍ب‍ه‍م‌

س‍ي‍د ال‍م‍اس‍ي‌ ، ه‍م‍ا

س‍ع‍ي‍د پ‍ي‍ري‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 310

م‍ع‍م‍اري‌

ره‍ي‍اف‍ت‍ي‌ ب‍راي‌ اراي‍ه‌ وال‍گ‍وي‌ ام‍روزي‍ن‌ دران‍طب‍اق‌ ب‍ا وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ب‍اف‍ت‌ ک‍ه‍ن‌ در ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌:طرح‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ وم‍رک‍ز م‍ح‍ل‍ه‌ ج‍ولان‌

ده‍ق‍ان‍ي‌،م‍ح‍م‍د

م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 132

م‍ع‍م‍اري‌

ري‍زوم‌

زم‍ان‌ زاده‌، س‍ارا

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 294

م‍ع‍م‍اري‌

زب‍ان‌ ب‍ي‌ ک‍لام‌ (درق‍ال‍ب‌ م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ب‍ص‍ري‌)

گ‍ردان‌ ،م‍رج‍ان‌

ام‍ي‍د دژدار

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1112

م‍ع‍م‍اري‌

زب‍ان‌ م‍ش‍ت‍رک‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ئ‍ات‍ر ح‍رک‍ت‌

روش‍ن‌، م‍ه‍دي‌

ب‍ه‍روز م‍ن‍ص‍وري‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 200

م‍ع‍م‍اري‌

زم‍ان‌ در ام‍ت‍داد اب‌

ع‍ش‍ق‍ي‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ،آلال‍ه‌

رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 175

م‍ع‍م‍اري‌

زم‍ان‌ و م‍ک‍ان‌ ک‍ودک‍ي‌

ش‍ون‍دي‌ ،ب‍ه‍اره‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 308

م‍ع‍م‍اري‌

زن‍دان‌ زن‍ان‌

م‍ح‍م‍دي‌ طب‍ائ‍ي‌ ،راض‍ي‍ه‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 668

م‍ع‍م‍اري‌

س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ج‍ذب‌ اي‍ده‌ ه‍اي‌ ن‍و

ب‍ي‍گ‍ي‌ ،ع‍ب‍اس‌

س‍ي‍د ب‍اق‍ر ح‍س‍ي‍ن‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 190

م‍ع‍م‍اري‌

س‍ازم‍ان‌ ن‍ظام‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌

م‍ع‍ي‍ن‌ ،ف‍ري‍ب‍ا

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 314

م‍ع‍م‍اري‌

س‍ال‍م‍ن‍دي‌ خ‍زان‌ ن‍ي‍س‍ت‌

زارع‍ي‌ ،اح‍س‍ان‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 320

م‍ع‍م‍اري‌

س‍ام‍ان‍ده‍ي‌ اطراف‌ ام‍ام‍زادگ‍ان‌ ۷۲ ت‍ن‌ س‍اروق‌

ف‍روزان‍م‍ه‍ر، ن‍س‍ت‍رن‌

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 183

م‍ع‍م‍اري‌

س‍اي‍ه‌ ب‍ان‍ي‌ ب‍راي‌ آرام‍ش‌

گ‍ذري‍ان‌ ،ح‍م‍ي‍درض‍ا

ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍ددي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 806

م‍ع‍م‍اري‌

س‍رائ‍ي‌ ن‍ه‌ ب‍راي‌ م‍رگ‌

ک‍ي‍ان‍م‍ه‍ر ،ش‍روي‍ن‌

ب‍در طال‍ع‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 227

م‍ع‍م‍اري‌

س‍راج‌ م‍ن‍ي‍ر: ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ق‍رآن‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ي‌

ن‍ادري‌ ف‍ر، م‍ج‍ي‍د

ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 426

م‍ع‍م‍اري‌

س‍راي‌ ام‍ي‍د

ب‍ش‍ي‍ري‌ ،س‍ع‍ي‍ده‌

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 473

م‍ع‍م‍اري‌

س‍راي‌ ث‍وران‌ (م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ب‍ان‍وان‌ )

ج‍لال‍ي‌ ،م‍ه‍ن‍از

م‍ح‍م‍دم‍ه‍دي‌ زب‍رج‍دي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1033

م‍ع‍م‍اري‌

س‍راي‌ خ‍اطره‌

رزاق‍ي‌ ،ت‍ران‍ه‌

ح‍م‍ي‍درض‍ام‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 866

م‍ع‍م‍اري‌

س‍راي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

م‍وس‍وي‌ طارس‍ي‌، ل‍ي‍لا

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 397

م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌

س‍راي‌ م‍رگ‌

ج‍ع‍ف‍ري‌ ن‍ي‍ا، ال‍ن‍از

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1143

م‍ع‍م‍اري‌

س‍راي‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ ش‍ه‍ره‍م‍دان‌

س‍ي‍ف‌ ه‍م‍دان‌،ش‍ب‍ن‍م‌

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1164

م‍ع‍م‍اري‌

س‍راي‌ ن‍وي‍د

ن‍ک‍ون‍ام‌، آت‍وس‍ا

ح‍ش‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ م‍ت‍دي‍ن‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 332

م‍ع‍م‍اري‌

س‍راي‌ ن‍وي‍د

ن‍وع‌ پ‍رس‍ت‌، ن‍وي‍د

ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1137

م‍ع‍م‍اري‌

س‍راي‌ وح‍ي‌

خ‍ل‍ي‍ل‌ زاده‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ام‍ي‍د دژدار

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 591

م‍ع‍م‍اري‌

س‍روگ‍اه‌ ک‍ه‍ن‌: م‍وزه‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ آم‍وزش‍ي‌ ت‍پ‍ه‌ ه‍گ‍م‍ت‍ان‍ه‌۲ ج‍ل‍دي‌

اح‍ق‍ر، ن‍رگ‍س‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 214

م‍ع‍م‍اري‌

س‍طوح‌ رق‍ص‍ان‌

م‍ولائ‍ي‌ ،راض‍ي‍ه‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 174

م‍ع‍م‍اري‌

س‍ف‍ر ب‍ه‌ س‍ک‍وت‌

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌ ،زه‍را

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 568

م‍ع‍م‍اري‌

س‍ک‍وت‌ در ش‍ک‍اف‌ اف‍ک‍ار: م‍رک‍ز ه‍م‍اي‍ش‍ه‍اي‌ ع‍ل‍م‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍م‍دان‌

م‍رادي‌ ول‍د ک‍ش‍ي‍ائ‍ي‌، ح‍ام‍د

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 346

م‍ع‍م‍اري‌

س‍ک‍ون‌ پ‍وي‍ا

م‍ي‍ره‍ادي‌ ،ژام‍ک‌

رض‍اب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 146

م‍ع‍م‍اري‌

س‍ک‍ون‍ت‍گ‍اه‌ س‍رش‍ت‌: م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ه‍م‍دان‌

س‍م‍ي‍ع‌ پ‍ور، س‍ارا

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 211

م‍ع‍م‍اري‌

س‍ک‍ون‍ت‌ و آرام‍ش‌

ح‍ي‍دري‌ ،م‍ه‍دي‌

ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 358

م‍ع‍م‍اري‌

س‍م‍ب‍ول‍ي‍س‍م‌ دراي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ رش‍ت‌

ک‍ري‍م‍ي‌ ،م‍رت‍ض‍ي‌

م‍ج‍ي‍دم‍ف‍ي‍دي‌ ش‍م‍ي‍ران‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 873

م‍ع‍م‍اري‌

س‍ن‍ت‍زي‌ ب‍ه‌ س‍وي‌ ح‍رک‍ت‌

م‍م‍دوح‌، م‍ازي‍ار

م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ورزرگ‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 336

م‍ع‍م‍اري‌

س‍ور و ن‍ش‍ي‍د: م‍ب‍ان‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اري‌، ن‍ق‍اش‍ي‌، م‍وس‍ي‍ق‍ي‌

م‍ج‍ي‍دي‌، ب‍ه‍رن‍گ‌

س‍ي‍م‍ون‌ آي‍وازي‍ان‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 60

م‍ع‍م‍اري‌

س‍وره‌ ت‍م‍اش‍ا در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍وزش‍ي‌ ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ب‍ص‍ري‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌

ش‍ي‍راف‍ک‍ن‌، م‍ري‍م‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 427

م‍ع‍م‍اري‌

س‍ي‍ن‍م‍ا

س‍ل‍ي‍م‌،ش‍ب‍ن‍م‌

رض‍ا ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1175

م‍ع‍م‍اري‌

س‍ي‍ن‍م‍اي‌ ه‍ن‍ره‍ف‍ت‍م‌

ش‍ف‍ي‍ع‍ي‌،م‍ح‍م‍درض‍ا

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1183

م‍ع‍م‍اري‌

ش‍ادي‌ - ص‍ل‍ح‌ - ق‍وم‌ اي‍ران‍ي‌

ب‍ه‍رام‍ي‌ وارس‍ت‍ه‌ ،م‍ه‍دي‌

م‍ددي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 224

م‍ع‍م‍اري‌

ش‍ب‍س‍ت‍ان‌ ن‍ور

س‍ره‍ادي‌ ،م‍ه‍دي‌

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ م‍ح‍م‍ودي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 225

م‍ع‍م‍اري‌

ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ع‍ن‍اي‌ خ‍ان‍ه‌

ج‍ع‍ف‍ري‌ م‍م‍ت‍از،م‍ه‍داد

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1134

م‍ع‍م‍اري‌

ش‍ن‍اخ‍ت‌ و طراح‍ي‌ م‍رک‍ز م‍ح‍ل‍ه‌ ج‍ولان‌

ح‍ام‍ي‍ان‌، م‍ري‍م‌

ع‍ي‍س‍ي‌ ح‍ج‍ت‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 90

م‍ع‍م‍اري‌

ش‍ه‍ر ع‍ل‍م‌

اع‍ت‍م‍ادي‌، اف‍ش‍ي‍ن‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 122

م‍ع‍م‍اري‌

ش‍ي‍داي‍ي‌ در آي‍ن‍ه‌ م‍ع‍م‍اري‌ (در ق‍ال‍ب‌ م‍رک‍زرق‍ص‍ه‍اي‌ آي‍ي‍ن‍ي‌ اي‍ران‌)

ک‍ن‍ي‌، ب‍ه‍ارک‌

ح‍س‍ي‍ن‌ س‍ل‍طان‌ زاده‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 66

م‍ع‍م‍اري‌

ص‍داوس‍ي‍م‍اي‌ م‍رک‍ز ه‍م‍دان‌:م‍ف‍ه‍وم‌ ن‍ور در م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‌ وس‍ي‍ن‍م‍ا۲ ج‍ل‍دي‌

ک‍اظم‍ي‌،ن‍ادر

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 139

م‍ع‍م‍اري‌

ص‍ورت‍ک‍ده‌ م‍ي‍ن‍وف‍ش‌: در ق‍ال‍ب‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍ي‍ن‍ي‍ات‍ور

م‍ي‍رم‍طل‍ب‍ي‌، م‍ري‍م‌ ال‍س‍ادات‌

ح‍س‍ي‍ن‌ س‍اطان‌ زاده‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 94

م‍ع‍م‍اري‌

ض‍رب‍اه‍ن‍گ‌ ف‍ض‍ا: خ‍ان‍ه‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ ه‍م‍دان‌

ع‍ظي‍م‍ي‌، م‍ري‍م‌

م‍ددي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 378

م‍ع‍م‍اري‌

طب‍ي‍ع‍ت‌ ه‍ن‍ر، ه‍ن‍ر طب‍ي‍ع‍ت‌

اي‍م‍ان‍ي‌ ، ب‍ه‍م‍ن‌

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 25

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ اک‍ول‍وژي‍ک‍ي‌ آس‍م‍ان‍خ‍راش‌ (ت‍ج‍اري‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌) و ب‍ررس‍ي‌ ش‍راي‍ط ت‍ح‍ق‍ق‌ آن‌ در م‍ح‍ل‍ه‌ ام‍ي‍رآب‍اد واق‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌۶ ت‍ه‍ران‌

طاه‍اي‍ي‌،ي‍اس‍ي‍ن‌

م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۹۲-۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 292

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ اک‍و م‍وزه‌ ب‍ا روي‍ک‍رد اف‍زاي‍ش‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ ب‍ي‍ن‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ و ک‍ارب‍ران‌

دل‌ روش‍ن‌ چ‍ن‍ور

ب‍خ‍ت‍ي‍ار ب‍ه‍رام‍ي‌

ب‍ه‍ار۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1282

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ ه‍م‍دان‌

خ‍ام‍ه‌ ،م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

غ‍لام‍رض‍اطل‍ي‍س‍چ‍ي‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 916

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ ه‍م‍دان‌

خ‍ادم‍ي‌ دل‍ج‍و،س‍ارا

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1046

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ۱۰۰ ت‍خ‍ت‍خ‍واب‍ي‌

اب‍راه‍ي‍م‍ي‌ م‍اس‍ول‍ه‌ ،م‍ج‍ي‍د

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 242

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آم‍وزش‍ي‌

پ‍ري‍س‍ا س‍ي‍د م‍ش‍ه‍دي‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 417

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ پ‍اي‍ان‍ه‌ ات‍وب‍وس‍ه‍اي‌ درون‌ ش‍ه‍ري‌

خ‍ورش‍ي‍دون‍د،م‍ه‍رداد

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 863

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ پ‍اي‍گ‍اه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و طب‍ي‍ع‍ي‌ در روس‍ت‍اي‌ ام‍ام‍زاده‌ اب‍راه‍ي‍م‌ ش‍ف‍ت‌ ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ ه‍م‍دلان‍ه‌ ان‍س‍ان‌ و طب‍ي‍ع‍ت‌

اس‍ن‍اون‍دي‌،ح‍س‍ن‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا رح‍ي‍م‌ زاده‌

۱۳۹۲-۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 290

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ت‍رم‍ي‍ن‍ال‌ ک‍رج‌

خ‍اوري‍ان‌ م‍ق‍دم‌ ،آرم‍ي‍ن‌

طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1035

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ س‍ف‍ال‍گ‍ري‌ لال‍ه‌ ج‍ي‍ن‌ و ب‍ن‍اه‍اي‌ واب‍س‍ت‍ه‌ در اطراف‌ آن‌

ف‍ره‍ان‍پ‍ور ه‍م‍دان‍ي‌ ، پ‍روان‍ه‌

ع‍ب‍دال‍رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 14

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ي‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ )

ک‍ه‍ري‍زي‌ ، ج‍ل‍ي‍ل‌

م‍ح‍م‍ود ت‍راب‍ي‍ان‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 16

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ي‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ب‍وع‍ل‍ي‌ س‍ي‍ن‍ا ه‍م‍دان‌

ان‍ص‍اري‌ پ‍ن‍اه‌ ، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 29

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزي‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ي‍ر ،ص‍ب‍ا

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 234

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌

رن‍ج‍ب‍ران‌، پ‍ان‍ت‍ه‌ آ

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 495

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌ ب‍اروي‍ک‍ردت‍اث‍ي‍رم‍ح‍ي‍ط م‍ع‍م‍اري‌ درارت‍ق‍ا╠ خ‍لاق‍ي‍ت‌

ف‍رج‍ي‌ ،ص‍اب‍ر

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1303

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اري‌ ق‍م‌ ب‍ا روي‍ک‍ردت‍اث‍ي‍رم‍ح‍ي‍ط ب‍رخ‍لاق‍ي‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌

ن‍وروزي‌ ،ح‍س‍ي‍ن‌

ب‍اق‌ ح‍س‍ن‍ي‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1305

 

طراح‍ي‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اري‌ م‍ک‍ان‌: ت‍پ‍ه‌ م‍ص‍ل‍ي‌ ه‍م‍دان‌

ک‍م‍ي‍ت‍ي‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍د ن‍ژاد

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 51

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ت‍زي‍ي‍ن‍ي‌ ه‍م‍دان‌

ک‍وث‍ري‌، ل‍ي‍ل‍ي‌

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 71

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ دف‍ت‍ر ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ي‌ ي‍ون‍س‍ک‍و در اي‍ران‌

پ‍اي‍ور، راي‍ک‍ا

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 182

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ده‍ک‍ده‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ م‍راغ‍ه‌

ح‍دادي‌،ب‍ه‍اره‌

اح‍م‍دم‍ي‍رزاخ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1056

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ زم‍ي‍ن‌ خ‍راش‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اي‍ج‍اد س‍ر زن‍دگ‍ي‌ در م‍ح‍ي‍ط ه‍اي‌ ج‍م‍ع‍ي‌ در ق‍ال‍ب‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

ش‍ک‍رب‍ي‍گ‍ي‌ ب‍ه‍روز

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍ر م‍ق‍دم‌

۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1296

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ل‍ب‍دم‍س‍ک‍ون‍ي‌ ب‍اروي‍ک‍ردم‍ع‍م‍اري‌ س‍ب‍ز

ق‍ب‍ادي‌ ت‍را ،س‍م‍ي‍ه‌

م‍ه‍رداد ک‍ري‍م‍ي‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1321

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ل‍ن‍د م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ب‍اروي‍ک‍ردم‍ع‍م‍اري‌ س‍ب‍ز

ق‍ب‍ادي‌ ت‍را،س‍م‍ي‍ه‌

م‍ه‍رداد ک‍ري‍م‍ي‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1335

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ س‍راي‌ م‍ح‍ل‍ه‌ آق‍اج‍ان‍ي‌ ب‍ي‍گ‌ ه‍م‍دان‌ ب‍ا روي‍ک‍رد ارت‍ق‍اي‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ م‍ح‍ي‍طي‌

ب‍اب‌ ال‍ح‍وائ‍ج‍ي‌ س‍ي‍د ع‍ل‍ي‌

ح‍س‍ن‌ س‍ج‍اد زاده‌

زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1291

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ص‍دا وس‍ي‍م‍اي‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ - ه‍م‍دان‌

ح‍ج‍ازي‌ ،ام‍ي‍ر ع‍ب‍اس‌

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 538

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ف‍راي‌ R1 Design Ultra-R1 اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ م‍ت‍رو - ج‍ه‍ان‌ ک‍ودک‌

ف‍ام‍ي‍ل‌ س‍ب‍زواري‌، م‍ج‍ي‍د

م‍ح‍س‍ن‌ پ‍دي‍دار

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 67

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را در ج‍ه‍ت‌ گ‍س‍ت‍رش‌ م‍ق‍ب‍ره‌ م‍ي‍ررض‍ي‌ ال‍دي‍ن‌ آرت‍ي‍م‍ان‍ي‌ در ت‍وي‍س‍رک‍ان‌

س‍وري‌، ال‍ه‍ام‌

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1088

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ارم‌

خ‍ان‍ي‍ان‌، س‍م‍ي‍را

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 508

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ق‍رارگ‍اه‌ ن‍ظام‍ي‌ -ان‍ت‍ظام‍ي‌ ب‍ات‍اک‍ي‍دب‍رت‍ع‍ام‍ل‌ ب‍اف‍ض‍اه‍اي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ وش‍ه‍ري‌

اف‍ش‍اري‌ ،ع‍ل‍ي‌

اس‍دال‍ل‍ه‌ ن‍ق‍دي‌

۹۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1332

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ ف‍ص‍ل‌ اول‌ و آخ‍ر زن‍دگ‍ي‌ م‍ج‍اور ه‍م‌ ب‍وس‍ي‍ل‍ه‌ م‍ف‍ص‍ل‍ي‌ چ‍ون‌ ک‍لاژ طب‍ي‍ع‍ت‌ س‍ب‍ز

س‍ل‍طان‌ م‍رادي‌ م‍ه‍س‍ا

ع‍ل‍ي‌ اص‍غ‍ر ادي‍ب‍ي‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1274

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍ا ن‍ي‍از ه‍اي‌ وي‍ژه‌ (اس‍ت‍ث‍ن‍اي‍ي‌ )ب‍ا روي‍ک‍رد دان‍ش‌ آم‍وز م‍ح‍ور (ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردي‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ي‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍اي‍ي‌ در ش‍ه‍ر لال‍ج‍ي‍ن‌ )

طال‍ب‍ي‌ ه‍ادي‌

ام‍ي‍د دژدار

زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1286

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ي‌ وف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍راي‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍اي‍ي‌

ق‍راب‍اغ‍ي‌،م‍ج‍ي‍د

ام‍ي‍د دژدار

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1168

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ب‍ر م‍ح‍وري‍ت‌ ک‍ارب‍رد م‍ف‍ه‍وم‌ س‍رزن‍دگ‍ي‌

ص‍ن‍ع‍ت‍گ‍ر ک‍اخ‍ک‍ي‌ م‍ري‍م‌

م‍ن‍وچ‍ه‍ر ف‍روت‍ن‌

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1249

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ، ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ارم‌ ( ه‍م‍دان‌ )

طال‍ع‌ اس‍لام‍ي‌ ، خ‍ل‍ي‍ل‌

ن‍ص‍رت‌ ال‍ه‌ ب‍ش‍ي‍ري‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ اراک‌

ه‍م‍ت‍ي‌، م‍ه‍س‍ا

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1075

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ (پ‍ارک‌ گ‍ف‍ت‍گ‍و)درش‍ه‍راراک‌

ن‍وري‌ ،ب‍ه‍زاد

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1040

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ - ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ب‍ن‍دگ‍ل‍س‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د

ح‍م‍زه‌ زاده‌ ،اب‍راه‍ي‍م‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 941

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ آن‍اه‍ي‍ت‍ادرش‍ه‍رک‍ن‍گ‍اور

ام‍ي‍ري‌ ،اح‍س‍ان‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1030

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و ه‍ن‍ري‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ آن‍ه‍ا در پ‍اي‍داري‌ م‍ح‍ي‍طي‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ي‌

ع‍ل‍ي‌ پ‍ور ام‍ي‍ن‌

ف‍رزي‍ن‌ ح‍ق‌ پ‍رس‍ت‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1257

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ش‍ي‍وع‍ي‌ ،رک‍س‍ان‍ا

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 543

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

اک‍ب‍رزاده‌،ف‍رزي‍ن‌

ام‍ي‍رج‍وان‍ب‍خ‍ت‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 688

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روي‍ک‍رد م‍ع‍م‍اري‌ ج‍م‍ع‍ي‌

اس‍ف‍ن‍دي‍اري‌ ص‍دق‌ راض‍ي‍ه‌

م‍ه‍رداد ک‍ري‍م‍ي‌ م‍ش‍اور

ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1278

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ب‍ا ان‍رژي‌ ک‍ارا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ص‍ال‍ح‌ ه‍وش‍م‍ن‍د پ‍وس‍ت‍ه‌ ي‌ خ‍ارج‍ي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ در ش‍ه‍ر ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌

اردش‍ي‍ري‌ ره‍ا

س‍ي‍د م‍ج‍ي‍د م‍ف‍ي‍دي‌ ش‍م‍ي‍ران‍ي‌

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1250

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ب‍راي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍اروي‍ک‍رد رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌

م‍ن‍ت‍ج‍ب‍ي‌ س‍ع‍ي‍د

ق‍اس‍م‌ م‍طل‍ب‍ي‌

پ‍اي‍ي‍ز۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1281

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ب‍راي‌ ق‍ش‍رک‍م‌ درآم‍د

س‍ع‍ي‍دف‍ر ،ث‍ري‍ا

م‍وس‍وي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 562

م‍ه‍ن‍دس‌ي‌ م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ب‍ه‌ روش‌ چ‍ن‍د واح‍دي‌ در ش‍ه‍ر م‍ن‍ج‍ي‍ل‌ ب‍اروي‍ک‍رد ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ي‍ري‌ ان‍رژي‌ ه‍اي‌ ت‍ج‍دي‍د پ‍ذي‍ر

ک‍ش‍اورز رض‍وان‌ زه‍را

س‍ي‍د م‍ج‍ي‍د م‍ف‍ي‍دي‌ ش‍م‍ي‍ران‍ي‌

زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

}NA 127{۶

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ پ‍اي‍دار در م‍ن‍اطق‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ي‌ ب‍ا ال‍گ‍وگ‍ي‍ري‌ از م‍ع‍م‍اري‌ ب‍وم‍ي‌ م‍ن‍اطق‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ي‌ غ‍رب‌ اي‍ران‌

رض‍وي‌ اف‍ش‍ار

ب‍اق‍ر ح‍س‍ي‍ن‍ي‌

۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1229

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ درم‍ح‍ل‍ه‌ ک‍اپ‍اي‌ ه‍م‍دان‌

م‍ن‍وچ‍ه‍رآب‍ادي‌ ،م‍ج‍ي‍د

ف‍ره‍اد ک‍اروان‌

۹۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1316

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ن‍م‍ون‍ه‌ درش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ ب‍اروي‍ک‍ردم‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍رارت‍ق‍ا╠ ک‍ي‍ف‍ي‌ س‍ک‍ون‍ت‌

زم‍ان‍ي‌ ،رض‍ا

غ‍زال‌ راه‍ب‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1320

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌( ه‍وي‍ت‌ ب‍ه‌ واس‍طه‌ م‍ک‍ان‌)

ن‍ي‍ک‌ پ‍ي‌ ص‍وم‍ع‍ه‌ س‍راي‌ ، آزي‍ت‍ا

ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 732

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اق‍ان‍ت‍ي‌ و پ‍ذي‍راي‍ي‌ ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ي‍م‍ان‌

ح‍س‍ن‌ پ‍ور، م‍ح‍رم‌

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 610

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍اغ‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ ب‍ا ات‍ک‍اب‍ه‌ اص‍ول‌ وق‍واع‍دم‍ع‍م‍اري‌ ن‍وم‍ي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ام‍ح‍وري‍ت‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌ وم‍وس‍ي‍ق‍ي‌

ش‍م‍س‌ ال‍دي‍ن‍ي‌ ،م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ال‍ي‍س‍ي‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1319

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ و ورزش‍ي‌ پ‍ي‍س‍ت‌ اس‍ک‍ي‌ ه‍م‍دان‌

ع‍ل‍ي‍زاده‌ ،ع‍م‍ادال‍دي‍ن‌

س‍ي‍دج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 796

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ش‍ه‍م‍ي‍رزاد

م‍ل‍ت‌ ،آري‍ا

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 455

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌

اي‍وب‍ي‌ ،ن‍اه‍ي‍د

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 403

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ دز ب‍ا روي‍ک‍رد گ‍ردش‍گ‍ري‌ پ‍اي‍دار

م‍ح‍م‍دي‌ زاده‌، ع‍ب‍دال‍م‍ه‍دي‌

ع‍ي‍س‍ي‌ ح‍ج‍ت‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1106

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ :روي‍گ‍ردي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ک‍ان‌

ت‍ق‍دي‍س‍ي‍ان‌ ،م‍ح‍م‍دص‍ادق‌

م‍ن‍وچ‍ه‍رف‍روت‍ن‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 983

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ ف‍راغ‍ت‍ي‌ ک‍وه‍س‍ن‍گ‍ي‌ م‍ش‍ه‍د

ص‍داق‍ت‌ م‍ه‍دي‌

خ‍س‍رو اف‍ض‍ل‍ي‍ان‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1271

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ س‍ع‍ي‍دي‍ه‌ ب‍ا روي‍ک‍ردطراح‍ي‌ ب‍اف‍ت‌ ش‍ه‍ري‌

م‍رآت‍ي‌،م‍ه‍دي‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 712

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‍ه‍اي‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ چ‍ن‍د م‍ن‍ظوره‌ ه‍م‍دان‌: ب‍ا روي‍ک‍رد ب‍ر ت‍ب‍ادل‌ م‍ع‍م‍اري‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌ س‍اخ‍ت‌ در ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا

رج‍ب‍ي‌، ب‍اب‍ک‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 188

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ح‍ل‍ه‌

ح‍م‍ي‍دي‌ ،خ‍ل‍ي‍ل‌

ن‍ق‍ره‌ ک‍ار

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 198

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ح‍ي‍ط خ‍ود آم‍وز ک‍ودک‍ان‌ در ق‍ال‍ب‌ خ‍ان‍ه‌ ک‍ودک‌ ق‍م‌

ع‍ب‍اس‍ي‌ طي‍ب‍ه‌

س‍ي‍د ب‍اق‍ر ح‍س‍ي‍ن‍ي‌

۱۳۹۳-۹۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1299

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍درس‍ه‌ ب‍راي‌ ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ي‌

ج‍ب‍اري‌ ،آي‍لار

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍رم‍ق‍دم‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1117

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‍ي‌ ف‍رش‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

ح‍ات‍م‍ي‌ ،ب‍ي‍ت‍ا

ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 162

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍رک‍ز اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌

ن‍ادري‌ م‍ج‍ي‍د

خ‍س‍رو اف‍ض‍ل‍ي‍ان‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1259

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‍ي‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در م‍ح‍وطه‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ي‌ ه‍گ‍م‍ت‍ان‍ه‌ ب‍ا روي‍ک‍رد ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذي‍ري‌

اف‍ش‍اري‌ آزاد،س‍م‍ي‍ه‌

م‍ج‍ي‍د م‍ف‍ي‍دي‌ ش‍م‍ي‍ران‍ي‌

۱۳۹۲-۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 298

م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍رک‍ز ح‍ص‍ار ه‍م‍دان‌ ب‍ا روي‍ک‍رد ارت‍ق‍ا ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ م‍ح‍ي‍طي‌

رض‍اپ‍ور م‍اک‍ان‌

ح‍س‍ن‌ س‍ج‍اد زاده‌

ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1276

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍رک‍زرش‍دم‍ع‍م‍اري‌ وش‍ه‍رس‍ازي‌

پ‍ورن‍ص‍ي‍ر،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ح‍م‍ي‍درض‍ان‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 850

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍رک‍زرف‍اه‍ي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

م‍طه‍ري‌ زاده‌ ،طه‍ورا

م‍ري‍م‌ طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 811

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍رک‍زف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ درب‍اف‍ت‌ ق‍دي‍م‌ گ‍ل‍پ‍اي‍گ‍ان‌

س‍ع‍ادت‍ي‌ ،م‍ح‍س‍ن‌

ع‍ل‍ي‍رض‍اع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۲۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 929

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍رک‍ز م‍ح‍ل‍ه‌ پ‍اي‍دار در م‍ح‍ل‍ه‌ ب‍رج‌ ق‍رب‍ان‌

ارس‍طوف‍ر روزب‍ه‌

س‍ي‍د م‍ج‍ي‍د م‍ف‍ي‍دي‌ ش‍م‍ي‍ران‍ي‌

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1260

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍رک‍ز م‍ح‍ل‍ه‌ س‍ب‍د ب‍اف‍ان‌ ه‍م‍دان‌(م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ،ت‍ج‍اري‌) ب‍ا روي‍ک‍رد ه‍وي‍ت‌ ب‍خ‍ش‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ و چ‍ي‍دم‍ان‌ ف‍ض‍ا

ع‍ب‍اس‍ي‌ م‍ت‍ي‍ن‌ س‍ي‍د م‍ي‍ث‍م‌

ف‍ره‍اد ک‍اروان‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1245

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍رک‍ز م‍ح‍ل‍ي‌ ب‍ا روي‍ک‍رد ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ س‍ن‍ت‍ي‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ ک‍وي‍ري‌ اي‍ران‌( ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردي‌ طراح‍ي‌ م‍رک‍ز م‍ح‍ل‍ه‌ روس‍ت‍اي‌ ح‍اج‍ي‌ آب‍اد ع‍رب‍ه‍ا ورام‍ي‍ن‌)

ش‍م‍س‌ زاده‌ ام‍ي‍ري‌ ال‍ه‍ام‌

ب‍ه‍روز ج‍ان‍ي‌ پ‍ور

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1251

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ وت‍روي‍ج‌ ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ي‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌

م‍ج‍ي‍دي‌، م‍ه‍دي‌

ح‍س‍ي‍ن‌ س‍ل‍طان‌ زاده‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 75

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍رک‍زي‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ن‍م‍اي‍ش‍ي‌ خ‍ي‍اب‍ان‌ لال‍ه‌ زار ت‍ه‍ران‌ ، ب‍از آف‍ري‍ن‍ي‌ ه‍وي‍ت‌ ج‍م‍ع‍ي‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ در ب‍اف‍ت‌ ش‍ه‍ري‌

اف‍ش‍ار وح‍ي‍د

ن‍اه‍ي‍د ص‍ادق‍ي‌ پ‍ي‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1250

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍س‍ج‍د ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ (ره‌)م‍ح‍ل‍ه‌ ش‍ه‍ي‍د م‍ح‍لات‍ي‌ ت‍ه‍ران‌

ج‍ل‍ي‍ل‍ي‌،م‍ح‍م‍د

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1159

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ اق‍ام‍ت‍گ‍اه‍ي‌ درت‍ع‍ام‍ل‌ ب‍اب‍اف‍ت‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ ب‍اروي‍ک‍رد گ‍ون‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌

ج‍م‍ش‍ي‍دي‌،ح‍س‍ي‍ن‌

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1185

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍وزه‌ آب‌ س‍اي‍ت‌ آب‍ش‍اره‍اي‌ ش‍وش‍ت‍ر

آخ‍ون‍دن‍ي‍ا، م‍ح‍م‍د

س‍ل‍طان‌ زاده‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 53

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍وزه‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

ش‍ان‍ي‍ان‌ ،ج‍ع‍ف‍ر

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 445

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍وزه‌ ف‍رش‌ ه‍م‍دان‌

غ‌ م‍ن‍ي‍ري‌، ن‍س‍ري‍ن‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 493

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز ه‍م‍اي‍ش‍ه‍اي‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍رژي‌ ه‍اي‌ ت‍ج‍دي‍دپ‍ذي‍ر در ه‍م‍دان‌ ب‍ا روي‍ک‍رد ب‍ک‍ارگ‍ي‍ري‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ اي‍س‍ن‍ا

ي‍وس‍ف‌ زاده‌ ن‍اص‍ر

س‍ي‍د م‍ج‍ي‍د م‍ف‍ي‍دي‌ ش‍م‍ي‍ران‍ي‌

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1258

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ت‍زي‍ي‍ن‍ي‌ ه‍م‍دان‌

ص‍ي‍ف‍ي‌ ک‍ار، م‍ري‍م‌

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 72

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍وزه‌ي‌ آواه‍اون‍واه‍ا

ن‍وروزي‌ ،ش‍ي‍وا

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 998

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ م‍ه‍د خ‍لاق‍ي‍ت‌ ک‍ودک‍ان‍ه‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ رش‍د ارگ‍ان‍ي‍ک‌ پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌

پ‍روي‍زي‌،م‍ه‍ن‍از

زه‍ره‌ ت‍راب‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1153

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ه‍واپ‍ي‍م‍اي‍ي‌ ک‍ش‍ور

ص‍ال‍ح‍ي‌، س‍ام‌ ام‍ي‍ن‌

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 98

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌

روح‍ي‌ ،م‍ح‍م‍دم‍ه‍دي‌

ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 939

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ت‍اره‌

ح‍س‍ن‍ي‌،ن‍ي‍ل‍وف‍ر

ج‍لال‍ي‍ان‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1151

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ت‍اره‌ در لاه‍ي‍ج‍ان‌

ک‍ري‍م‍ي‌

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 601

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ه‍ت‍ل‌ س‍اح‍ل‍ي‌ ۴ س‍ت‍اره‌

ح‍ي‍ات‍ي‌ رک‍ن‍ي‌ ،م‍ري‍م‌ ال‍س‍ادات‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 835

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ه‍م‍س‍از ب‍ااق‍ل‍ي‍م‌

م‍ي‍رزاده‌ ،م‍ون‍ا

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 363

م‍ع‍م‍اري‌

طراح‍ي‌ ي‍ک‌ م‍دل‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر پ‍اي‍داري‌ اق‍ل‍ي‍م‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور طراح‍ي‌ ف‍ض‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌

ان‍وري‌ ،ع‍ل‍ي‍ا

ام‍ي‍ددژدار

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1312

م‍ع‍م‍اري‌

طراخ‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌۲ ت‍ه‍ران‌ ب‍اروي‍ک‍ردارت‍ق‍ا╠ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ م‍ح‍ي‍طي‌

ذه‍ق‍ان‌ ،م‍ل‍ي‍ح‍ه‌

رض‍اب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1307

م‍ع‍م‍اري‌

طرح‌ ت‍ج‍م‍ي‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ي‍رطوس‍ي‌

م‍ع‍م‍اري‌ ،ج‍واد

س‍ي‍اوش‌ ت‍ي‍م‍وري‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 800

م‍ع‍م‍اري‌

طرح‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ رازي‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

زراف‍ش‍ان‍ي‌ ،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ي‌

م‍ح‍م‍ود ت‍راب‍ي‍ان‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 168

م‍ع‍م‍اري‌

طرح‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍رودگ‍اه‌ س‍ن‍ن‍دج‌: آرام‍ش‌ در م‍ع‍م‍اري‌ ف‍رودگ‍اه‌

ذه‍ن‍ي‌، پ‍درام‌

خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 219

م‍ع‍م‍اري‌

طرح‌ خ‍ان‍ه‌ ج‍وان‌

ي‍زدان‌ پ‍رس‍ت‌ ،م‍ري‍م‌ ب‍ي‍گ‍م‌

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 677

م‍ع‍م‍اري‌

طرح‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ب‍اروي‍ک‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ي‍زان‌ اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ي‍ت‌ زن‍ان‌ (در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍واب‍گ‍اه‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌ ب‍ل‍وار دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌)

زه‍روي‌ س‍ارا

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍ر م‍ق‍دم‌

ب‍ه‍ار۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1284

م‍ع‍م‍اري‌

طرح‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ وح‍س‌ ام‍ن‍ي‍ت‌ س‍اک‍ن‍ي‍ن‌

ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌ ج‍ف‍رودي‌ ،م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1129

م‍ع‍م‍اري‌

طرح‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ده‍ک‍ده‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ طاق‍ب‍س‍ت‍ان‌

ذوال‍ن‍وري‍ان‌، ه‍م‍اي‍ون‌

پ‍ارس‍ا

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 105

م‍ع‍م‍اري‌

طرح‌ م‍ع‍م‍اري‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ ام‍ام‍زاده‌ زي‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ي‌ (ع‌) خ‍رم‌ آب‍اد

ب‍اق‍ري‌، م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

س‍ي‍روس‌ ب‍ارو

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 773

م‍ع‍م‍اري‌

طرح‌ ن‍وس‍ازي‌ ب‍اف‍ت‌ ف‍رس‍وده‌ وم‍س‍ک‍ن‌ ت‍پ‍ه‌ ق‍ي‍طري‍ه‌ ت‍ه‍ران‌

ف‍خ‍ي‍م‍ي‌ ،م‍ح‍م‍دم‍ه‍دي‌

داراب‌ دي‍ب‍ا

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 856

م‍ع‍م‍اري‌

طرح‌ و ارت‍ق‍ا درج‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ف‍رودگ‍اه‌ ه‍م‍دان‌

س‍اج‍دي‌، ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 62

م‍ع‍م‍اري‌

طرح‍ي‌ درم‍ت‍ن‌

ف‍راه‍ان‍ي‌ ،م‍ري‍م‌

ع‍ل‍ي‌ غ‍ف‍اري‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 265

م‍ع‍م‍اري‌

طل‍وع‍ي‌ درس‍ک‍وت‌

اح‍م‍دي‌ ،م‍ه‍دي‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 357

م‍ع‍م‍اري‌

ع‍ب‍ور از س‍ک‍ون‌: م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ت‍ج‍س‍م‍ي‌

ول‍ي‌ زاده‌، م‍ري‍م‌

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 371

م‍ع‍م‍اري‌

ع‍ک‍اس‍خ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍ر(خ‍ان‍ه‌ ع‍ک‍اس‍ان‌ ه‍م‍دان‌)

ش‍ري‍ف‍ي‌، س‍م‍ان‍ه‌

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1146

م‍ع‍م‍اري‌

ع‍وام‍ل‌ رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ درطراح‍ي‌ س‍راي‌ دان‍ش‍ج‍و

پ‍ورج‍ع‍ف‍ر،راس‍ت‍ي‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1188

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍راش‍د خ‍ي‍ال‌:م‍رک‍ز ه‍ن‍ري‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ ن‍ق‍اش‍ي‌

راش‍د، م‍ح‍م‍د

رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 185

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍راي‍ن‍دخ‍لاق‍ي‍ت‌ ذه‍ن‍ي‌ (درق‍ال‍ب‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍روم‍ع‍م‍اري‌ )

زن‍دي‌ ،س‍م‍ي‍ه‌

س‍ع‍ي‍دح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 917

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍راي‍ن‍د خ‍لاق‍ي‍ت‌ ذه‍ن‍ي‌ در م‍ع‍م‍اري‌ در ق‍ال‍ب‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اري‌

ي‍وس‍ف‍ي‌، ن‍اص‍ح‌

ح‍م‍ي‍درض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 375

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍رودگ‍اه‌

ي‍اوري‌، ه‍وش‍ن‍گ‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 506

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍رودگ‍اه‌

رواي‍ي‌، ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 530

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍رودگ‍اه‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ س‍ن‍ن‍دج‌

وک‍ي‍ل‍ي‌ ق‍ص‍ري‍ان‌ ،ارس‍لان‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 986

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍رودگ‍اه‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ق‍ش‍م‌

ح‍ق‌ پ‍رس‍ت‌ ،ع‍ل‍ي‌

س‍ي‍د ب‍اق‍ر ح‍س‍ي‍ن‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 470

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍رودگ‍اه‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ب‍ه‍ادري‌ ، م‍ن‍ص‍ور

اص‍غ‍ر س‍اع‍د س‍م‍ي‍ع‍ي‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 22

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍رودگ‍اه‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ه‍م‍دان‌

اص‍غ‍ري‌ ،ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌

رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 490

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍رودگ‍اه‌ م‍اده‍ا:ازص‍ف‍رت‍ااوج‌

اورن‍گ‌،س‍ع‍ي‍د

طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 710

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍رودگ‍اه‌ ه‍م‍دان‌

زن‍گ‍ن‍ه‌ ،م‍ح‍س‍ن‌

س‍ع‍ي‍د پ‍ي‍ري‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 315

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ در آي‍ي‍ن‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌

ب‍ي‍ات‌ ،رض‍ا

م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 431

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ادب‌ و ه‍ن‍ر

زوج‍اج‍ي‌، م‍ح‍م‍د

غ‍لام‍رض‍ااس‍لام‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 218

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ت‍ف‍ک‍ر Cultural Center of Thought

رض‍اي‍ي‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 740

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ک‍رد

ح‍ي‍دري‌، رام‍ي‍ن‌

ن‍ص‍رت‌ ال‍ه‌ ب‍ش‍ي‍ري‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 86

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ ب‍ارب‍د

ام‍ي‍دي‌ ،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

اي‍رج‌ لاه‍وت‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 923

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌: ن‍وا، اث‍ر، دي‍دگ‍اه‌

س‍وداگ‍ر، ش‍اه‍ي‍ن‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ش‍ادان‍ل‍و

۱۳۸۰

 

NA 61

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را

زوج‍اج‍ي‌ ،ص‍اب‍ر

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 810

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را

ش‍ه‍ب‍ازي‌ ،م‍ه‍رداد

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 833

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را

ش‍رف‍ي‌ س‍لاح‌ ورزي‌ ،ش‍ب‍ن‍م‌

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 961

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راارم‌

ح‍اج‌ ک‍اظم‍ي‍ان‌ ،ف‍ي‍روزه‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 849

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را خ‍وش‍ن‍وي‍س‍ي‌

ک‍ول‍ي‍ون‍د، م‍ح‍س‍ن‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 641

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ران‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ (ب‍اک‍ارب‍ردي‌ م‍وزه‌ ه‍ن‍ري‌ )

رازان‍ي‌،ع‍ل‍ي‌

طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1118

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ آزادي‌ ب‍روج‍رد (ج‍وان‌)

ع‌ ن‍م‌ ن‍م‌، م‍ي‍ث‍م‌

داود ن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 642

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍راي‌ آم‍ادان‍ا

خ‍داش‍ن‍اس‌، م‍ه‍دي‌

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1091

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ادب‌ وه‍ن‍رج‍وان‌

م‍ح‍م‍دي‌ ،ام‍ي‍رع‍ب‍اس‌

ح‍س‍ي‍ن‌ ش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 854

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ اردک‍ان‌

ف‍رق‍ان‍ي‌ ن‍ژاد ،س‍ح‍ر

ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 201

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ان‍ق‍لاب‌

ب‍ردب‍ار،م‍ي‍ث‍م‌

ح‍س‍ي‍ن‌ ش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 690

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ اي‍ث‍ار

ج‍ع‍ف‍ري‌ م‍ب‍ي‍ن‌،ج‍لال‌

ام‍ي‍د دژدار

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1191

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ت‍ف‍ک‍ر

ق‍رب‍ان‍ي‌ ش‍ه‍رت‌،وي‍دا

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1054

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ج‍وان‌

ف‍روغ‍ي‌، م‍ژگ‍ان‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 289

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ج‍وان‌

ج‍ع‍ف‍ري‌ ف‍ر، م‍ه‍دي‌

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 582

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ج‍وان‌

رض‍اي‍ي‌،م‍ح‍م‍درض‍ا

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 723

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ج‍وان‌

زارع‌، ع‍ل‍ي‌

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 742

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ج‍وان‌

رض‍وي‌ ،ش‍روي‍ن‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 991

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ج‍وان‌

ي‍گ‍ان‍ه‌ اس‍ي‍اب‍ي‌، ب‍ه‍اره‌

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1093

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍راي‌ ج‍وان‌

م‍ح‍رري‌ زاده‌،ن‍دا

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍رم‍ق‍دم‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1116

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ج‍وان‌

رض‍اپ‍ور،م‍اک‍ان‌

ام‍ي‍د دژدار

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1174

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ج‍وان‍ان‌

م‍رم‍رچ‍ي‌ ،م‍ه‍ن‍از

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 536

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ج‍وان‍ان‌ ت‍ال‍ش‌

ج‍ع‍ف‍ري‌، ج‍م‍ال‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 643

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ج‍وان‌ ب‍ن‍دران‍زل‍ي‌

آق‍اي‍ي‌ ال‍ه‌ ت‍ي‍م‍وري‌ ،م‍ري‍م‌

م‍ري‍م‌ طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 989

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ج‍وان‌ -م‍ع‍م‍اري‌ ارگ‍ان‍ي‍ک‌

لاج‍ورد،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 722

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‍ي‌

پ‍روان‍ه‌ ،م‍ح‍م‍د

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 897

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ش‍ه‍ر ب‍اران‌

رف‍ي‍ع‍ي‌ ک‍ل‍ه‌ ب‍ردس‍ري‌،ام‍ي‍ن‌

طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 721

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ع‍ق‍ل‌ وج‍ه‍ل‌

م‍طه‍ري‌ م‍وي‍د،وح‍ي‍د

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1120

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ق‍ل‍م‌:در ق‍ال‍ب‌ م‍رک‍زه‍م‍اي‍ش‍ي‌ وپ‍ژوه‍ش‍ي‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‍ان‌ اي‍ران‌

س‍اري‌ اص‍لان‍ي‌،پ‍ري‍دخ‍ت‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 692

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ک‍ودک‌

ص‍ف‍ري‌،زه‍ره‌

م‍س‍ع‍ود

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1062

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ گ‍راف‍ي‍ک‌

ص‍ن‍ع‍ت‍گ‍ر ک‍اخ‍ک‍ي‌، م‍ري‍م‌

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 741

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌

ام‍ي‍ن‍ي‌،م‍ي‍ن‍ا

ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 691

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍راي‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ س‍ن‍ت‍ي‌ اي‍ران‌

ج‍ع‍ف‍ري‌ ک‍م‍ال‍ون‍د،م‍ي‍ن‍ا

ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1018

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ م‍ي‍ب‍د

م‍ه‍دي‌ پ‍ور ،م‍ح‍م‍درض‍ا

رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 230

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ه‍گ‍م‍ت‍ان‍ه‌

رم‍ض‍ان‍ي‌،ن‍ع‍ي‍م‌

س‍ي‍د ج‍واد ن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 725

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ ه‍ن‍ر ه‍ف‍ت‍م‌

س‍م‍وات‍ي‌ ،ع‍رف‍ان‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 434

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ض‍ا در گ‍ذر زم‍ان‌: م‍وزه‌ ک‍ي‍ه‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ و اف‍لاک‌ ن‍م‍اي‌ ه‍م‍دان‌

ش‍راف‍ت‌، م‍ري‍م‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۴

ک‌ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 340

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ض‍ا وح‍دت‌ م‍ع‍م‍اري‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ اخ‍ت‍ر ف‍ي‍زي‍ک‌

اس‍لام‍ي‌، م‍ه‍دي‌

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 220

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ض‍اي‌ ع‍رف‍ان‍ي‌،(ي‍اران‍س‍راي‌ ب‍اب‍اي‍ادگ‍ار)

اص‍غ‍ري‌،ام‍ي‍رپ‍وي‍ا

ه‍ادي‌ م‍ي‍رم‍ي‍ران‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1193

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ض‍اي‌ م‍اب‍ي‍ن‌ ( ن‍ه‍اي‍ت‌ - ب‍ي‌ ن‍ه‍اي‍ت‌ )

ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ي‌ پ‍ور، م‍ه‍دي‌

ه‍م‍ا اي‍ران‍ي‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 3

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ض‍اي‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‍اي‍ي‌ :م‍درس‍ه‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌

س‍ي‍دي‌ ن‍ژاد،ح‍ن‍ان‍ه‌

م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 703

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ض‍اي‌ ن‍و ن‍وروز ن‍و

رئ‍ي‍س‍ي‌، اي‍م‍ان‌

رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 58

م‍ع‍م‍اري‌

ف‍ض‍اي‍ي‌ ب‍راي‌ آغ‍از

ف‍ض‍ل‍ي‌ ،م‍ه‍دي‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 980

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍اخ‌ ج‍ش‍ن‍واره‌

ق‍اس‍م‍ي‌ ع‍ل‍ي‌

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 554

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍اخ‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌

ش‍ه‍ب‍از ،س‍ام‌

ب‍ه‍روز م‍ن‍ص‍وري‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 221

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ارب‍رد ف‍ن‍ون‌ و ف‍ض‍اس‍ازي‌ اش‍ع‍ار ن‍ي‍م‍اي‍وش‍ي‍ج‌ در طراح‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ ش‍اع‍ران‍ه‌ (درق‍ال‍ب‌ م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ن‍ي‍م‍اي‍وش‍ي‍ج‌ )

س‍ل‍ي‍م‍ان‍ي‌ زک‍ري‍ا

م‍ن‍وچ‍ه‍ر ف‍روت‍ن‌

زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1293

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ارب‍رد ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ در ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ع‍م‍اري‌ ي‍ادم‍ان‍ي‌ م‍ع‍اص‍ر اي‍ران‌

ق‍ن‍ب‍ري‌ ع‍ل‍وي‍چ‍ه‌ ش‍ه‍رزاد

م‍ن‍وچ‍ه‍ر ف‍روت‍ن‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1270

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ال‍ب‍د ق‍دي‍م‌ - زن‍دگ‍ي‌ ج‍دي‍د

رج‍ب‌ زاده‌ ،م‍ژگ‍ان‌

اح‍م‍دخ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 178

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ آم‍وزش‍ه‍اي‌ ه‍ن‍ري‌

س‍ع‍ي‍دي‌ م‍ن‍ش‌ ،آن‍اه‍ي‍ت‍ا

ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌ ،رض‍ا

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 164

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ خ‍لاق‍ي‍ت‌ و اس‍ت‍ع‍داده‍اي‌ ک‍ودک‍ان‌

م‍وس‍وي‌، م‍رت‍ض‍ي‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌ چ‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 127

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ري‌ ک‍ودک‍ان‌ ون‍وج‍وان‍ان‌

ل‍ق‍اي‍ي‌،م‍ن‍ص‍وره‌

م‍ري‍م‌ طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 715

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ري‌ ک‍ودک‍ان‌ ون‍وج‍وان‍ان‌ خ‍رم‌ آب‍اد

م‍ي‍ررض‍اي‍ي‌،س‍ي‍م‍ي‍ن‌

پ‍ي‍ري‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1179

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ري‌ ک‍ودک‌ ون‍وج‍وان‌

ن‍وروزي‌ ،آزاده‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 438

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ري‌ ک‍ودک‌ ون‍وج‍وان‌ ه‍م‍دان‌

خ‍داب‍ن‍ده‌ ل‍و ،م‍ه‍دي‌

اي‍رج‌ لاه‍وت‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 439

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ج‍وان‌(زورق‌ ف‍ردا)

ح‍ک‍م‍ت‍ي‍ان‌، م‍ه‍دي‌

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 65

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ ج‍وان‍ان‌ ( ه‍م‍دان‌ )

ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌ ، س‍ع‍ي‍د

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 5

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ ج‍وان‍ان‌ ه‍م‍دان‌

ش‍ه‍اب‌ ال‍م‍ل‍ک‍ي‌ ،ال‍ه‍ام‌

ام‍ي‍رش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 995

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ ج‍وان‌ ه‍م‍دان‌

طاه‍ري‌، آزي‍ت‍ا

ت‍راب‍ي‍ان‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 34

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردي‌ واي‍ران‍گ‍ردي‌

ف‍خ‍اري‌ ،م‍ري‍م‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 436

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ خ‍ودب‍اوري‌

ش‍م‍س‌ ن‍ژاد،ام‍ي‍رع‍ب‍اس‌

م‍ح‍م‍د رض‍اپ‍ور زرگ‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 263

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ ع‍ل‍م‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ک‍ودک‍ان‌ ه‍م‍دان‌

ق‍ه‍وه‌اي‌،آزي‍ت‍ا

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 116

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍م‍اري‌

اي‍وب‍ي‌ ،ع‍ب‍اس‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 551

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍م‍اري‌ ( م‍رک‍ز ارت‍ب‍اطات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍اي‌ ن‍ظري‌ )

س‍م‍اوات‌ ، ک‍ام‍ب‍ي‍ز

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 23

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ن‍م‍اي‍ش‌

پ‍ي‍رت‍اج‌ ،س‍ارا

ح‍م‍ي‍درض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 249

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ج‍وان‍ان‌

ب‍خ‍ت‍ي‍ان‌، اح‍س‍ان‌

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 744

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ج‍وان‍ان‌

دان‍ش‍گ‍رم‍ق‍دم‌ ، گ‍ل‍رخ‌

اص‍غ‍ر س‍اع‍د س‍م‍ي‍ع‍ي‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 39

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ ق‍ل‍م‌ گ‍ي‍لان‌

پ‍ورغ‍ف‍ور، اي‍م‍ان‌

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 424

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌

اح‍ت‍ي‍اطي‌ ،م‍ول‍ود

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 621

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ان‍ون‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ ه‍م‍دان‌

ق‍ه‍رم‍ان‍پ‍ور،ج‍ع‍ف‍ر

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 437

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ي‌ و ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ دائ‍م‍ي‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍دان‌ در م‍ن‍ظرگ‍اه‌ ال‍ون‍د

ح‍ام‍ي‍ان‌ ، م‍س‍ع‍ود

ه‍اش‍م‌ ه‍اش‍م‌ ن‍ژاد

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 24

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

پ‍ورم‍ح‍م‍دي‌، پ‍ري‍ا ش‍ه‍رب‍ان‍و

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۵

 

NA 520

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ث‍رت‌ گ‍راي‍ي‌ در پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ي‍س‍م‌

ح‍س‍ي‍ن‍ي‌ ،ه‍ان‍ي‍ه‌

ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 408

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍رن‍ش‍ي‌ در ف‍ض‍اي‌ ب‍ي‍ک‍ران‌: طراح‍ي‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اج‍رام‌ ک‍ي‍ه‍ان‍ي‌

س‍ال‍م‍ي‌ اي‍زد، ل‍ي‍لا

ه‍ادي‌ م‍ي‍رم‍ي‍ران‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 109

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ل‍ي‍ن‍ي‍ک‌ درم‍ان‍ي‌ وج‍راح‍ي‌ م‍ح‍دود (ت‍ب‍ل‍ورف‍رم‌ وع‍م‍ل‍ک‍رد)

س‍ام‍ي‌، س‍ان‍ي‍ا

س‍ع‍ي‍د ي‍اس‍ي‍ن‍ي‍ان‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1142

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ه‍ن‍ه‌ ون‍ودرق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ ت‍ئ‍ات‍رش‍ه‍ر

س‍ح‍رخ‍ي‍ز،ي‍اس‍م‍ن‌

ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 630

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ي‍م‍ي‍اي‌ خ‍اک‌: در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‍ي‌ آم‍وزش‍ي‌ ن‍م‍اي‍ش‍ي‌ م‍ح‍ص‍ول‌ گ‍ردو در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍وي‍س‍رک‍ان‌

ج‍ل‍ي‍ل‍ون‍د، م‍ژگ‍ان‌

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1103

م‍ع‍م‍اري‌

ک‍ي‍م‍ي‍اي‌ خ‍اک‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍وزش‍ي‌، ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ س‍ف‍ال‌ لال‍ج‍ي‍ن‌

روش‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌

اح‍م‍د ع‍ل‍ي‌ ف‍رزي‍ن‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 216

م‍ع‍م‍اري‌

گ‍ال‍ري‌ زم‍ان‌

زارع‍ي‌، لادن‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 10

م‍ع‍م‍اري‌

گ‍ذاري‌ در ه‍زار ت‍وي‌ ه‍وي‍ت‌

ورش‍اوي‍ان‌ ، ب‍اب‍ک‌

ع‍ب‍دال‍رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 28

م‍ع‍م‍اري‌

گ‍ذر از س‍ک‍وت‌ و ن‍ور ( ت‍ئ‍ات‍ر م‍ل‍ي‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌ )

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌،ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ج‍ودت‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 38

م‍ع‍م‍اري‌

گ‍ذر از ف‍ض‍اي‌ ب‍ي‌ پ‍اي‍ان‌

ش‍ف‍ي‍ع‍ي‌ ،ف‍واد

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 574

م‍ع‍م‍اري‌

گ‍ذر ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌

رح‍م‍ت‍ي‌ ،ف‍رش‍اد

م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ورزرگ‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 228

م‍ع‍م‍اري‌

گ‍ذري‌ ن‍و در ک‍ال‍ب‍دي‌ ک‍ه‍ن‍ه‌: در ق‍ال‍ب‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ب‍ازار ه‍م‍دان‌

ش‍ف‍ي‍ع‍ي‌، م‍ازي‍ار

ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 607

م‍ع‍م‍اري‌

گ‍راف‍ي‍ک‌ ف‍ض‍ا

اي‍ران‍پ‍ور ،م‍ي‍ث‍م‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ام‍ددي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 259

م‍ع‍م‍اري‌

گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا در ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ي‍د

م‍ح‍م‍دي‌ ، ب‍ه‍زاد

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 18

م‍ع‍م‍اري‌

گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ع‍ق‍ل‌ و ج‍ن‍ون‌: م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - درم‍ان‍ي‌ اس‍ک‍ي‍زوف‍رن‍ي‌

ت‍وس‍ل‍ي‌ آرا، ف‍ائ‍زه‌

ش‍ه‍رام‌ گ‍ل‌ ام‍ي‍ن‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 460

م‍ع‍م‍اري‌

گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌ ن‍گ‍ارگ‍ري‌: در ق‍ال‍ب‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‍ي‌ اي‍ران‌

ش‍ري‍ف‍ي‌، ن‍گ‍ار

ح‍س‍ي‍ن‌ س‍ل‍طان‌ زاده‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 97

م‍ع‍م‍اري‌

گ‍ن‍ج‍ي‍ن‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍اري‍خ‌ ه‍م‍دان‌ ( م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - گ‍ردش‍گ‍ري‌ )

اح‍ق‍ري‌ ، ل‍ي‍لا

ع‍ي‍س‍ي‌ ح‍ج‍ت‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 15

م‍ع‍م‍اري‌

گ‍ون‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍راک‍ز ت‍ج‍اري‌ و ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ آن‍ه‍ا در س‍اخ‍ت‍ار ف‍ض‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ره‍اي‌ م‍ع‍اص‍ر اي‍ران‌( در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍رک‍ز خ‍ري‍د س‍ن‍ن‍دج‌)

پ‍رت‍وان‍دازان‌ پ‍ور م‍ي‍دي‍ا

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1265

م‍ع‍م‍اري‌

گ‍ون‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ م‍ع‍اص‍ر

س‍ج‍ادي‌،آي‍دا

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۹۱-۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 301

م‍ع‍م‍اري‌

ل‍ب‍ه‌ آش‍وب‌

ل‍طي‍ف‍ي‌ م‍ن‍ش‌ ،م‍ه‍رن‍وش‌

پ‍ور ج‍ع‍ف‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 452

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ال‍ت‍ي‌ پ‍ل‍ک‍س‌

ب‍دي‍ع‍ي‌ ،ام‍ي‍ر

رض‍ا دان‍ش‍م‍ي‍ر

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 141

م‍ع‍م‍اري‌

م‍اواي‌ آرام‌

ج‍ع‍ف‍ري‌ ،ن‍گ‍ار

م‍ددي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 370

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍ع‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ زري‍وار م‍ري‍وان‌

ن‍دائ‍ي‌ ، اي‍م‍ان‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 169

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آب‌ درم‍ان‍ي‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌

ع‍اب‍دي‌ ک‍ه‍ن‍ه‌ ش‍ه‍ري‌، ح‍م‍ي‍د

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 528

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آب‌ درم‍ان‍ي‌ لاوي‍ج‌

اب‍راه‍ي‍م‍ي‌، ي‍اس‍ي‍ن‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 518

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ و ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍ن‍طق‍ه‌ ۶

م‍ح‍س‍ن‍ي‌، ن‍ادره‌

م‍ح‍م‍دت‍ق‍ي‌ رض‍اي‍ي‌ ح‍ري‍ري‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 80

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ک‍وه‍ن‍وردي‌

س‍ي‍دص‍ال‍ح‍ي‍ان‌ ،ح‍س‍ي‍ن‌

اب‍واق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 947

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ اب‌ درم‍ان‍ي‌

ک‍ري‍م‌ پ‍ور ،ي‍ون‍س‌

م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 404

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ اداري‌ ت‍ج‍اري‌ ه‍گ‍م‍ت‍ان‍ه‌

ف‍ري‍دي‌ ن‍ب‍ات‍ي‌، ژال‍ه‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 649

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

ح‍ج‍ت‍ي‌ زي‍دش‍ت‍ي‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1089

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌

ع‍ص‍اري‍ه‍ا،س‍ارا

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 828

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌

ده‍ق‍ان‌ ،م‍ه‍دي‌

ح‍م‍ي‍د ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 611

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ب‍ن‍دران‍زل‍ي‌

خ‍م‍ي‍ران‍ي‌ ، ه‍اج‍ر

م‍ري‍م‌ طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 985

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ - ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ طاق‍ب‍س‍ت‍ان‌

م‍ن‍وري‌، ش‍ه‍ن‍از

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 391

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ - ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ص‍ن‍ي‍ع‍ي‌ ،ش‍ه‍روز

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 616

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ اق‍ام‍ت‍ي‌، درم‍ان‍ي‌، ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ آب‍گ‍رم‌ ري‍ن‍ه‌

گ‍ل‍ب‍ي‍دي‌، ه‍وم‍ن‌

ام‍ي‍ر م‍ن‍ص‍وري‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 462

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ م‍ي‍ش‍ان‌

دزف‍ول‍ي‍ان‌ ،ل‍ي‍ل‍ي‌

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 889

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ اق‍ام‍ت‍ي‌، ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌، ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ب‍ن‍در آزاد ان‍زل‍ي‌

س‍الاران‍دي‍ش‍ي‌، ف‍رزي‍ن‌

ب‍اق‍ر ح‍س‍ي‍ن‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 465

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ب‍ن‍ي‍اد ب‍وع‍ل‍ي‌ س‍ي‍ن‍ا - ه‍م‍دان‌

ت‍وح‍ي‍دل‍و، ه‍ادي‌

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 386

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌

س‍اري‌ اص‍لان‍ي‌، ک‍اوه‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 727

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌

م‍ح‍م‍دي‌ ،س‍وده‌

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1031

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ اراک‌

م‍ي‍ري‌ ،س‍ي‍دوه‍اب‌

ن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 877

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ان‍زل‍ي‌

ب‍خ‍ش‍ي‌ زاده‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 405

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌ زاده‌، س‍ه‍ا

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۷۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 606

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

دزف‍ول‍ي‍ان‌، ه‍ان‍ي‍ه‌ س‍ادات‌

ح‍م‍ي‍د م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 739

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

ع‍اب‍دي‌، س‍ي‍م‍ا

ح‍م‍ي‍د م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 738

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

م‍ح‍ب‍وب‌ م‍ل‍ک‌ س‍ري‌ ،س‍م‍ي‍ه‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 911

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ - ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

ح‍ج‍ت‍ي‌ ،ف‍رن‍از

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1019

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ - ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

وث‍وق‍ي‌،ف‍ائ‍زه‌

م‍ح‍م‍دم‍ه‍دي‌ زب‍رج‍دي‍ان‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1181

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ،ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ال‍ون‍د

اح‍دي‍ان‌ ،آزاده‌

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 927

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ (پ‍وي‍اي‍ي‌ و ح‍رک‍ت‌)

ص‍ال‍ح‍ي‌، س‍ارا

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1096

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ در ب‍اف‍ت‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ ه‍م‍دان‌

ي‍زدان‌ پ‍ور،س‍ان‍از

م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1152

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ م‍ادس‍ت‍ان‌

ع‍ل‍ي‌ ي‍اري‌ خ‍اص‌، ب‍ه‍روز

س‍ارا ج‍لال‍ي‍ان‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1098

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ - ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ع‍ل‍ي‍ص‍در

ن‍ص‍ي‍ري‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ي‌ ،ش‍ب‍ن‍م‌

پ‍ي‍ري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 565

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ (ح‍رک‍ت‌)

رح‍م‍ان‍ي‌ پ‍ژوه‌، پ‍ري‍س‍ا

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ زب‍رج‍دي‍ان‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1150

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ - رف‍اه‍ي‌

ح‍س‍ي‍ن‌ پ‍ن‍اه‍ي‌ ،س‍رور

ف‍ره‍ادک‍اروان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 884

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ س‍ع‍ي‍دي‍ه‌ ه‍م‍دان‌

اف‍ش‍اري‌ ،ع‍ل‍ي‌

س‍اراج‍لال‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1034

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

پ‍ور م‍رادي‌ ،ح‍م‍ي‍د

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ م‍ح‍م‍ودي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 466

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌

خ‍س‍روي‌ ،س‍پ‍ي‍ده‌

ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 355

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ن‍ظرپ‍ور، س‍م‍ي‍ه‌

ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۵

 

NA 507

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ن‍در ان‍زل‍ي‌

ک‍ري‍م‍ي‌، م‍رت‍ض‍ي‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 396

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ رف‍اه‍ي‌ رش‍ت‌

زم‍ان‍ي‌ ص‍ي‍ق‍لان‍ي‌، م‍ي‍لاد

ح‍م‍ي‍د رض‍ان‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 648

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ج‍اري‌ ه‍م‍دان‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ي‍ري‌ ح‍ي‍دري‌ ،پ‍ي‍م‍ان‌

ع‍ري‍ان‍ي‌ن‍ژاد

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 665

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

ص‍ف‍دري‌ س‍اک‍ي‍ان‍ي‌ ،ن‍س‍ت‍رن‌

رض‍ا ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1122

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌

گ‍ودرزي‌ ،م‍ري‍م‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 851

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ (ش‍ه‍رآف‍ت‍اب‌)

ک‍اظم‌ زاده‌،م‍ري‍م‌

ج‍وادن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1109

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دري‍اچ‍ه‌ ک‍ي‍و خ‍رم‌ آب‍اد

ه‍ن‍ردوس‍ت‌، اح‍س‍ان‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 609

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ س‍ن‍ن‍دج‌

ن‍ام‍داري‌ ،وري‍ش‍ه‌

م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 617

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ورزش‍ي‌

غ‍ف‍وري‍ان‌ ب‍روج‍ردن‍ي‍ا،م‍ي‍ن‍ا

م‍ح‍م‍دم‍ه‍دي‌ زب‍رج‍دي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1041

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ورزش‍ي‌ ب‍ان‍وان‌ ک‍ي‍ش‌

ح‍اج‍ي‍ل‍و س‍م‍ي‍ه‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 684

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ورزش‍ي‌ ت‍اري‍ک‌ دره‌ ه‍م‍دان‌

پ‍وس‍ت‍ي‍ان‌، ن‍س‍ري‍ن‌

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 500

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ وف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ آلام‍ت‍و

س‍م‍ن‍دري‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

رض‍ا ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1124

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ اق‍ام‍ت‍ي‌

م‍اس‍وري‌ ،ن‍ش‍م‍ي‍ن‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 612

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ارم‌

س‍ل‍ي‍م‍ان‍ي‍ان‌ ،ري‍ح‍ان‍ه‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 829

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ - ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ع‍ل‍ي‍ص‍در ه‍م‍دان‌

س‍ل‍ي‍م‍ان‍ي‌ س‍الار ، رام‍ي‍ن‌

م‍ح‍م‍ود ت‍راب‍ي‍ان‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 12

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌

زاه‍دي‌ ،آزاده‌

گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 558

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‍ي‌ رف‍اه‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ راه‍ي‌ (س‍اي‍اط ن‍ور)

اس‍ف‍ن‍دي‍اري‌ ص‍دق‌ ،راض‍ي‍ه‌

م‍ه‍دي‌ زب‍رج‍دي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1011

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ درم‍ان‍ي‌ - اق‍ام‍ت‍ي‌ (خ‍ان‍ه‌ ذه‍ن‌ )

س‍اک‍س‍ي‍ن‍ا،آن‍ي‍ت‍ا

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 890

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ي‌

ه‍م‍ت‍ي‌، پ‍گ‍اه‌

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 588

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ي‌ پ‍ردي‍س‌ ت‍ه‍ران‌

ح‍ي‍دري‌ ن‍وري‌، ف‍رش‍ي‍د

ن‍ص‍رت‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ش‍ي‍ري‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 95

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ س‍ب‍ز ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍ر طراح‍ي‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ س‍ازگ‍ار ب‍ا م‍ح‍ي‍ط زي‍س‍ت‌

ان‍وش‍ه‌ پ‍ور ام‍ي‍ر

ي‍وس‍ف‌ گ‍رج‍ي‌ م‍ه‍ل‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1256

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌

ص‍درآب‍ادي‌ ،ع‍ل‍ي‌

س‍اراج‍لال‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 999

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌ ب‍وع‍ل‍ي‌

س‍ي‍ف‍ع‍ل‍ي‌ ،ح‍ام‍د

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 364

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌ چ‍ن‍د م‍ن‍ظوره‌

طاه‍ري‌، م‍ه‍دي‌

ن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1084

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌

م‍رادي‌ م‍ش‍ک‍ي‍ن‌ ،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 992

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ روزي‌ پ‍ن‍اه‌ ک‍ودک‌

ي‍ع‍ق‍وب‍ي‍ان‌ ،روي‍ا

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 240

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ج‍وان‌

اح‍م‍دي‌، ف‍اطم‍ه‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 288

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍روش‍گ‍اه‍ي‌ - ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ه‍م‍دان‌

م‍ي‍ن‍ائ‍ي‌ ج‍ل‍ي‍ل‌ ،ص‍ال‍ح‌

ح‍م‍ي‍درض‍ان‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 865

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ آم‍وزش‍ي‌

دش‍ت‍ي‌ ه‍م‍دان‍ي‌، ژال‍ه‌

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 646

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

ن‍وري‌ زاده‌، م‍ج‍ي‍د

گ‍ل‍ش‍اه‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 531

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌

ام‍ي‍دي‌ ،م‍ه‍دي‌

گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 351

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ -ت‍اري‍خ‍ي‌ ف‍ل‍ک‌ الاف‍لاک‌ خ‍رم‌ آب‍اد

چ‍ي‍رگ‍ي‌ ،اف‍ش‍ي‍ن‌

م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 718

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

م‍وس‍وي‌ ف‍رد،م‍ح‍م‍د

س‍ي‍د ج‍واد ن‍ور ب‍خ‍ش‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 726

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ارم‌ ه‍م‍دان‌

م‍ح‍م‍دزاده‌،م‍ح‍م‍درض‍ا

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1177

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌

س‍ح‍اب‌ ق‍دي‍م‍ي‌ ن‍ي‍ا، م‍ه‍ش‍اد

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 647

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ اراک‌

ش‍اه‌ ک‍رم‍ي‌ ، ن‍گ‍ي‍ن‌

ع‍ي‍س‍ي‌ ح‍ج‍ت‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 36

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ گ‍رداب‌ س‍ن‍گ‍ي‌ خ‍رم‌ آب‍اد

ص‍ح‍راک‍ار،س‍ع‍ي‍د

ح‍س‍ام‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 952

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ب‍ي‍س‍ت‍ون‌

س‍ل‍ي‍م‍ان‍ي‌، س‍ج‍اد

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 384

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ (ده‍ک‍ده‌ س‍ب‍ز)

اف‍ض‍ل‍ي‌ ،ت‍رم‍ه‌

س‍ع‍ي‍دح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 921

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌

ع‍ب‍اس‍ي‌ ،ج‍واد

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 433

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌

م‍ع‍م‍ارم‍ن‍ش‌ ،م‍ه‍ش‍اد

ح‍م‍ي‍درض‍ان‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 808

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌

ح‍ب‍وب‍ي‌ ب‍ه‍رام‌ ،زه‍را

 

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1002

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌ زاگ‍رس‌

س‍ل‍ي‍م‍ان‍ي‌، زک‍ري‍ا

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1069

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ دارال‍ع‍رف‍ان‌

ش‍م‍ال‍ي‌ ،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 553

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ (س‍اي‍ب‍ان‌ ان‍دي‍ش‍ه‌ )

س‍رم‍دي‌ راد،س‍اره‌

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 901

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و آم‍وزش‍ي‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍اي‍ي‌

ش‍ري‍ف‍ي‌، م‍ه‍دي‌

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 280

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ وت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

ن‍ظري‌ ن‍ژاد،ال‍ه‍ام‌

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 717

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - ورزش‍ي‌

س‍ل‍طان‍ي‌ ،ل‍ي‍لا

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 203

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ورزش‍ي‌ ن‍اب‍ي‍ن‍اي‍ان‌

ح‍اج‍ي‌ ح‍س‍ي‍ن‍ي‌ ،ن‍دا

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 410

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ص‍ال‍ح‍ي‍ان‌ ، ه‍ان‍ا

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 321

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ث‍اب‍ت‌ م‍ق‍دم‌، ام‍ي‍ر

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 385

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

اب‍وئ‍ي‌ م‍ه‍ري‍زي‌، ح‍س‍ن‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 399

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ق‍رب‍ان‍ي‌، م‍ري‍م‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 393

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ي‍وس‍ف‌ زاده‌ ،ن‍اص‍ر

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 413

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ع‍ب‍اس‌ زاده‌، ب‍اب‍ک‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 392

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

م‍ي‍ک‍ائ‍ي‍ل‍ي‌ ،س‍ع‍ي‍د

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 412

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ب‍ازرگ‍ان‌ ،م‍ح‍م‍د ح‍س‍ي‍ن‌

م‍وس‍وي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 411

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ت‍ق‍وي‌ ،زي‍ن‍ب‌

م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 441

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ال‍م‍اس‍ي‌ ،ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌

م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 442

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌ ،م‍ان‍دان‍ا

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 443

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

اب‍راه‍ي‍م‍ي‌ ش‍ج‍اع‌ ،داود

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 542

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

رح‍ي‍م‍ي‌ ،ف‍رزان‍ه‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 541

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

م‍ردادي‌ ،اص‍لان‌

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 539

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

اس‍ت‍وان‌ ،ش‍اي‍س‍ت‍ه‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 571

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ک‍لان‍ت‍ري‌ چ‍روده‌ ،م‍ي‍ن‍ا

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 563

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ش‍ف‍ق‍ي‌ ب‍اوي‍ل‌ ،ن‍اه‍ي‍ده‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 561

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ظه‍ي‍ري‌ ،م‍ح‍م‍د

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 637

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

پ‍زش‍ک‍ي‍ان‌، س‍ي‍ن‍ا

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 650

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

رض‍اي‍ي‌ آرام‌ ،ع‍ب‍اس‌

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 679

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ه‍م‍اي‍ي‌،روح‌ ال‍ل‍ه‌

ج‍واد ن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 711

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ک‍ري‍م‍ي‌ ،م‍ج‍ي‍د

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 855

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌۱۵۰ واح‍دي‌ (ک‍ي‍ان‍ا)

دال‍ون‍د، م‍ح‍م‍د

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ت‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 577

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌۲۵۰ واح‍دي‌ ب‍راس‍اس‌ اص‍ول‌ ب‍ل‍ن‍دم‍رت‍ب‍ه‌ س‍ازي‌

ص‍ف‍ري‌،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ج‍وادن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1067

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ آف‍ت‍اب‌

ج‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌، اح‍س‍ان‌

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 731

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ارزان‌ ق‍ي‍م‍ت‌

ي‍زدان‍ي‌ س‍ادات‍ي‌ ،ام‍ي‍ر

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 635

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ اک‍وت‍ي‍ک‌

ج‍ه‍ان‍ي‍ان‌ ،ع‍ل‍ي‌

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 867

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌پ‍ي‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌

م‍ن‍ص‍وري‍ار،زه‍ره‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 678

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

ح‍ج‍ت‍ي‌ ،م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 634

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍روه‌

ورم‍ق‍ان‍ي‌، ام‍ي‍د ع‍ل‍ي‌

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 525

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ در ق‍ال‍ب‌ ف‍ض‍ا وح‍رک‍ت‌

اع‍ت‍م‍ادي‌،م‍ري‍م‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 730

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

ب‍طح‍ائ‍ي‌، ب‍ه‍اره‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 422

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ س‍ب‍ز

ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ ،م‍ح‍م‍د

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 813

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ک‍اج‌ ب‍ا روي‍ک‍رد س‍ام‍ان‍ده‍ي‌ ب‍ازار روز

ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ي‌، ع‍ل‍ي‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 576

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ ب‍ا م‍ح‍ي‍ط

ف‍ض‍ل‍ع‍ل‍ي‌، اول‍دوز

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 578

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ورزش‍ي‌ ،ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ س‍رپ‍وش‍ي‍ده‌ س‍ن‍ن‍دج‌

ي‍خ‍چ‍ال‍ي‌ ،رزا

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1190

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍ن‍ري‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ق‍رآن‌ ک‍ري‍م‌

غ‍لام‌ زاده‌ ،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 415

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍ع‌ خ‍ردم‍ن‍دان‌ آس‍ي‍ا

ب‍رزوي‍ي‌، م‍ه‍ش‍اد

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‍خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 152

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ارم‌

ج‍ع‍ف‍ري‌ م‍م‍ت‍از،م‍ري‍م‌

طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 938

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ارم‌

ک‍م‍ال‍ي‌ زاده‌ ،ع‍ل‍ي‌ رض‍ا

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1059

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ه‍م‍دان‌

م‍ح‍ب‍ي‍ان‌ ،م‍ح‍م‍داح‍س‍ان‌

س‍ع‍ي‍دي‍اس‍ي‍ن‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 957

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌

ش‍اي‍گ‍ان‌ دوس‍ت‌ ،م‍ري‍م‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 682

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ اورام‍ان‌ ت‍خ‍ت‌

اس‍اس‍ي‌ ،وري‍ا

س‍ع‍ي‍دع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 870

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌

ه‍وش‍ي‍ارزاده‌ ،گ‍ل‌ آذي‍ن‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 629

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اق‍ل‍ي‍م‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‌

اص‍غ‍ري‍ان‌، اي‍م‍ان‌

اح‍م‍د ح‍س‍ام‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1102

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‍ي‌ آم‍وزش‍ي‌ گ‍ي‍اه‍ان‌

ام‍ام‍ي‌، س‍ع‍ي‍د

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 345

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ات‍وم‍ب‍ي‍ل‌

ش‍اه‍ي‍ن‌، پ‍ي‍ام‌

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 8

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ات‌ زم‍س‍ت‍ان‍ي‌

رش‍ي‍دي‌ ،ع‍ل‍ي‌

ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 353

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ - آب‌ درم‍ان‍ي‌

س‍ي‍دب‍رن‍ج‍ي‌ ،س‍ي‍ده‌ ک‍ه‍رب‍ا

ام‍ي‍رش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 987

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ آم‍وزش‍ي‌ س‍وارک‍اري‌

م‍ي‍دان‍چ‍ي‌ ،ن‍گ‍ار

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍رم‍ق‍دم‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 790

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ح‍ي‍دره‌

ع‍لائ‍ي‌ ،آزاده‌

م‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌ -

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 618

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ق‍روه‌

ق‍ن‍ب‍ري‌ ،ف‍رزان‍ه‌

ح‍م‍ي‍درض‍ان‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 615

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍ج‍اري‌ م‍ح‍ل‍ه‌ زن‍دي‍ه‌ ش‍ي‍رازب‍اروي‍ک‍ردم‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‍ي‌ اي‍لام‍ي‌

پ‍وراح‍م‍دي‌ خ‍رم‌ آب‍ادي‌ ،زه‍را

ک‍ي‍ان‍وش‌ لاري‌ ب‍ق‍ال‌

۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1301

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌

ن‍ي‍اف‍ر، م‍ه‍رب‍د

س‍ع‍ي‍د پ‍ي‍ري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 446

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌

اس‍م‍ع‍ي‍ل‍ي‌ ،پ‍ري‍س‍ا

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 614

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ع‍م‍اري‌ پ‍اي‍دار

گ‍روه‍ي‌ ،ف‍اطم‍ه‌

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 892

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ دش‍ت‌ م‍ي‍ش‍ان‌

ورم‍ق‍ان‍ي‌، ح‍س‍ن‍ا

م‍ري‍م‌ طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 743

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ س‍د وح‍دت‌ س‍ن‍ن‍دج‌

ذوال‍ف‍ق‍ارن‍س‍ب‌، ن‍ري‍م‍ان‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 503

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍اد

پ‍درام‌ ،ش‍ي‍م‍ا

ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 805

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ لاه‍ي‍ج‍ان‌

ف‍رم‍ان‍ف‍رم‍ائ‍ي‌ ،ف‍اطم‍ه‌

ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1166

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ن‍ه‍ارخ‍وران‌ گ‍رگ‍ان‌

ک‍اش‍ان‍ي‌، اري‍ک‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 272

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ورزش‍ه‍اي‌ زم‍س‍ت‍ان‍ي‌ دام‍ن‍ه‌ ال‍ون‍د: ت‍ح‍رک‌ و پ‍وي‍اي‍ي‌ در م‍ع‍م‍اري‌

ق‍ل‍ي‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د رض‍ا

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 154

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ورزش‍ي‌ آب‍ي‌ (ج‍س‍ت‍اري‌ درآب‌ )

س‍م‍ائ‍ي‌ ،ف‍رزان‍ه‌

س‍ع‍ي‍دي‍اس‍ي‍ن‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 944

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ورزش‍ي‌ ارم‌

م‍ع‍رورف‍ي‌ ،س‍ع‍ي‍د

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 964

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ورزش‍ي‌ ت‍اري‍ک‌ دره‌ ه‍م‍دان‌

گ‍واه‍ي‌ ،م‍رت‍ض‍ي‌

ح‍س‍ي‍ن‌ ش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 979

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ورزش‍ي‌ م‍ع‍ل‍ول‍ي‍ن‌

م‍ل‍ي‍ح‍ي‌ ،س‍ي‍دص‍اب‍ر

اي‍رج‌ لاه‍وت‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 619

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ - ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ارم‌ ه‍م‍دان‌

ي‍اس‍ي‍ن‍ي‍ان‌ ، س‍ع‍ي‍د

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 41

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دائ‍م‍ي‌ ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ - ب‍ازرگ‍ان‍ي‌ وزارت‌ ص‍ن‍اي‍ع‌

ق‍ره‌ داغ‍ي‌، ع‍م‍اد

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 77

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ درم‍ان‍ي‌ پ‍رورش‍ي‌ ب‍روات‌ ب‍م‌

گ‍رک‍ان‍ي‌ ،ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍ددي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 483

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ زي‍ارت‍گ‍اه‍ي‌ - گ‍ردش‍گ‍ري‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌

م‍ظاه‍ري‌ ،م‍ج‍ي‍د

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 261

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ زي‍ارت‍ي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ درج‍وارب‍ق‍ع‍ه‌ اوي‍س‌ ال‍ق‍رن‍ي‌

ش‍اف‍ع‍ي‍ان‌، ه‍س‍ت‍ي‌

م‍ه‍دي‌ زب‍رج‍دي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1051

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌

ري‍اض‍ي‌ ،س‍ون‍ي‍ا

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 903

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اردوي‍ي‌ ورزش‍ي‌ ه‍م‍دان‌

رض‍اي‍ي‌ م‍ژگ‍ان‌ ،م‍ج‍ي‍د

ک‍اروان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1048

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ج‍وان‍ان‌

م‍رادي‌ اف‍ش‍اري‌ ،م‍ح‍م‍دج‍واد

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 613

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌:م‍وزه‌ آب‌

ع‍ب‍ادي‌،م‍ه‍دي‌

ش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 716

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ن‍س‍ل‌ ن‍و

م‍رادي‌ اف‍زا،م‍ج‍ي‍د

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1125

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ،ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

ف‍رج‍ي‌ ،ک‍ي‍ان‍وش‌

م‍ح‍م‍د رض‍اج‍ودت‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 161

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ارم‌

ک‍رم‍ي‌،اح‍س‍ان‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 683

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍اد

م‍ي‍رزاي‍ي‌ ،س‍ع‍ي‍د

اح‍م‍دح‍س‍ام‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1005

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ل‍رس‍ت‍ان‌

ب‍ازون‍دي‌ ،ف‍رش‍اد

ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1025

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ خ‍رم‌ آب‍اد

اس‍لام‍ي‌ م‍ق‍دم‌،ع‍ل‍ي‌

س‍ي‍روس‌ ب‍اور

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 104

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - س‍ي‍ن‍م‍اي‍ي‌ ه‍م‍دان‌

ولاي‍ي‌، س‍ارا

 

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 786

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

ب‍اب‌ ال‍ح‍وائ‍ج‍ي‌ ،س‍ي‍دع‍ل‍ي‍رض‍ا

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 238

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ ب‍روج‍رد

ص‍داق‍ت‌ ،ح‍س‍ي‍ن‌

ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 801

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - گ‍ردش‍گ‍ري‌ ت‍ج‍اري‌

ق‍اض‍ي‌ طب‍اطب‍ائ‍ي‌ ،م‍ري‍م‌

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 208

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ س‍ول‍دوز

ف‍ري‍دون‍ي‌ ،م‍ه‍ش‍اد

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 902

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - م‍ذه‍ب‍ي‌ ش‍وش‌

روح‍ي‌ ،ح‍م‍ي‍د

ع‍ي‍س‍ي‌ ح‍ج‍ت‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 481

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ورزش‍ي‌ ک‍ودک‌

م‍ک‍ارچ‍ي‍ان‌ ه‍ان‍ي‍ه‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 245

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و گ‍ردش‍گ‍ري‌

وطن‌ ن‍واز ، م‍ح‍س‍ن‌

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 32

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ ج‍وان‌

اع‍ت‍م‍ادي‌،ش‍ه‍اب‌

ب‍ه‍زادام‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1055

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌، ه‍ن‍ري‌ س‍ي‍ن‍م‍ا و ت‍ئ‍ات‍ر غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

ش‍اه‌ ق‍دم‍ي‌، م‍ح‍م‍د

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 267

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ ع‍ظي‍م‍ي‍ه‌ ک‍رج‌

ع‍ب‍دي‌، آزاده‌

م‍وس‍وي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 521

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ي‌

ف‍ت‍ح‍ي‌ ،ف‍رزان‍ه‌

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 837

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - ه‍ن‍ري‌ ق‍رآن‌ ک‍ري‍م‌

ب‍ادام‍ي‌ ،ج‍م‍ال‌ ال‍دي‍ن‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 250

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ض‍اه‍اي‍ي‌ ب‍راي‌ ارائ‍ه‌ي‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ج‍دي‍د( ه‍ن‍روگ‍ذر)

م‍س‍چ‍ي‌،م‍ون‍ا

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1047

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ان‍ون‍ي‌ ان‍ت‍ظام‌ ده‍ن‍ده‌ ب‍اف‍ت‌ ش‍ه‍ري‌ (ب‍اف‍ت‌ پ‍ي‍رام‍ون‍ي‌ م‍ي‍دان‌ م‍رک‍زي‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌)

ص‍م‍دي‍ان‌، ح‍س‍ي‍ن‌

رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 79

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ ب‍ازار ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ه‍داي‍ت‍ي‌، ه‍ادي‌

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 145

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ ع‍ب‍اس‌ اب‍اد ه‍م‍دان‌

رداي‍ي‌ ،ام‍ي‍ر

ح‍ش‍م‍ت‌ م‍ت‍دي‍ن‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 474

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ و ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

ق‍ي‍اس‍ون‍د ،اح‍م‍د

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 362

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ وت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ س‍دم‍س‍ج‍د س‍ل‍ي‍م‍ان‌

ق‍اض‍ي‌ زاده‌ ،ن‍دا

ام‍ي‍ر م‍ن‍ص‍وري‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 172

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ وده‍ک‍ده‌ س‍اح‍ل‍ي‌ ن‍وک‍ن‍ده‌

گ‍ودرزن‍ي‍ا،ت‍وم‍اج‌

س‍ي‍د ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 685

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

م‍وئ‍دي‌ ن‍ژاد،م‍ح‍م‍دک‍اظم‌

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 636

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ۱۴۰ واح‍دي‌ ب‍ع‍ث‍ت‌ ه‍م‍دان‌

خ‍وش‍گ‍وار، ع‍ل‍ي‌

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 526

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍ض‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ داراي‌ ه‍وي‍ت‌ م‍دن‍ي‌

آرام‌، م‍رض‍ي‍ه‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 394

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ س‍اح‍ل‍ي‌

اک‍ب‍ر ن‍ژاد ،لال‍ه‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 402

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍وي‍ن‌ ه‍ن‍ري‌ ب‍ر پ‍اي‍ه‌ آم‍وزش‌ و ن‍م‍اي‍ش‌

س‍م‍ي‍ع‍ي‌، ام‍ي‍ر

س‍ي‍روس‌ ب‍اور

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1094

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ورزش‍ي‌

ح‍م‍ي‍دي‌ م‍ق‍دم‌ ،م‍ه‍ي‍ار

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 907

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ورزش‍ي‌

اک‍ب‍ري‌ ،ح‍م‍ي‍درض‍ا

ح‍س‍ي‍ن‌ ش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 922

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ورزش‍ي‌ اس‍ک‍ي‍ت‌ روي‌ ي‍خ‌

ب‍ش‍ي‍ري‌ ،م‍ن‍ا

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍ر م‍ق‍دم‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 788

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ورزش‍ي‌ ب‍ازي‌ ه‍اي‌ زم‍س‍ت‍ان‍ي‌ ت‍اري‍ک‍دره‌

م‍ق‍رب‍ي‌،ف‍رزان‍ه‌

ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1172

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ورزش‍ي‌ و درم‍ان‍ي‌ آب‌

ق‍ل‍ي‌ زاده‌ آش‍ت‍ي‍ن‌ ، ج‍ع‍ف‍ر

ح‍س‍ي‍ن‌ س‍ل‍طان‌ زاده‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 7

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ورزش‍ي‌ ه‍م‍دان‌

ب‍ي‍گ‍ل‍ري‌ خ‍وش‍م‍رام‌ ،م‍ح‍م‍ود

س‍ع‍ي‍د پ‍ي‍ري‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 319

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ج‍وع‍ه‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

اس‍ف‍ن‍دي‍اري‌ ،م‍س‍ع‍ود

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1006

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ح‍ل‌ گ‍رده‍م‌ آي‍ي‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ ف‍ي‍ل‍م‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌ (آرم‍ان‍ه‍اي‌ ک‍ودک‍ان‍ه‌ ح‍رک‍ت‌)

م‍وس‍وي‍ان‌، م‍س‍ع‍ود

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1092

م‍ع‍م‍اري‌

م‍داخ‍ل‍ه‌ در ب‍اف‍ت‍ه‍اي‌ ف‍رس‍وده‌ ب‍ا روي‍ک‍رد ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ش‍ع‍رک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در ب‍اف‍ت‌ ت‍اري‍خ‍ي‌

رض‍اي‍ي‌ ع‍ل‍ي‍رض‍ا

م‍ح‍م‍دم‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1230

م‍ع‍م‍اري‌

م‍درس‍ه‌ آم‍وزش‌ م‍ع‍م‍اري‌

م‍ک‍اري‌ ،م‍ان‍ي‍ا

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 963

م‍ع‍م‍اري‌

م‍درس‍ه‌ ان‍رژي‌: در ق‍ال‍ب‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ و آم‍وزش‍گ‍اه‌ ورزش‍ي‌

اوس‍ط، م‍ي‍ث‍م‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 302

م‍ع‍م‍اري‌

م‍درس‍ه‌ س‍ي‍ن‍م‍ا

ج‍زاي‍ري‌، س‍ارا س‍ادات‌

س‍ي‍م‍ون‌ آي‍وازي‍ان‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 124

م‍ع‍م‍اري‌

م‍درس‍ه‌ س‍ي‍ن‍م‍ا

ع‍ب‍دل‍ي‌ ،زه‍را

م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 844

م‍ع‍م‍اري‌

م‍درس‍ه‌ س‍ي‍ن‍م‍ا: م‍ون‍ت‍اژ و ح‍رک‍ت‌

ش‍ف‍ق‌، ک‍م‍ي‍ل‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 389

م‍ع‍م‍اري‌

م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ي‌ ع‍ل‍م‍ي‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌: م‍رک‍ز ب‍س‍ط و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ دي‍ن‍ي‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

چ‍ش‍ک‍ه‌ ک‍ب‍ودي‌، ج‍لال‌

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 278

م‍ع‍م‍اري‌

م‍درس‍ه‌ ق‍رارگ‍اه‌ رف‍ت‍اري‌

م‍ن‍ص‍وب‌ ب‍ري‍ح‍ان‍ي‍ان‌ ،ري‍ح‍ان‍ه‌

غ‍لام‍رض‍اطل‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 839

م‍ع‍م‍اري‌

م‍درس‍ه‌ي‌ س‍ي‍ن‍م‍ا

ع‍ب‍دل‍ي‌ ،ام‍ي‍راش‍ک‍ان‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 896

م‍ع‍م‍اري‌

م‍دل‌ ت‍ع‍ام‍لات‌ م‍ي‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ ت‍دوي‍ن‌ روي‍ک‍ردي‌ در طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ م‍ن‍اطق‌ م‍ع‍ت‍دل‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ي‌

ب‍اق‍ري‌ م‍ج‍ي‍د

ف‍ره‍اد ک‍اروان‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1251

م‍ع‍م‍اري‌

م‍دي‍ري‍ت‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ان‍رژي‌

ل‍ف‍اف‍چ‍ي‌ ،م‍ي‍ن‍و

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 326

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آزاد ت‍ج‍اري‌

ن‍ج‍وم‍ي‌، ک‍ام‍ران‌

ح‍م‍ي‍درض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 374

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آف‍ري‍ن‍ش‍ه‍اي‌ ه‍ن‍ري‌: ن‍م‍اد پ‍ردازي‌

م‍ه‍رپ‍اک‌، ح‍س‍ي‍ن‌

ع‍ي‍س‍ي‌ ح‍ج‍ت‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 270

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زآف‍ري‍ن‍ش‌ ه‍ن‍رم‍ع‍اص‍ره‍م‍دان‌

ح‍ض‍رت‍ي‌ ،م‍ح‍س‍ن‌

ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 670

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آف‍ري‍ن‍ش‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ن‍م‍اي‍ش‍ي‌

م‍درس‍ي‌ رف‍ع‍ت‌، اف‍س‍ان‍ه‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 780

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آف‍ري‍ن‍ش‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ن‍م‍اي‍ش‍ي‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌

اص‍ف‍ه‍ان‍ي‌، ش‍ي‍وا

ح‍س‍ي‍ن‌ س‍ل‍طان‌ زاده‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 126

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آف‍ري‍ن‍ش‌ ه‍ن‍ري‌ ج‍وان‍ان‌

ص‍ال‍ح‍ي‌ ،پ‍ري‍س‍ا

م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 435

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آم‍وزش‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‍ي‌ و ه‍ن‍ره‍اي‌ واب‍س‍ت‍ه‌

ح‍س‍ي‍ن‍ي‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد

رض‍ا ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 587

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ال‍ي‌ س‍ف‍ال‍گ‍ري‌

ل‍ع‍ل‍ي‌ ن‍س‍ب‌،م‍ري‍م‌

س‍ي‍د ج‍واد ن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 699

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ال‍ي‌ ه‍ن‍ر ن‍م‍اي‍ش‌

وک‍ي‍ل‍ي‌ ،ارس‍لان‌

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 360

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ال‍ي‌ ه‍ن‍ر ن‍م‍اي‍ش‍ي‌ ه‍م‍دان‌

طب‍رس‍ي‌ ،ش‍ادي‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍ددي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 204

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ب‍ح‍ران‌

م‍ظاه‍ري‌ ،ن‍غ‍م‍ه‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 176

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رش‌ اي‍ران‌

ت‍وس‍ل‍ي‌، ام‍ي‍ر ع‍ب‍اس‌

ب‍ه‍رام‌ وزي‍ري‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 37

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ دس‍ت‍ي‌

رف‍ت‍اري‌ ،ال‍ه‍ام‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 307

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ه‍ن‍رس‍ن‍ت‍ي‌ ودس‍ت‍ي‌

م‍ي‍رزاآق‍ا،س‍ون‍ي‍ا

ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 654

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آم‍وزش‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌۱۷۰ ت‍خ‍ت‍خ‍واب‍ي‌ اردب‍ي‍ل‌

ش‍ي‍رازي‍ان‌ ،ف‍رن‍از

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 555

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آم‍وزش‍ي‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ دس‍ت‍ي‌

م‍وم‍ن‍ي‌ ،ف‍ره‍اد

گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 354

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز آم‍وزش‍ي‌ ودي‍داري‌ ب‍راي‌ ح‍ج‍اج‌ وزائ‍ري‍ن‌

ع‍ظي‍م‍ي‌ آري‍ا ،زه‍ره‌

م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 880

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز اح‍ي‍اي‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ اي‍ران‌

ج‍ه‍ادي‌ ف‍ر ،رض‍ا

ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ث‍ب‍وت‍ي‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 236

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ارت‍ب‍اطات‌ ت‍ج‍اري‌

ح‍وائ‍ج‍ي‌، س‍ع‍ي‍ده‌ ال‍س‍ادات‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1068

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز اس‍لام‍ي‌ زن‍ان‌ خ‍اورم‍ي‍ان‍ه‌

ع‍ل‍ي‍ج‍ان‍ي‌ پ‍ور، م‍ه‍ت‍ا

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 335

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ي‌

رح‍ي‍م‍ي‍ان‌ ،م‍ه‍ت‍ا

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 258

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زاطلاع‌ رس‍ان‍ي‌

رح‍ي‍م‍ي‍ان‌ ،م‍ه‍ت‍ا

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۴

 

NA 255

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ي‌

ص‍ادق‍ي‌ ف‍رش‍ت‍ه‌ ،روي‍ا

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 657

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زاطلاع‌ رس‍ان‍ي‌

ص‍ادق‍ي‌ ف‍رش‍ت‍ه‌ ،روي‍ا

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۷

 

NA 798

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زاطلاع‌ رس‍ان‍ي‌ وت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌

ش‍اه‍س‍ون‍ده‍ادي‌

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 658

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ي‌ و ف‍ن‌ آوري‌ م‍ع‍م‍اري‌

زري‍ن‌ وف‍ا، زه‍را

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 504

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ي‌ ه‍م‍دان‌

خ‍وش‍ک‍ه‌ ب‍اري‌ ،م‍ح‍م‍د رض‍ا

ح‍ش‍م‍ت‌ م‍ت‍دي‍ن‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 205

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زاق‍ام‍ت‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ي‌ اي‍ران‌ ( ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ت‍اره‌ )

اس‍لام‌ پ‍ور،ش‍ي‍م‍ا

ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 696

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز اق‍ام‍ت‍ي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

س‍ه‍ل‌ ال‍ب‍ي‍ع‌ ،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 448

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز اک‍وم‍وزه‌ ق‍ش‍م‌

روح‍ان‍ي‌ ص‍در، ال‍ه‍ه‌

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 350

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ان‍دي‍ش‍ه‌ زن‍ان‌

داداي‌ ق‍ن‍دي‌ ،ش‍اي‍س‍ت‍ه‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 143

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زان‍دي‍ش‍ه‌ زن‍ان‌

ک‍ري‍م‍ي‌، س‍پ‍ي‍ده‌

ن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1144

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ان‍دي‍ش‍ه‌ و آف‍ري‍ن‍ش‌ ه‍ن‍رت‍ج‍س‍م‍ي‌

ب‍رزي‍ن‌ ،ح‍ام‍د

م‍ح‍م‍د رض‍ا پ‍ور زرگ‍ر

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 252

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ان‍دي‍ش‍ه‌ و آف‍ري‍ن‍ش‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ب‍ص‍ري‌

ج‍م‍ش‍ي‍دي‌ طاري‌، س‍ت‍اره‌

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 589

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ب‍ازپ‍روري‌ آس‍ي‍ب‌ دي‍دگ‍ان‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌

اس‍م‍اع‍ي‍ل‍ي‌ س‍ال‍وم‍ح‍ل‍ه‌، ع‍ل‍ي‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 290

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زي‌ و ح‍م‍اي‍ت‌ از خ‍ان‍واده‌

طاه‍ري‌ ،ن‍وش‍ي‍ن‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا پ‍ورزرگ‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 260

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زب‍ورس‌ و اوراق‌ ب‍ه‍ادارغ‍رب‌ ک‍ش‍ور

ع‍س‍گ‍ري‌ پ‍ور، ش‍ب‍ن‍م‌

م‍ح‍م‍د رض‍اع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 423

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زب‍ي‍ن‌ ال‍ل‍م‍ل‍ي‌ ه‍م‍اي‍ش‌ م‍ع‍م‍اري‌

ع‍ازم‍ي‌ ،ت‍رک‍ان‌

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۷ص‍ف‍ح‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 669

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز پ‍دي‍ده‌ ف‍ک‍ر

رم‍ض‍ان‍ي‌ ،ن‍دا

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 309

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زپ‍ذي‍راي‍ي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

خ‍داوي‍س‍ي‌ ،ح‍س‍ي‍ن‌

ج‍وادن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 918

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز پ‍رورش‌ اس‍ب‌

ان‍ص‍اف‍ي‍ان‌ ،پ‍ي‍ام‌

گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 367

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز پ‍رورش‌ خ‍لاق‍ي‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ام‍ح‍وري‍ت‌ ن‍ق‍اش‍ي‌ (ن‍ق‍اش‍ي‌ ه‍اي‌ ک‍ودک‍ان‍ه‌ م‍ن‌ )

ع‍ب‍اس‍ي‌ ذوق‌ ،زه‍را

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍رم‍ق‍دم‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1017

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زپ‍زوه‍ش‌ ه‍ن‍رت‍ج‍س‍م‍ي‌

خ‍ض‍ري‍ان‌ ،ع‍ل‍ي‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 486

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ج‍وان‌ اراک‌

ش‍اه‌ ک‍رم‍ي‌ ، ن‍دا

ع‍ي‍س‍ي‌ ح‍ج‍ت‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 19

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ ون‍وآوري‌

روح‍ان‍ي‌ ،پ‍وي‍ان‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 418

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍اي‌ ک‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر

ب‍ل‍وردي‌،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍د ن‍ژاد

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 113

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍اي‌ ک‍ي‍ه‍ان‍ي‌

س‍ي‍دزاده‌ م‍ج‍د ،س‍ع‍ي‍ده‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ج‍ودت‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 475

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زپ‍ژوه‍ش‌ ه‍ن‍ر ت‍ج‍س‍م‍ي‌

ح‍ض‍رت‌ زاده‌ ،م‍ري‍م‌

س‍ي‍د م‍ج‍ي‍د م‍ف‍ي‍دي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 231

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زپ‍ژوه‍ش‍ي‌ ان‍رژه‍اي‌ ن‍و

ح‍ي‍دري‌ ،ف‍اطم‍ه‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 959

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ س‍م‍ي‍ران‌ (م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ آث‍ار طب‍ي‍ع‍ي‌ و ح‍ي‍ات‌ وح‍ش‌)

ب‍ي‍ات‌، آن‍ي‍ت‍ا

 

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 57

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ک‍ت‍اب‌ خ‍طي‌

م‍ق‍ص‍ودي‌ ،م‍ح‍م‍د ح‍س‍ي‍ن‌

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 449

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زپ‍وي‍ش‌ ف‍ک‍رورش‍دخ‍لاق‍ي‍ت‌

ح‍اج‍م‍رادي‌ ،ن‍س‍ا

دان‍ش‍گ‍رم‍ق‍دم‌ ،گ‍ل‍رخ‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 954

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ئ‍ات‍ر ت‍ه‍ران‌

ن‍ج‍ف‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ک‍ي‌، م‍ه‍دي‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 54

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زت‍ج‍ارت‌ غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

م‍ق‍ص‍ود م‍ه‍رداد

س‍رک‍ي‍س‌ س‍رک‍ي‍س‍ان‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 177

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ج‍ارت‌ غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

ام‍ي‍ري‌ ف‍ر ،زه‍ره‌

س‍ع‍ي‍د پ‍ي‍ري‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 352

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ج‍اري‌ ب‍زرگ‌

ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‍ي‌ ،اح‍س‍ان‌

س‍ي‍اوش‌ ت‍ي‍م‍وري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 409

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ج‍اري‌ (ت‍ج‍ارت‌ اطلاع‍ات‌)

ت‍رج‍م‍ان‌، آذي‍ن‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 605

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زت‍ج‍اري‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌

وف‍اي‍ي‌ ن‍ژاد،م‍ح‍م‍د

ح‍س‍ي‍ن‌ ش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 904

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ آب‍زي‍ان‌

ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ ،طوب‍ي‌

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 827

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ب‍ي‍وف‍ي‍زي‍ک‌ غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

ت‍ح‍س‍ي‍ن‍ي‌،پ‍روي‍ن‌

ج‍وادن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1173

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ب‍ي‍ون‍ي‍ک‌

ص‍ف‍ائ‍ي‍ان‌ ،م‍ژده‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 881

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍اي‍دار (ان‍رژي‌ ه‍اي‌ ن‍و) در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍زوي‍ن‌ ب‍ا روي‍ک‍رد م‍ع‍م‍اري‌ خ‍ورش‍ي‍دي‌

لاه‍ي‍ج‍ي‌ ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ي‍وس‍ف‌ گ‍رج‍ي‌ م‍ه‍ل‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1254

 

م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ زي‍س‍ت‌ م‍ح‍ي‍طي‌

ذوال‍ف‍ق‍اري‌ ،س‍ح‍ر

ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 656

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ک‍ش‍اورزي‌

ن‍وروزي‌ ،س‍ح‍ر

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 994

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍ع‍م‍اري‌

ش‍ک‍وري‌ م‍ن‍ف‍رد ،ع‍ل‍ي‌

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 196

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ و گ‍رده‍م‍اي‍ي‌ ش‍ي‍ع‍ي‍ان‌

ح‍ض‍رت‍ي‌ ،م‍ح‍م‍د

ح‍ش‍م‍ت‌ م‍ت‍دي‍ن‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 237

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ و رب‍ات‍ي‍ک‌

رش‍ي‍دي‌، ع‍ل‍ي‌

م‍ج‍ي‍د م‍ف‍ي‍دي‌ ش‍م‍ي‍ران‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 778

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‍ي‌ وپ‍ژوه‍ش‍ي‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍اي‍ه‌

ن‍ج‍ف‍ي‌ ،ح‍م‍ي‍د

ح‍م‍ي‍ررض‍ان‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 859

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍م‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌

آي‍ي‍ن‍ي‌ ،وح‍ي‍د

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 318

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌

پ‍ور ج‍ع‍ف‍ر،راس‍ت‍ي‌

م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 447

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ در ق‍ال‍ب‌ م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‍ي‌

لال‍ه‌ زار، ش‍ي‍ري‍ن‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 303

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ن‍ي‍ش‍ت‍م‍ان‌

ص‍ل‍وات‍ي‌،ش‍ي‍دا

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 707

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ي‌

س‍ي‍اري‌، ف‍ري‍د

ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 155

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ ح‍ي‍دره‌

اح‍م‍دي‌ اخ‍ت‍ر ،م‍ح‍م‍ود

آرم‍ي‍ن‌ گ‍ل‍ش‍اه‍ي‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 566

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ وت‍وري‍س‍ت‍ي‌

ه‍اش‍م‍ي‌ ، ه‍دي‌

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 934

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ق‍ري‍ب‌ ه‍ن‍ر

س‍ب‍زواري‌،ف‍رزاد

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 120

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌ رس‍ان‍ه‌ ه‍ا در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ ف‍ض‍اي‌ م‍ي‍ن‍ي‌ م‍ال‌

زارع‍ي‍ان‌، اح‍س‍ان‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 297

 

م‍رک‍زت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌ وپ‍رورش‌ ف‍ک‍ر

ام‍ي‍دي‌ ،م‍ح‍م‍د

ح‍م‍ي‍دن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 847

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌ و پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر ف‍ض‍اي‌ م‍رق‍ع‌ پ‍ردازي‌ ش‍ده‌ BRICOLAGED SPACE

ش‍رف‌ ال‍دي‍ن‌، اش‍رف‌

س‍ي‍د ه‍ادي‌ م‍ي‍ر م‍ي‍ران‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 9

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌ و ف‍ن‌ آوري‌ خ‍ودرو

ظراف‍ت‍ي‌ ش‍ج‍اع‌ ،م‍ه‍دي‌

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 414

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍وان‌ ب‍خ‍ش‍ي‌ ه‍م‍دان‌

اف‍ش‍اري‌ ،م‍ه‍ت‍اب‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 256

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ زي‍ارت‍ي‌ ب‍اب‍اي‍ادگ‍ار

ص‍ف‍ري‌، پ‍ري‍س‍ا

ح‍م‍ي‍درض‍ان‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1140

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ج‍ام‍ع‌ آم‍وزش‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ۲۴۰ ت‍خ‍ت‍خ‍واب‍ي‌

رض‍اي‍ي‌ ن‍راق‍ي‌، س‍ي‍ام‍ک‌

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 787

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ج‍ش‍ن‍واره‌ رق‍ص‌ و م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ ع‍ش‍اي‍ري‌

ت‍وس‍ل‍ي‌ ،ف‍اطم‍ه‌

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 453

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ج‍ه‍ان‍ي‌ ق‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ي‌: گ‍ذار از ق‍وم‌ گ‍راي‍ي‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ي‌ ش‍دن‌

اس‍م‍اع‍ي‍ل‍ي‌، ل‍ي‍دا

س‍رک‍ي‍س‌ س‍رک‍ي‍س‍ي‍ان‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 186

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ح‍ف‍ظ و اش‍اع‍ه‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌

ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌، م‍ج‍ي‍د

رض‍ا دان‍ش‍م‍ي‍ر

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 76

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ روزان‍ه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

ک‍س‍ائ‍ي‍ان‌، زه‍ره‌

ح‍م‍ي‍د م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 590

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌

ده‍ق‍ان‌، ب‍اب‍ک‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 291

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز خ‍ري‍د

وث‍وق‌، س‍ان‍از

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 608

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز خ‍ري‍د

س‍ام‍ان‍ي‌ ،س‍م‍ان‍ه‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 666

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زخ‍ري‍د

ک‍ات‍وران‍ي‌ ،آک‍ام‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 910

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز خ‍ري‍د

طال‍ب‍ي‍ان‌ ،م‍رواري‍د

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 990

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زخ‍ري‍د

طاه‍ري‌ م‍ق‍ام‌ ،م‍ج‍ي‍د

ع‍اب‍ري‌،س‍ع‍ي‍د

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1113

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز خ‍ري‍د ( Shopping Centerح‍رک‍ت‌)

ش‍ه‍ب‍ازي‌، زه‍را

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 293

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز خ‍ري‍د آه‍و

م‍ه‍ري‌، طي‍ب‍ه‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1070

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زخ‍ري‍د روي‍ال‌

اف‍ش‍اري‌ ،م‍ي‍لاد

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1108

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زخ‍ري‍د زري‍ب‍ار(م‍ري‍وان‌ )

س‍ب‍ح‍ان‍ي‌ ،ام‍ي‍د

ک‍اروان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 997

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز خ‍ري‍د لال‍ه‌ زار

اح‍س‍ان‍ي‌ اس‍لام‌ ل‍و،رع‍ن‍ا

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 708

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زرس‍ان‍ه‌

ک‍ري‍م‍ي‌ ،ع‍ل‍ي‌

س‍ي‍روس‌ ب‍اور

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 479

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز رش‍د ک‍ودک‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌: ک‍ودک‌، ف‍ض‍ا، م‍ع‍م‍اري‌

ي‍زدان‍ف‍ر، س‍ي‍م‍ا

م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ورج‍ع‍ف‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 337

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زس‍ي‍ن‍م‍اي‌ ک‍ودک‌ ون‍وج‍وان‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ي‍ري‌ م‍ع‍ز،م‍ري‍م‌

م‍ح‍م‍درض‍اع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 814

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ص‍ن‍اي‍ع‌ دس‍ت‍ي‌ ه‍م‍دان‌

رض‍اي‍ي‌،م‍ري‍م‌

ع‍ل‍ي‍رض‍اش‍ادان‍ل‍و

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 118

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍ه‌ م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و م‍وزه‌ زي‍س‍ت‍ب‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ي‌

گ‍وراب‍ج‍ي‍ري‌ پ‍ور ، م‍ح‍م‍ود

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 13

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ف‍رش‌ زاگ‍رس‌

اس‍دي‌، س‍م‍ي‍ه‌

س‍ع‍ي‍د پ‍ي‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 586

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ف‍رش‌ ه‍م‍دان‌

س‍ال‍ک‌، س‍م‍ر

ح‍م‍ي‍د م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1104

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ وآم‍وزش‌ ع‍ال‍ي‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ ه‍م‍دان‌

ح‍ص‍اري‌ ،ح‍ام‍د

س‍ع‍ي‍د ي‍اس‍ي‍ن‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 982

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ج‍اري‌ س‍ع‍ي‍دي‍ه‌: در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را و ب‍ازارچ‍ه‌

ظف‍ري‌ ش‍اي‍ان‌، ح‍م‍ي‍ده‌

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 604

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌

م‍وس‍وي‌ ،س‍ي‍دک‍اظم‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 681

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ج‍وان‍ان‌

س‍ي‍م‍ا،م‍ري‍م‌

رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 171

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ج‍وان‍ان‌

م‍ي‍رزاي‍ي‌، ح‍ام‍د

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 745

۱۳۸۵

م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - گ‍ردش‍گ‍ري‌ م‍ه‍ر ب‍اگ‍ا

ف‍ري‍دن‍ي‍ا، ل‍ي‍لا

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 458

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍وس‍س‍ه‌ رواي‍ت‌ ف‍ت‍ح‌

ص‍ل‍ح‌ ج‍ون‍ي‍ا،ح‍م‍ي‍درض‍ا

ح‍ش‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ م‍ت‍دي‍ن‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 140

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ ب‍ان‍وان‌

خ‍داب‍ن‍ده‌ ل‍و،ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 793

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ م‍ولان‍ا

ح‍ي‍دري‌ پ‍ور،م‍ه‍دي‍ه‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 875

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ ن‍گ‍ارخ‍ان‍ه‌ ارم‌ ه‍م‍دان‌ : پ‍ارک‌ ه‍ن‍ر

طائ‍ب‌ ل‍و، ام‍ي‍ن‌

ژي‍ن‍ت‌ رس‍ت‍م‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 125

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زف‍ن‍اوري‍ه‍اي‌ ن‍وي‍ن‌ ه‍م‍س‍ازب‍اطب‍ي‍ع‍ت‌

ارب‍اب‍ي‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1003

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز گ‍راف‍ي‍ک‌ اي‍ران‌

دزف‍ول‍ي‍ان‌، ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 42

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز گ‍ردش‍گ‍ري‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ال‍م‍وت‌

ع‍ب‍اس‍ي‌،م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 327

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز گ‍رده‍م‍ائ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر

اب‍راه‍ي‍م‍ي‌ ، غ‍لام‍رض‍ا

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 45

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زگ‍رده‍م‍اي‍ي‌ اق‍وام‌

ج‍ه‍ان‍ي‌ ،ن‍دا

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 304

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز گ‍رده‍م‍اي‍ي‌ اق‍وام‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

ش‍ج‍اع‌ چ‍اغ‍رون‍د، روش‍ن‍ک‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 421

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز گ‍رده‍م‍اي‍ي‌ اق‍وام‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ه‍اي‌ اي‍ران‍ي‌

گ‍ل‍ش‍اه‍ي‌ ، آرم‍ي‍ن‌

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 33

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز گ‍رده‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ري‌

پ‍اک‍راه‌ ، ح‍م‍ي‍د رض‍ا

س‍رک‍ي‍س‍ي‍ان‍س‌، س‍رک‍ي‍س‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 197

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز گ‍رده‍م‍اي‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌: ت‍م‍اي‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍م‍اري‌ ب‍ات‍اک‍ي‍د ب‍ره‍وي‍ت‌ م‍ع‍م‍اري‌ در ق‍ال‍ب‌ م‍ع‍م‍اري‌ خ‍ن‍ث‍ي‌

گ‍وه‍ري‍ان‌، ش‍ه‍اب‌

پ‍ورج‍ع‍ف‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 344

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز گ‍رده‍م‍اي‍ي‌ م‍وزه‌ ان‍رژي‌ اي‍ران‌

اخ‍ت‍ر ک‍اوان‌، م‍ه‍دي‌

م‍ج‍ي‍د م‍ف‍ي‍دي‌ ش‍م‍ي‍ران‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 269

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز گ‍ف‍ت‍گ‍و و ت‍ب‍ادل‌ ان‍دي‍ش‍ه‌ در ق‍ال‍ب‌ م‍رک‍ز ه‍م‍اي‍ش‍ه‍اي‌ اب‍ن‌ س‍ي‍ن‍ا

ق‍رب‍ان‍ي‌، ن‍ي‍دا

ب‍اق‍ر ح‍س‍ي‍ن‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 777

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زگ‍ف‍ت‍گ‍وي‌ اح‍زاب‌

ص‍ف‍ي‌ پ‍ور،ک‍ي‍م‍ي‍ا

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1110

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز گ‍ف‍ت‍گ‍وي‌ ادي‍ان‌: م‍ي‍ع‍ادگ‍اه‌

ب‍اب‍اي‍ي‌ زاده‌، ه‍وم‍ان‌

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 73

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زم‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ح‍ران‌

ظري‍ف‌ پ‍ور،آن‍اه‍ي‍ت‍ا

م‍ح‍م‍درض‍اع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 822

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ي‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌

رض‍وان‍ي‍ان‌ ،ش‍ي‍ري‍ن‌

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 356

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز م‍ک‍ال‍م‍ه‌ ب‍راي‌ م‍ردم‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌

ق‍رب‍ان‍ي‌، م‍ح‍م‍د

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 212

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زم‍ل‍ي‌ آف‍ري‍ن‍ش‌ ه‍ن‍ر ف‍رش‌

ص‍ف‍درزاده‌ ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌،م‍ح‍م‍دم‍ه‍دي‌

ن‍ص‍رت‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ش‍ي‍ري‌ ص‍وم‍ع‍ه‌ س‍راي‍ي‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 119

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز م‍وس‍ي‍ق‍ي‌

ن‍ائ‍ي‍ن‍ي‌، ل‍ي‍لا

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 534

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زم‍وس‍ي‍ق‍ي‌

ت‍ن‍ه‍اي‍ي‌ ،اک‍ب‍ر

س‍ع‍ي‍دح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 864

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ (آواي‌ م‍ان‍دگ‍ارص‍ب‍ا)

پ‍رت‍وي‌ ،ص‍ب‍اح‌

ح‍م‍ي‍دم‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1029

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زم‍وس‍ي‍ق‍ي‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ي‍ک‌

ع‍ب‍اس‍ي‍ان‌ ه‍م‍دان‍ي‌ ،ف‍ه‍ي‍م‍ه‌

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 973

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ خ‍رم‌ آب‍اد

خ‍رم‌ آب‍ادي‌ ،ب‍ه‍زاد

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 862

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ درم‍ان‍ي‌

رام‍گ‍ر ،م‍ه‍ن‍وش‌

س‍رک‍ي‍س‌ س‍رک‍ي‍س‍ان‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 257

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زم‍وس‍ي‍ق‍ي‌ س‍ن‍ت‍ي‌ دراس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌

م‍رادي‌ ح‍ق‍گ‍و،راض‍ي‍ه‌

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍رم‍ق‍دم‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 887

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ ه‍م‍دان‌

س‍ام‍ي‌، ک‍ورش‌

ن‍ص‍رت‍ال‍ل‍ه‌ ب‍ش‍ي‍ري‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 52

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زن‍ج‍وم‌ (آس‍م‍ان‌ ش‍ب‌)

م‍رادي‌ ،م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

س‍ع‍ي‍دح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 974

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ن‍ج‍وم‌ (ف‍ض‍اي‍ي‌ م‍اوراج‍و)

ف‍لاح‍ي‌، زه‍را

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1086

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ م‍ع‍م‍اري‌

رض‍اي‍ي‌ م‍ع‍ص‍وم‌ ،اف‍ش‍ي‍ن‌

ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 253

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ن‍گ‍ه‍داري‌ از ک‍ودک‍ان‌ ب‍ي‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ س‍ن‍ن‍دج‌

ام‍ي‍ري‌ ح‍س‍ي‍ن‍ي‌، اس‍ري‍ن‌

رض‍ا ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1074

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ن‍گ‍ه‍داري‌ ازک‍ودک‍ان‌ ب‍ي‌ س‍رپ‍رس‍ت‌

ت‍وک‍ل‍ي‍ان‌ ،اع‍ظم‌

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 322

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زن‍گ‍ه‍داري‌ ازک‍ودک‍ان‌ ب‍ي‌ س‍رپ‍رس‍ت‌

س‍ام‌ ن‍ژاد،طراوت‌

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1036

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زن‍گ‍ه‍داري‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ي‌ س‍رپ‍رس‍ت‌

ق‍ره‌ خ‍ان‍ي‌ ،پ‍ري‍س‍ا

م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 879

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ن‍گ‍ه‍داري‌ و ح‍م‍اي‍ت‌ از ح‍ي‍وان‍ات‌

م‍ح‍م‍دي‌ م‍ج‍د ،ف‍اطم‍ه‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 573

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ف‍رش‌ اي‍ران‌

ن‍ي‍ک‌ ن‍ژاد،ش‍راره‌

ش‍ه‍رام‌ گ‍ل‌ ام‍ي‍ن‍ي‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 114

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍م‌ ان‍دي‍ش‍ي‌ و گ‍رده‍م‍اي‍ي‌ اق‍وام‌

ولاي‍ي‌، س‍ارا

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 380

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ق‍ي‍م‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌

ج‍م‍ال‍ي‍ان‌ ،ب‍ه‍ن‍ام‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 317

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زه‍م‍اي‍ش‌ ع‍ل‍م‍ي‌ ،ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

ورم‍زي‍اري‌ ،م‍ري‍م‌

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 972

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍م‍اي‍ش‌ ق‍وم‌ ک‍رد

س‍ل‍ي‍م‍ي‌ ف‍ر، م‍ن‍ي‍ژه‌

پ‍ورج‍ع‍ف‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 271

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍م‍اي‍ش‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍ل‍م‍ل‍ي‌ ش‍ي‍راز

ص‍ال‍ح‍ي‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍ادي‌ ،ح‍س‍ي‍ن‌

گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 560

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍م‍اي‍ش‍ه‍اي‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ي‌ ک‍ار ILO

ال‍م‍اس‍ي‌، م‍ص‍طف‍ي‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 387

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍م‍اي‍ش‍ه‍اي‌ ع‍ل‍م‍ي‌

ش‍ه‍ن‍ي‌ زاده‌، آزاده‌

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 383

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍م‍اي‍ش‍ه‍اي‌ ع‍ل‍م‍ي‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

زب‍رج‍دي‍ان‌ ، م‍ه‍دي‌

ه‍اش‍م‌ ه‍اش‍م‌ ن‍ژاد

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 17

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍م‍اي‍ش‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌

آرام‌، ن‍دا

ق‍اس‍م‌ م‍طل‍ب‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 782

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍م‍اي‍ش‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌

دروي‍ش‍ي‍ان‌، ع‍ل‍ي‍رض‍ا

س‍ارا ج‍لال‍ي‍ان‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1097

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍م‍اي‍ش‍ه‍اي‌ م‍وق‍ت‍ي‌ - اق‍ام‍ت‍ي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ غ‍رب‌ ک‍ش‍ور

ده‍ق‍ان‍ي‌، اح‍م‍د

ن‍م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 69

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍م‍اي‍ش‍ي‌ - پ‍ژوه‍ش‍ي‌ م‍ع‍م‍اران‌ غ‍رب‌ ک‍ش‍ور: روي‍ک‍ردي‌ ب‍ه‌ ه‍وي‍ت‌ م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‌

اس‍ک‍ن‍دري‌، م‍ن‍ي‍ژه‌

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 583

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍ن‍ر ت‍ج‍س‍م‍ي‌ ک‍ودک‍ان‌

گ‍وران‌ ،ش‍ي‍ري‍ن‌

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 365

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍ن‍ر ش‍رق‌: ت‍ع‍ام‍ل‌ خ‍ط و ان‍دي‍ش‍ه‌

ح‍ن‍ي‍ف‍ي‌، ن‍وي‍د

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 189

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍ن‍رن‍م‍اي‍ش‍ي‌

ش‍م‍س‍ي‌ ح‍ات‍م‌ ،م‍ه‍دي‌

س‍ي‍اوش‌ ت‍ي‍م‍وري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 482

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍ن‍ر و ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ه‍رازاي‌

م‍ع‍ب‍دي‌، رض‍ا

س‍ي‍م‍ون‌ آي‍وازي‍ان‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 96

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍اي‌ ب‍ص‍ري‌

دروي‍ش‍ي‌، م‍ري‍م‌

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دي‌ م‍ح‍م‍ودي‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 74

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍اي‌ م‍ع‍اص‍ر

ف‍ام‍ي‍ل‍ي‌، ع‍ل‍ي‌ رض‍ا

ه‍م‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 70

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رک‍زي‍ادم‍ان‌ س‍ي‍دج‍م‍ال‌ اس‍دآب‍ادي‌

ک‍رم‍ي‍ان‌ ،زي‍ن‍ب‌

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 661

 

م‍رک‍زي‍ادم‍ان‌ ش‍ي‍خ‌ ب‍ه‍اي‍ي‌

خ‍زاع‍ي‌ ،ل‍ي‍لا

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 996

م‍ع‍م‍اري‌

م‍رگ‍زگ‍ف‍ت‍گ‍وي‌ ادي‍ان‌ (ت‍ه‍ران‌ -ک‍رج‌ )

ص‍م‍ي‍م‍ي‌ ،ت‍ه‍م‍ي‍ن‍ه‌

رض‍اب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1039

م‍ع‍م‍اري‌

م‍س‍ج‍دج‍ام‍ع‌ ه‍م‍دان‌

م‍رس‍ل‍ي‌ ،م‍ش‍ک‍وه‌

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 970

م‍ع‍م‍اري‌

م‍س‍ج‍دج‍ام‍ع‌ ه‍م‍دان‌

ان‍ص‍اري‌ ،ع‍ل‍ي‌

ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 971

م‍ع‍م‍اري‌

م‍س‍ج‍د(ي‍ادواره‌ ع‍اش‍ورا)

زارع‍ي‌ ،م‍ج‍ي‍د

ف‍ره‍ادک‍اروان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 926

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ص‍ل‍ي‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ و م‍ج‍م‍ع‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌

م‍ق‍ص‍ودي‌ ، غ‍لام‍رض‍ا

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 21

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ دو طب‍ي‍ع‍ت‌

اس‍ک‍ن‍دري‌ ، س‍وداب‍ه‌

ه‍م‍ا اي‍ران‍ي‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 43

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍رف‍ي‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ م‍وث‍ردرش‍ک‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ ه‍وي‍ت‌ م‍ک‍ان‍ي‌ اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ س‍ن‍ن‍دج‌

ادب‌ ،م‍ورا

س‍ع‍ي‍دع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1022

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ ارگ‍ان‍ي‍ک‌

ش‍ري‍ف‍ي‌ ،س‍ارا

م‍ري‍م‌ طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 791

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذي‍ر:م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‍ي‌ -ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍م‍دان‌ ۲ ج‍ل‍دي‌

ح‍اج‍ي‌ ع‍ل‍ي‌ خ‍ان‍ي‌،ن‍وب‍ي‍ه‌

ح‍س‍ي‍ن‌ س‍ل‍طان‍زاده‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 111

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‍ي‌: ک‍وش‍ش‍ي‌ ب‍راي‌ م‍ع‍رف‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍ق‍ي‍ق‍ت‌ در ق‍ال‍ب‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ي‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍م‍دان‌

ام‍ي‍ري‌ ف‍ر، س‍ع‍ي‍د

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 494

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ پ‍اي‍دار

ش‍ري‍ف‍ي‌ ،ن‍دا

م‍ح‍م‍درض‍اع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 655

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ پ‍اي‍دار

رش‍ي‍دي‌ ، ه‍ادي‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 673

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ پ‍اي‍دار در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ک‍وک‍ب‍ي‍ان‌، س‍وده‌

 

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 281

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ پ‍اي‍دار: طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ه‍م‍س‍از ب‍ا اق‍ل‍ي‍م‌

اه‍ور، ح‍ام‍د

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 527

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ چ‍ن‍د لاي‍ه‌

ف‍راه‍ان‍ي‌ ، ح‍س‍ي‍ن‌

م‍ددي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 222

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ خ‍اک‌: ک‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍اي‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌

ع‍ب‍اس‍ي‍ان‌، ع‍رف‍ان‌

رض‍ا دان‍ش‍م‍ي‍ر

۱۳۸۰؟

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 108

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ خ‍ن‍ث‍ي‌

طلاي‍ي‌ دل‍ش‍اد ،ف‍ائ‍زه‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ام‍ددي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 210

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ خ‍ي‍ال‌ در گ‍ذر زم‍ان‌: م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوري‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ف‍ورم‍ات‍ي‍ک‌

س‍م‍اوات‍ي‌، خ‍وارزم‌

س‍رک‍ي‍س‌ س‍رک‍ي‍س‍ي‍ان‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 463

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ در ب‍طن‌ ک‍وي‍ر

س‍ه‍ي‍ل‍ي‌ م‍ح‍م‍د س‍ي‍ر،س‍ان‍از

 

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1155

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ در ع‍ص‍ر اطلاع‍ات‌: م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ي‌

خ‍س‍روي‌، س‍ل‍م‍از

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 501

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ دي‍پ‍ل‍م‍ات‍ي‍ک‌: طراح‍ي‌ ک‍ن‍س‍ول‍گ‍ري‌ و دف‍ت‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍اج‍ي‍ک‍س‍ت‍ان‌ در ه‍م‍دان‌

ج‍م‌ زاد، س‍ي‍اوش‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1081

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ ذه‍ن‌ و زب‍ان‌ ک‍ودک‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ک‍ودک‍ان‌

م‍ه‍رب‍ان‌، گ‍لاره‌

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 499

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ س‍ب‍ز(ب‍اغ‌ م‍درس‍ه‌ )

م‍وس‍وي‍ان‌ ح‍ر،ف‍اطم‍ه‌

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1131

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ ص‍ن‍ع‍ت‌: در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍وزه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌

اح‍م‍دي‌، ح‍م‍ي‍د

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 266

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ ص‍ن‍ع‍ت‌:در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍وزه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌

ف‍ت‍اح‍ي‌،ل‍ي‍لا

س‍ي‍د ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 724

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ ع‍ص‍ر ف‍ض‍ا ( م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ و ه‍وان‍وردي‌ اي‍ران‌ )

م‍ن‍ع‍ام‌ ، ع‍ل‍ي‍رض‍ا

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 6

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ م‍ع‍م‍ار( خ‍ان‍ه‌ م‍ع‍م‍اران‌ )

اس‍دي‌ ، م‍ح‍م‍د

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 35

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ م‍ک‍ت‍وب‌:ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ري‌ ک‍ودک‍ان‌ ون‍وج‍وان‍ان‌

ص‍ال‍ح‍ي‌،س‍ع‍ي‍د

ف‍ره‍اد اح‍م‍دي‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 102

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ ن‍ي‍از: در ق‍ال‍ب‌ م‍ح‍ور ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍رج‌ ق‍رب‍ان‌

خ‍داک‍رم‍ي‌، م‍ه‍رزاد

ق‍اس‍م‌ م‍طل‍ب‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 349

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ و ف‍ض‍اي‌ ت‍ن‍ف‍س‌، پ‍ي‍ون‍د م‍ع‍م‍اري‌ س‍ن‍ت‍ي‌ و م‍درن‌

ب‍رن‍ج‍ي‍ان‌ روي‍ا

ب‍ه‍روز ج‍ان‍ي‌ پ‍ور

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1272

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍م‍اري‌ ي‍ي‌ گ‍اه‌ ب‍راي‌ خ‍واب‌

خ‍داک‍رم‍ي‌ ،م‍ه‍دي‌

م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 792

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ع‍ي‍اره‍اي‌ طراح‍ي‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ري‍زي‌ م‍س‍اج‍د م‍ع‍اص‍ر:طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ -ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ لال‍ه‌ ت‍ه‍ران‌

ض‍ي‍اج‍لال‍ي‌،ب‍اب‍ک‌

م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ورج‍ع‍ف‍ر

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 117

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ن‍زل‍گ‍ه‌ ه‍ن‍ر ن‍م‍ادي‍ن‌

وح‍ي‍دپ‍ور ،ف‍رن‍وش‌

س‍ي‍م‍ون‌ آي‍وزي‍ان‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 149

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ن‍ش‍ا ش‍ک‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ ک‍ان‍س‍پ‍ت‌ در طراح‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ روي‍ک‍رد پ‍ي‍ش‍ي‍ن‍ه‌ م‍ح‍ور

اص‍غ‍ري‌، ع‍ل‍ي‌ م‍ح‍م‍د

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 781

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ن‍ش‍ور اک‍وت‍ک‌ ره‍ي‍اف‍ت‍ي‌ ب‍ه‌ س‍وي‌ م‍ع‍م‍اري‌ پ‍اي‍دار زي‍س‍ت‌ م‍ح‍ي‍طي‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ اي‍س‍ت‍گ‍اه‌ راه‌ آه‍ن‌ اراک‌

ح‍ي‍دري‌ ف‍اطم‍ه‌

ن‍اه‍ي‍د ص‍ادق‍ي‌ پ‍ي‌

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1244

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ آب‌: ت‍ج‍ل‍ي‌ آب‌ در م‍ع‍م‍اري‌

آق‍ا م‍ح‍م‍دي‌، م‍ح‍م‍د ع‍رف‍ان‌

ب‍م‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 338

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ آداب‌ ورس‍وم‌ ک‍رد

رح‍م‍ان‍ي‌،آي‍دا

ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1057

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ آف‍ري‍ن‍ش‌

ئ‍ي‍ل‌ خ‍ان‍ي‌، راض‍ي‍ه‌

ام‍ي‍د دژدار

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1107

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ادب‍ي‌ (ان‍دي‍ش‍ه‌ ش‍ي‍ش‍ه‌اي‌ )

لاچ‍ي‍ن‍ي‌ اف‌ ،س‍ع‍ي‍ده‌

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 932

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ اي‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ي‌

روم‍ي‌ ،م‍س‍ع‍ود

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 622

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ب‍زرگ‌ ت‍اري‍خ‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

ش‍اه‍وي‍ي‌ ،ش‍اه‍و

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 246

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ت‍اري‍خ‌ آن‍اه‍ي‍ت‍ا

گ‍ودي‍ن‍ي‌ ،ج‍واد

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1128

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ت‍اري‍خ‌ ج‍ن‍ون‌

م‍ي‍ري‌ ،م‍ري‍م‌

س‍رک‍ي‍س‌ س‍رک‍ي‍س‍ان‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 247

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

م‍وزه‌ ت‍اري‍خ‌ طب‍ي‍ع‍ي‌

اس‍ک‍ن‍دري‌، زه‍را

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 502

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ت‍اري‍خ‌ وت‍م‍دن‌ اي‍ران‌

ب‍اب‍اي‍ي‌ ،پ‍ن‍اه‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 940

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ت‍اري‍خ‌ وت‍م‍دن‌ اي‍ران‌

ک‍م‍ال‍ي‌ ،پ‍ري‍س‍ا

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1024

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ت‍اري‍خ‌ وت‍م‍دن‌ ه‍گ‍م‍ت‍ان‍ه‌

ف‍رخ‌ ن‍ي‍اه‍م‍دان‍ي‌ ،م‍وح‍د

م‍ح‍م‍دم‍ه‍دي‌ گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1038

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ت‍اري‍خ‌ ه‍گ‍م‍ت‍ان‍ه‌

م‍ت‍ق‍ي‌، ي‍اس‍ر

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 296

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌

ش‍م‍س‌ ،ع‍ل‍ي‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 239

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ت‍م‍ب‍ر

خ‍ي‍اب‍ان‍ي‌ ه‍م‍دان‍ي‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 624

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ه‍ران‌

ن‍ج‍ف‍ي‍ان‌ ،م‍ري‍م‌

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1021

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر

ف‍ي‍روزي‌ ،ال‍ب‍رز

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1127

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ س‍اع‍ت‌

م‍ه‍ران‍ف‍رد،ج‍لال‌

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1119

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ س‍ف‍ال‌

اي‍وب‍ي‍ان‌،ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌

ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 698

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ س‍ف‍ال‌ و ص‍ن‍اي‍ع‌ دس‍ت‍ي‌

ح‍ي‍دري‌، س‍ع‍ي‍د

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 533

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ س‍ف‍ال‌ ه‍م‍دان‌

گ‍ردان‌، م‍ري‍م‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 514

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ س‍ف‍ال‍ي‍ن‍ه‌ و ص‍ن‍اي‍ع‌ دس‍ت‍ي‌: ه‍ن‍ر اي‍ران‍ي‌ در آي‍ي‍ن‍ه‌ زم‍ان‌

ک‍اش‍ف‍ي‌ ک‍ي‍وان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ي‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 300

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ س‍ن‍گ‌

ن‍ص‍ي‍ري‌ ف‍ر،ح‍م‍ي‍د

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 946

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ س‍ن‍ه‌ دژ

ح‍س‍ام‍ي‌، س‍ي‍ده‌ س‍م‍ي‍ه‌

اح‍م‍دح‍س‍ام‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1138

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ع‍ل‍وم‌ ک‍ودک‌

اف‍خ‍م‍ي‌ ،پ‍ري‍س‍ا

م‍ي‍رزاک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 498

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌

ح‍اج‍ي‌ ح‍س‍ي‍ن‍ل‍و ،م‍ح‍م‍د

ح‍م‍ي‍د رض‍ان‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 401

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌ و م‍رک‍ز ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ آن‌ ( در ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌ )

س‍وداگ‍ر، آرش‌

م‍ه‍رداد ج‍اوي‍دي‌ ن‍ژاد

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 27

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ف‍رش‌

ش‍ه‍ب‍ازي‌، س‍اح‍ل‌

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 301

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ف‍رش‌

ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ ن‍ي‍ا، ل‍ي‍لا

ام‍ي‍ر ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 532

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ف‍رش‌

چ‍راغ‍ي‌، ف‍ه‍ي‍م‍ه‌

 

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1079

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌ م‍ل‍ي‌

طه‍م‍اس‍ب‍ي‌ س‍ل‍ح‍ش‍ور، م‍ح‍م‍د

س‍ي‍اوش‌ ت‍ي‍م‍وري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 771

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وه‍ن‍ر

ن‍ج‍ف‍ي‌ ،زه‍را

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 962

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وه‍ن‍رب‍وم‍ي‌ گ‍ي‍لان‌

خ‍وش‍ک‍لام‌،س‍ي‍ده‌ ف‍اطم‍ه‌

م‍س‍ع‍ودش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 689

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر ک‍رد

س‍ي‍دي‍ان‌، ک‍ام‍ران‌

س‍ي‍م‍ون‌ اي‍وازي‍ان‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 151

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر ک‍رد

ش‍م‍س‌ ق‍ري‍ش‍ي‌، ادي‍ب‍ه‌

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1078

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - ه‍ن‍ري‌

ن‍ي‍ک‍وي‍ي‌ ،زه‍را

اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 545

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ک‍ي‍ه‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ي‌

اس‍م‍ع‍ي‍ل‌ زاده‌ ،ن‍اص‍ر

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 625

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ گ‍ي‍اه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌

ک‍م‍ان‍گ‍ي‍ر،م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 942

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ م‍ع‍م‍اري‌

اه‍ي‌ ،ن‍ي‍م‍ا

ع‍ل‍ي‌ ت‍اج‍ر

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 150

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ م‍ل‍ي‌ زن‍ان‌

اس‍دال‍ل‍ه‍ي‌ ،ش‍ک‍وه‌ س‍ادات‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 623

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌

ح‍س‍ي‍ن‌ زاده‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 620

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ن‍ق‍اش‍ي‌ م‍درن‌

ص‍ف‍ري‌ راد،رام‍ي‍ن‌

س‍ر ک‍ي‍س‍ي‍ان‍س‌

۱۳۸۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 112

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ و آف‍ري‍ن‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ س‍ف‍ال‍ي‍ن‍ه‌

ب‍ه‍رام‍ي‌، م‍ح‍س‍ن‌

اح‍م‍د ب‍درطال‍ع‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 772

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ وب‍ن‍اي‌ ي‍ادب‍ودس‍رب‍ازان‌ گ‍م‍ن‍ام‌

س‍ي‍ده‍اش‍م‍ي‌ ،ع‍ل‍ي‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 956

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ و پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ي‌

ق‍ي‍اس‍ون‍د، ح‍ج‍ت‌

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌ -

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 173

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ و م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از م‍س‍ج‍د س‍ل‍ي‍م‍ان‌ (لاي‍ه‌ ه‍اي‌ م‍ان‍دگ‍ار)

اح‍م‍دي‌، اردلان‌

م‍ح‍س‍ن‌ پ‍دي‍دار

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 770

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ف‍ت‍م‌:ب‍ررس‍ي‌ ت‍لاق‍ي‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ه‍ف‍ت‌ گ‍ان‍ه‌،ارت‍ب‍اط و اش‍ت‍راک‌ آن‍ه‍اوت‍ج‍ل‍ي‌ آن‍ه‍ادرم‍ع‍م‍اري‌

ت‍وت‍ون‍چ‍ي‍ان‌،ن‍وي‍د

غ‍لام‍رض‍اطل‍ي‍س‍ي‍چ‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 137

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ي‌

خ‍دادادي‌ ،ال‍ه‍ه‌

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 179

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ر ب‍روج‍رد

ح‍ص‍ي‍ري‌ ،پ‍گ‍اه‌

گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 547

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ر ت‍ج‍س‍م‍ي‌

س‍ي‍گ‍ارچ‍ي‌ ،س‍ت‍اره‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 544

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ر م‍درن‌ ت‍ه‍ران‌

رح‍م‍ت‍ي‌ گ‍واري‌ ،ب‍ه‍رخ‌

ه‍ادي‌ م‍ي‍رم‍ي‍ران‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 207

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ر م‍ع‍اص‍ر

رح‍ي‍م‍ي‌ ،ل‍ي‍لا

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 444

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍روت‍م‍دن‌ اي‍ران‌ زم‍ي‍ن‌

ق‍راگ‍زل‍و،ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌

ام‍ي‍ددژدار

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1016

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ و م‍ع‍اص‍ر

م‍ي‍رزاي‍ي‌، م‍ح‍م‍د

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1095

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ت‍ج‍س‍م‍ي‌

ح‍ک‍ي‍م‍ي‌ ف‍روت‍ن‌ ،ب‍ه‍اره‌

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 799

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ت‍ج‍س‍م‍ي‌

ف‍ه‍ي‍م‌ پ‍ور،ف‍اطم‍ه‌

ام‍ي‍د دژدار

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 885

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ت‍ج‍س‍م‍ي‌

ب‍ش‍ي‍ري‌ ن‍ه‍ن‍ج‍ي‌، م‍ح‍م‍د

ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1149

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ ت‍ج‍س‍م‍ي‌

ش‍ال‍ي‌ ورک‍ان‍ه‌ ،ح‍م‍ي‍د

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1180

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ زي‍ب‍ا

خ‍وش‌ خ‍ادم‌ ،ن‍س‍ري‍ن‌

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 945

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ م‍ع‍اص‍ر

ن‍وروزگ‍وه‍ري‌،ح‍س‍ي‍ن‌

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 138

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ م‍ع‍اص‍ر

ام‍ي‍دي‌ ،آذي‍ن‌

طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 223

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ م‍ع‍اص‍ر

ش‍ه‍ب‍ازي‍ان‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 965

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ م‍ع‍اص‍ر

زم‍ان‍ي‌ وش‌، رض‍ا

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1087

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ م‍ع‍اص‍ر

آه‍ن‍گ‍ران‌،م‍ه‍دي‌

ح‍م‍ي‍د طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1163

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ م‍ع‍اص‍ره‍م‍دان‌

زارع‍ي‌ ،ح‍ام‍د

اح‍م‍دح‍س‍ام‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1044

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍اي‌ م‍ع‍اص‍ر ه‍م‍دان‌

ع‍ب‍اس‍ي‌،م‍رض‍ي‍ه‌

دان‍ش‍گ‍رم‍ق‍دم‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1176

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وزه‌ ي‍ادب‍ود دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

ن‍ادري‌ ف‍ر، رض‍ا

 

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 59

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ ج‍ام‍د

ه‍وش‍ور،ب‍ه‍ن‍از

رض‍ا دان‍ش‍م‍ي‍ر

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 115

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ درروح‌ روان‌ ف‍ض‍ا

ک‍ام‍ي‍اب‌ ،ن‍دا

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍ر م‍ق‍دم‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 802

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ و م‍ع‍م‍اري‌

ام‍ي‍دي‌ ،ح‍ام‍د

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 325

م‍ع‍م‍اري‌

م‍وض‍وع‌ گ‍ي‍اه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌

ن‍ص‍ي‍ري‌ ف‍ر، س‍ي‍اوش‌

س‍ارا ج‍لال‍ي‍ان‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1073

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ه‍دک‍ودک‌

م‍ج‍ي‍دي‌ ،آري‍ان‌

ج‍وادن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 920

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ه‍م‍ان‍س‍راي‌ ش‍ه‍رداري‌ دره‌ ش‍ه‍ر

پ‍ن‍دار،م‍ري‍م‌

ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 366

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ي‍ان‌ دو ه‍ي‍چ‌

ک‍م‍ان‍گ‍ر پ‍ور ،اوي‍ن‌

پ‍ور ج‍ع‍ف‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 451

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ي‍دان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌

م‍ظاه‍ري‌ ،ع‍ل‍ي‌

س‍رک‍ي‍س‌ س‍رک‍ي‍س‍ي‍ان‍س‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 872

م‍ع‍م‍اري‌

م‍ي‍ع‍ادگ‍اه‌ ه‍ن‍ر

ب‍ي‍دي‌،م‍ح‍م‍دي‍اس‍ر

گ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1170

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ام‍ي‌ ب‍اق‍ي‌ ب‍راي‌ دري‍اي‍ي‌ آب‍ي‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍وزه‌ خ‍ل‍ي‍ج‌ ه‍م‍ي‍ش‍ه‌ پ‍ارس‌

م‍روي‌، اح‍س‍ان‌

اح‍م‍د م‍ي‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 347

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ق‍ش‌ ادراک‌ ب‍ص‍ري‌ درف‍ه‍م‌ م‍ع‍م‍اري‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ خ‍ان‍ه‌ م‍ع‍م‍ار

م‍رادب‍ي‍گ‍ي‌،س‍ارا

م‍اري‍ا ک‍رد ج‍م‍ش‍ي‍دي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1139

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ق‍ش‌ اس‍ت‍ع‍اره‌ و ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍ع‍اري‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ اي‍ده‌ اث‍ر م‍ع‍م‍اري‌ در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ج‍وم‌

خ‍داي‍ي‌،س‍ع‍ي‍ده‌

غ‍ل‍ام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۹۲-۱۳۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 291

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ق‍ش‌ اص‍ول‌ راه‍ن‍م‍ا در ش‍ک‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ اي‍ده‌ راه‌ ح‍ل‌ و ف‍رآي‍ن‍د طراح‍ي‌

اه‍ور، ح‍ام‍د

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1071

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ق‍ش‌ ب‍س‍ت‍ر ک‍ال‍ب‍دي‌ طرح‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ اث‍ر م‍ع‍م‍اري‌

ح‍اج‍م‍رادي‌ ن‍س‍ا

غ‍لام‍رض‍ا طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1268

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ق‍ش‌ ت‍خ‍ي‍ل‌ وت‍ص‍ورس‍ازن‍ده‌ درش‍ک‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ طراح‍ي‌ وم‍ع‍م‍اري‌ خ‍لاق‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍وزه‌ ه‍ن‍ر

وث‍وق‌،س‍ان‍از

غ‍زال‌ راه‍ب‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1189

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ق‍ش‌ طرح‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ دراي‍ج‍ادرض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ س‍اک‍ن‍ي‍ن‌

ن‍س‍اج‍ي‌ ،ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌

 

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1311

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ق‍ش‌ طرح‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍اي‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ در ظه‍وذ رواب‍ط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ س‍اک‍ن‍ي‍ن‌ (در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌ ه‍م‍دان‌)

ح‍س‍ي‍ن‍ي‌ س‍ي‍داح‍س‍ان‌

م‍ح‍م‍د س‍ع‍ي‍د اي‍زدي‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1257

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ق‍ش‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍ع‍م‍اري‌ س‍ن‍ت‍ي‌ اي‍ران‌ در طراح‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ پ‍اي‍دار

ت‍وف‍ي‍ق‌ م‍ي‍ن‍ا

م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۹۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1253

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ق‍ش‌ ف‍رم‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍رم‍ي‍زان‌ ج‍ذب‌ ي‍ادف‍ع‌ ان‍رژي‌ خ‍ورش‍ي‍ددي‌ درق‍ال‍ب‌ ب‍از طراح‍ي‌

خ‍ادم‍ي‌ ،م‍ه‍دي‌

م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1303

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ق‍ش‌ ف‍ض‍اي‌ ک‍ال‍ب‍دي‌ م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‍ي‌ دراي‍ج‍ادپ‍وي‍اي‍ي‌ وت‍ح‍رک‌ درم‍راک‍زع‍ل‍م‍ي‌

س‍ي‍د ال‍م‍اس‍ي‌ ، ه‍م‍ا

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1130

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ق‍ش‌ ق‍رارگ‍اه‌ ه‍اي‌ رف‍ت‍اري‌ در طراح‍ي‌ ف‍ض‍اه‍اي‌ آم‍وزش‌(ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردي‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اري‌ ه‍م‍دان‌)

واودي‌،م‍ح‍م‍د

م‍ه‍رداد ک‍ري‍م‍ي‌ م‍ش‍اور

۱۳۹۲-۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 296

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ق‍ش‌ و وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ي‍ادم‍ان‌ ه‍اي‌ م‍ع‍م‍اري‌ ب‍س‍ت‍ر ب‍ر ه‍وي‍ت‌ ب‍خ‍ش‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ع‍م‍اري‌ م‍ع‍اص‍ر (در ق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وه‍ن‍ر ه‍م‍دان‌)

خ‍داک‍رم‍ي‌ ،م‍ه‍دي‌

ق‍اس‍م‌ م‍طل‍ب‍ي‌

پ‍اي‍ي‍ز۱۳۹۱

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1224

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ خ‍اک‌

ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌ ،م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

س‍ع‍ي‍دح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 432

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ن‍س‍ل‌ آف‍ت‍اب‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ج‍وان‍ان‌ )

ص‍ل‍وات‍ي‍ان‌ ،س‍ج‍اد

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1037

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍گ‍رش‍ي‌ ارگ‍ان‍ي‍گ‌ درطراح‍ي‌ خ‍ان‍ه‌ خ‍وش‍ن‍وي‍س‍ان‌ ه‍م‍دان‌

ب‍اون‍دپ‍ور،م‍ح‍م‍د

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 797

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍گ‍رش‍ي‌ دوب‍اره‌ ب‍ه‌ دوازده‌ ب‍رج‍ي‌

ج‍ه‍ان‍پ‍ور، ل‍ي‍لا

ع‍ل‍ي‍رض‍ا ع‍ي‍ن‍ي‌ ف‍ر

۱۳۷۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 63

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍م‍اب‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ي‍ک‌ ق‍رارگ‍اه‌ رف‍ت‍اري‌

ش‍ري‍ف‍ي‌ ،ن‍گ‍ي‍ن‌

ع‍ي‍س‍ي‌ ح‍ج‍ت‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 821

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍م‍ادپ‍ردازي‌ رن‍گ‌ وش‍ک‍ل‌ درم‍ع‍م‍اري‌ س‍ن‍ت‍ي‌ اي‍ران‍ي‌ اس‍لام‍ي‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌

رض‍اي‍ي‌ ،اش‍ک‍ان‌

م‍ح‍م‍دگ‍ودرزي‌ س‍روش‌

۹۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1324

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ه‍م‍دان‌

طلاي‍ي‌، آوي‍ده‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 268

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ه‍م‍دان‌

م‍ظاه‍ري‌ ل‍ق‍ب‌ ،ح‍ام‍د

م‍وس‍وي‌ ،س‍ي‍دج‍ل‍ي‍ل‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 846

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ ت‍خ‍ي‍ل‌ ک‍ودک‍ان‌

م‍ري‍دي‌ ،اس‍ري‍ن‌

ح‍س‍ي‍ن‌ م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 836

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ طب‍ي‍ع‍ت‌ ،ت‍روي‍ج‌ گ‍ل‌ وگ‍ي‍اه‌

م‍ي‍ب‍دي‌ ،م‍ون‍اس‍ادات‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 894

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍م‍اي‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ اي‍ران‍ي‌

ک‍س‍ائ‍ي‍ان‌،زه‍ره‌

غ‍لام‍ح‍س‍ي‍ن‌ م‍ع‍م‍اري‍ان‌

۱۳۹۲-۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 300

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍م‍ود ش‍ف‍اف‍ي‍ت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ک‍اس‍ت‍ن‌ م‍اده‌ واف‍زاي‍ش‌ ف‍ض‍ا در طراح‍ي‌

س‍الاري‌ ،س‍وگ‍ل‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۹۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1341

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ي‍از م‍ع‍م‍اري‌ در ق‍ال‍ب‌ طرح‌ خ‍ان‍ه‌ آف‍ري‍ن‍ش‌ ه‍اي‌ ادب‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ زن‍ان‌

اي‍زدي‌، س‍ارا

ق‍اس‍م‌ م‍طل‍ب‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 779

م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ي‍اي‍ش‌ ه‍ور، ن‍م‍اي‍ش‌ زن‍دگ‍ي‌

ح‍ش‍م‍ت‍ي‌، م‍ي‍ت‍را

ه‍م‍ا اي‍ران‍ي‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 156

م‍ع‍م‍اري‌

وح‍دت‌ و ک‍ث‍رت‌: م‍رک‍ز ت‍ق‍ري‍ب‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ي‌

س‍رم‍د ه‍م‍دان‍ي‌، م‍ت‍ي‍ن‌

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۳

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 283

م‍ع‍م‍اري‌

ورزش‍گ‍اه‌ وت‍ف‍ري‍ح‍گ‍اه‌ ک‍ودک‍ان‌

خ‍دي‍ور،م‍ري‍م‌

م‍س‍ع‍ودش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1061

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ارم‍ون‍ي‌ در ت‍ض‍اد

م‍ح‍م‍د زاده‌ ،ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌ ،رض‍ا

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 170

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ارم‍ون‍ي‌ در طراح‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

ح‍س‍ي‍ن‍ي‌،ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌

م‍ددي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 713

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ارم‍ون‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ وم‍وس‍ي‍ق‍ي‌

درخ‍ش‍ي‌ ،روژي‍ن‌

ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 812

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ ۳ س‍ت‍اره‌ ه‍م‍دان‌

درخ‍ش‍ن‍ده‌ ،اک‍ب‍ر

طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 419

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ ۳ [س‍ه‌] س‍ت‍اره‌

ف‍راه‍ان‍ي‌، ح‍ام‍د

پ‍ي‍ل‍ه‌ ور

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 598

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ ۴ س‍ت‍اره‌

ول‍ي‌ ن‍ژاد،س‍اح‍ره‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 653

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌۴ س‍ت‍اره‌

ل‍ش‍گ‍ري‌ ،طي‍ب‍ه‌

زض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 820

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌۴ س‍ت‍اره‌

ش‍اک‍ري‌ ،م‍ه‍دي‍ه‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 823

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌۴ س‍ت‍اره‌

ن‍ج‍ف‍ي‌ ،ال‍ه‍ام‌

م‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 878

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌۴ س‍ت‍اره‌

خ‍ال‍دي‍ان‌ ،س‍ري‍ر

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 888

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌۴ س‍ت‍اره‌ ه‍م‍دان‌

رض‍اي‍ي‌ ،ش‍ق‍اي‍ق‌

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍ر

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 845

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌۴ س‍ت‍اره‌ ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌

م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‍ي‌ ،ف‍اطم‍ه‌

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 898

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ ۵ س‍ت‍اره‌

م‍ولاي‍ي‌،ف‍ه‍ي‍م‍ه‌

س‍ي‍د ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 697

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ ۵ س‍ت‍اره‌ در ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ه‍زارخ‍ان‍ي‌ س‍ع‍ي‍د

م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۹۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1254

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ - آپ‍ارت‍م‍ان‌

س‍ت‍اره‌ ئ‍ي‌ ،ح‍س‍ي‍ن‌

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 848

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ ارم‌

آزادي‌ م‍ق‍دم‌ ،ف‍اطم‍ه‌

ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 550

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ اس‍ک‍ي‌

م‍ت‍ق‍ي‌ پ‍ور،ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 626

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ اس‍ک‍ي‌

م‍ظف‍ري‌ ص‍داق‍ت‌ ،م‍رج‍ان‌

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1032

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ب‍وع‍ل‍ي‌ س‍ي‍ن‍اه‍م‍دان‌

ح‍ي‍دري‌ ،م‍ص‍طف‍ي‌

ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1004

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ لال‍ج‍ي‍ن‌

طال‍ب‍ي‌ ، ه‍ادي‌

ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1001

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ اي‍ران‍ي‌

ن‍وري‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ن‍وري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 600

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ اي‍ران‍ي‌

خ‍ل‍وت‍ي‍ان‌ ،پ‍گ‍اه‌

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 935

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ۴ س‍ت‍اره‌ ه‍م‍دان‌

پ‍روي‍زي‌ ،م‍ه‍ن‍از

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 564

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ت‍اره‌

ب‍زرگ‍ي‌، م‍ص‍طف‍ي‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍راق‍چ‍ي‍ان‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 400

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ت‍اره‌

رح‍ي‍م‍ي‌،ن‍غ‍م‍ه‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 693

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ت‍اره‌

ح‍س‍ن‌ م‍ي‍رزاي‍ي‌ ،ح‍ام‍د

س‍ل‍ي‍م‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 943

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ت‍اره‌

م‍رادي‌،ش‍ن‍و

رض‍ا ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1126

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ت‍اره‌

س‍ت‍اره‌،ف‍رش‍اد

ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1165

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌

ک‍وش‍ک‍ي‌ ،ل‍ي‍لا

طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 628

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ ت‍وري‍س‍ت‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دزف‍ول‌

اش‍ک‍ان‌،م‍ح‍م‍د

ح‍س‍ي‍ن‌ ش‍اي‍ان‍ف‍ر

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 695

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ت‍اره‌

ث‍اب‍ت‌ م‍ق‍دم‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 510

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ت‍اره‌

خ‍طي‍ب‍ي‍ون‌، ح‍م‍ي‍د

ج‍ل‍ي‍ل‌ م‍وس‍وي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 511

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ت‍اره‌

طي‍ب‍ي‌، ن‍ي‍وش‍ا

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 597

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌

ن‍ب‍ات‍ي‌ ،س‍ي‍م‍ا

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 652

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ت‍اره‌

ص‍ف‍ري‌، س‍پ‍ي‍ده‌

م‍ري‍م‌ طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 737

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ت‍اره‌

ک‍اش‍ان‍ي‌، زه‍را

م‍ري‍م‌ طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 736

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ت‍اره‌

ن‍ادري‌، ح‍ام‍د

ام‍ي‍ر ح‍س‍ي‍ن‌ ح‍ب‍ي‍ب‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 735

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ت‍اره‌

س‍خ‍ائ‍ي‌ ف‍ر، س‍ارا

م‍ري‍م‌ طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 734

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌

آق‍ام‍ح‍م‍دي‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 860

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌

رح‍ي‍م‍ي‌، م‍ه‍دي‌

ح‍س‍ي‍ن‌ ش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 948

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌

ول‍دي‌ ،س‍ح‍ر

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 955

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌

ج‍لال‍ي‌ ،س‍اج‍د

ح‍س‍ي‍ن‌ ش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 975

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌

م‍ل‍ي‍ح‍ي‌ ،س‍ي‍ده‌ ب‍ه‍ن‍از

ح‍م‍ي‍دم‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1027

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌

اذک‍اي‍ي‌،پ‍رس‍ت‍و

طاي‍ف‍ه‌ چ‍م‍ن‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1052

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ت‍اره‌

ش‍ام‍خ‍ي‌، م‍ون‍ا

رض‍ا ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1082

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ت‍اره‌

اس‍دي‌، م‍ه‍س‍ا

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1083

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌

ح‍وري‌ زاد،ام‍ي‍ر

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1115

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌

س‍ي‍ف‌،ال‍ه‍ام‌

رض‍اد ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1123

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌

ش‍اه‍م‍ردي‌، ع‍ل‍ي‍رض‍ا

 

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1145

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌ (ارگ‍ان‍ي‍ک‌ )

ش‍ج‍اع‍ي‌ ن‍ي‍ک‌ ،م‍ص‍طف‍ي‌

ح‍س‍ي‍ن‌ ش‍اي‍ان‍ي‍ان‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 915

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌ ارم‌

ب‍ي‍ان‍ي‌ ،زه‍را

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 809

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌ (ح‍رک‍ت‌ )

ق‍رب‍ان‍ي‌ ،وح‍ي‍د

طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 912

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌ س‍اره‌

ج‍ع‍ف‍ري‌ رام‍ي‍ان‍ي‌ ،س‍اره‌

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 906

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ت‍اره‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍اد

س‍ل‍ي‍م‍ان‌ اخ‍ت‍ي‍اري‌، ب‍اق‍ر

ج‍واد ن‍ورب‍خ‍ش‌

 

 

NA 213

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍اد

س‍ل‍ي‍م‍ان‌ اخ‍ت‍ي‍اري‌ ،ب‍اق‍ر

ج‍وادن‍ورب‍خ‍ش‌

۱۳۸۸

 

NA 905

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌ گ‍ه‍ر

داورپ‍ن‍اه‌،ژال‍ه‌

گ‍ل‍رخ‌ دان‍ش‍گ‍رم‍ق‍دم‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1136

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌ ون‍وس‌

ف‍رازم‍ن‍د،م‍ري‍م‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 815

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ س‍ب‍ز

پ‍رت‍وان‍دازان‌ پ‍ور،م‍ي‍دي‍ا

س‍ع‍ي‍د ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 899

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ س‍ه‌ س‍ت‍اره‌

اژدرزاده‌ اس‍ک‍وي‍ي‌ ،م‍ه‍س‍ا

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 803

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ س‍ه‌ س‍ت‍اره‌

خ‍ورش‍ي‍دون‍د،خ‍دي‍ج‍ه‌

س‍ع‍ي‍دع‍اب‍ري‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 852

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ س‍ه‌ س‍ت‍اره‌

روح‌ الام‍ي‍ن‍ي‌ ،ف‍خ‍رال‍س‍ادات‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 874

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ س‍ه‌ س‍ت‍اره‌ -دره‌ م‍رادب‍ي‍گ‌

ش‍اه‌ م‍ح‍م‍دي‌ ،م‍س‍ع‍ود

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 627

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ س‍ه‌ س‍ت‍اره‌ رض‍ي‌ ال‍دي‍ن‌ آرت‍ي‍م‍ان‍ي‌ ت‍وي‍س‍رک‍ان‌

م‍ح‍م‍د ح‍س‍ي‍ن‍ي‌، ام‍ي‍ن‌

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 376

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍اد

ج‍اي‍دري‌ ،ارغ‍وان‌

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 825

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ي‌ آب‍ي‍در

م‍ک‍ت‍وب‍ي‌ ،س‍م‍ي‍را

رض‍اع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۸

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1015

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ رش‍ت‌

ب‍اق‍ري‌، س‍ارا

ح‍م‍ي‍د رض‍ا ن‍ي‍ل‍ي‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 602

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ ه‍گ‍م‍ت‍ان‍ه‌

ق‍دم‌ خ‍ي‍ررودس‍ري‌،ک‍ت‍اي‍ون‌

ع‍ري‍ان‍ي‌ ن‍ژاد

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 694

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ت‍ل‌ ه‍ن‍ر

م‍رادي‌ ،ف‍ه‍ي‍م‍ه‌

ح‍م‍ي‍دم‍م‍ان‍ي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 876

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍گ‍م‍ت‍ان‍ه‌ درگ‍ذرزم‍ان‌ (م‍وزه‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ )

دول‍ت‌ ي‍اري‌ ،س‍ي‍ف‌ ال‍ل‍ه‌

ح‍س‍ام‍ي‌ ،اح‍م‍د

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 1111

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍م‍اواي‍ي‌ ف‍ض‍اي‍ي‌ ت‍وپ‍ول‍وژي‍ک‌ در س‍وس‍ي‍وگ‍رام‌ ادي‍پ‌: م‍رک‍ز ت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌ و پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌

پ‍ي‍ري‍اي‍ي‌، م‍ه‍ران‍گ‍ي‍ز

م‍ح‍م‍د رض‍ا ج‍ودت‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 160

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍م‍راه‌ آب‌ و خ‍اک‌

ع‍راق‍ي‌، ال‍ه‍ام‌

اح‍س‍ان‌ رس‍ول‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 135

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍م‍راه‍ي‌ ب‍ا پ‍ي‍رازي‍س‍ت‌ طب‍ي‍ع‍ي‌

ب‍دري‌ زاده‌ ،آرش‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 192

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍م‍س‍اي‍گ‍ي‌ در ب‍ل‍ن‍د م‍رت‍ب‍ه‌ ه‍ا

گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دي‌، آن‍اه‍ي‍ت‍ا

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۶

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 579

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍م‍س‍وي‍ي‌ ب‍ا زي‍س‍ت‌ ب‍وم‌ س‍اخ‍ت‍ه‌

ف‍خ‍راي‍ي‌ ،س‍وگ‍ل‌

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 191

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍م‍ک‍ن‍ش‌ زب‍ان‌ و م‍ع‍م‍اري‌

ن‍ورب‍خ‍ش‌، داود

س‍ع‍ي‍د ع‍ل‍ي‍ت‍اج‍ر

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 276

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍م‍گ‍راي‍ي‌ در م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ي‌

م‍ي‍ن‍وي‍ي‌، ب‍ي‌ گ‍ه‌ رد

س‍ع‍ي‍د ع‍اب‍ري‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 523

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍م‍گ‍راي‍ي‌ ف‍ض‍اه‍اي‌ پ‍وي‍ا وپ‍اي‍دار

ص‍ف‍اي‍ي‌ ،ع‍ل‍ي‌

رض‍اب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 804

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍م‍گ‍راي‍ي‌ ف‍ض‍اه‍اي‌ پ‍وي‍ا و پ‍اي‍دار در ق‍ال‍ب‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اق‍ام‍ت‍ي‌ و ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ش‍ک‍رآب‌

ص‍ف‍اي‍ي‌، ع‍ل‍ي‌

رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 464

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ن‍دس‍ه‌ ف‍راک‍ت‍ال‌از طب‍ي‍ع‍ت‌ ت‍ا م‍ع‍م‍اري‌: م‍وزه‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ل‍ي‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ي‍ن‌

پ‍اک‍زاد، ش‍ادي‌

غ‍لام‍ح‍س‍ي‍ن‌ طل‍ي‍س‍چ‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 159

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ن‍ردرف‍رام‍درن‌

زارع‍ي‌ ،اي‍وب‌

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 818

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ن‍ردره‍ن‍دس‍ه‌ طب‍ي‍ع‍ت‌

م‍وس‍وي‌ ،س‍ي‍دع‍ل‍ي‌

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طب‍ي‌ م‍س‍رور

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 832

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ن‍رس‍راي‌ ج‍وان‌ ي‍زد

ذوال‍ف‍ق‍اري‌، م‍ج‍ت‍ب‍ي‌

ع‍ب‍دال‍رض‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ي‌

۱۳۸۰

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 91

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ن‍رک‍ه‍ن‌ - ن‍گ‍اه‌ ن‍و

م‍ع‍م‍اري‌ ن‍ژاد ،س‍ج‍اد

س‍ي‍د ب‍اق‍ر ح‍س‍ي‍ن‍ي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 467

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍وي‍ت‌ ب‍خ‍ش‍ي‌ درپ‍ارک‌ لال‍ه‌ ف‍ردوس‍ي‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ام‍ي‍ري‌ ،رام‍ي‍ن‌

ب‍ه‍زادم‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۹

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 1132

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍وي‍ت‌ در م‍ع‍م‍اري‌

ص‍دي‍ق‍ي‌ ،گ‍ل‍س‍ا

م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 556

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍وي‍ت‌ م‍ک‍ان‌ درق‍ال‍ب‌ طراح‍ي‌ خ‍ان‍ه‌ ج‍وان‌ دره‍گ‍م‍ت‍ان‍ه‌

ق‍پ‍ان‍چ‍ي‌،م‍ه‍دي‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۷

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 701

م‍ع‍م‍اري‌

ه‍ي‍اه‍وي‍ي‌ در س‍ک‍وت‌

س‍اج‍دي‌ س‍اب‍ق‌ ،ب‍ه‍رو

اح‍س‍ان‌ رس‍ول‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 166

م‍ع‍م‍اري‌

ي‍ادخ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ي‌ در ق‍ال‍ب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را

ن‍وري‌، ع‍ل‍ي‌

ب‍ه‍زاد م‍ح‍م‍دي‌

۱۳۸۵

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌

NA 425

م‍ع‍م‍اري‌

ي‍اد خ‍ان‍ه‌ م‍ولان‍ا

زن‍گ‍ن‍ه‌، آرش‌

اي‍رج‌ ک‍لان‍ت‍ري‌

۱۳۸۴

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 333

م‍ع‍م‍اري‌

ي‍ادم‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ وت‍ک‍ن‍ول‍وژي‌

اش‍رف‌ پ‍ور،ن‍خ‍ش‍ب‌

ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ي‌ ل‍ق‍اي‍ي‌

۱۳۸۲

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د

NA 133

 


 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .