اخبار دانشگاه
 
بخش امانت کتابخانه مرکزي

بخش امانت رايانه اي کتابخانه مرکزي

اين بخش در قسمت پايين ساختمان کتابخانه مرکزي قرار دارد و به منظور ارتباط مستقيم مراجعان با کتابداران و تکريم و تسريع در پاسخگويي به نيازهاي کتابخانه اي مراجعان و کاربران و رويت مخزن کتابخانه از سوي دانشجويان و مراجعان بخش جديد امانت کتابخانه مرکزي  افتتاح گرديد 

اين بخش وظيفه جستجو و درخواست کتب مورد نياز دانشجويان و مراجعان به کتابخانه و همچنين ثبت کتب در پروفايل رايانه اي اعضا کتابخانه و همچنين تحويل گرفتن کتب بازگشتي از سوي اعضا را برعهده دارد. در اين بخش تمامي فعاليتهاي اعضا به لحاظ مراجعه به بخش و کتب تحويلي و بازگشتي در نرم افزار کتابخانه و پروفايل اعضا به طور کامل ثبت و ذخيره مي شود.

از ديگر فعاليتهاي اين بخش راهنمايي و آموزش مراجعه کننده در يافتن منابع مورد نياز خود است.


 مسئول بخش: اين بخش در حال حاضر مسئول ندارد و خانم ها تکند و پيله وريان از دانشجويان پرتلاش با اين بخش همکاري دارند.

تلفن تماس: 9-34494000  داخلي 1136

 
 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .